BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Feliks, Kołodziejczak Włodzimierz
Tytuł
Zasoby pracy i ich jakość na wsi polskiej
Resources and Quality of the Manpower on Polish Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 469-476, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wiejski rynek pracy, Zasoby pracy, Aktywność zawodowa ludności, Ludność wiejska, Wykształcenie
Rural labour market, Labour resources, Activity rate of population, Rural population, People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzona została analiza zasobów pracy i ich jakości na wsi, w kontekście ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania przez mieszkańców wsi zatrudnienia poza rolnictwem. W rolnictwie polskim nadal bowiem występuje nadmierne, nieefektywne zatrudnienie, a wykorzystanie nadwyżek pracy przez sektor nie jest możliwe. Szans na rozwój ekonomiczny obszarów wiejskich należy upatrywać w pozarolniczych źródłach dochodów. Ludność wiejska może oczywiście podejmować pracę poza rolnictwem, pod warunkiem jednak, że jej kwalifikacje będą zbliżone do oczekiwań pracodawców. Ze względu jednak na specyfikę obszarów wiejskich (oddalenie od zakładów pracy, słabsza niż w miastach infrastruktura) bez wzmocnienia mechanizmów skłaniających przedsiębiorców do lokowania inwestycji na wsi nie nastąpi znaczące zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia tej ludności.

In the article one presented the analysis of resources and qualities of the human capital resident on rural areas, in the context of the possibility of their economic development. One showed that with points of view of the agricultural production, manpower resources in the country they were sufficient both in respect of quantitative as well as qualitative and that in the Polish agriculture appears the excessive, ineffective employment, and the utilization of these surpluses by the section is not possible. Chances on the economic development of rural areas one ought to suspect in the treat of the work outside the agriculture and in factors loose end directly with the size and the quality of resources of the human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 1992-2001. 2002: GUS, Warszawa.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, II kw. 2007. 2007: GUS, Warszawa.
 3. Jagieliński R. 1999: Ekonomiczna i technologiczna kondycja polskiego rolnictwa a standardy europejskie. Europa Regionów, l.
 4. Kabaj M. 2003: Dezaktywizacja Polski. Polityka Społeczna, Nr 8.
 5. Kaczmarczyk P. 2006: Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 6. Poczta W. 2008: Polska Wieś. Raport o stanie wsi. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, (w druku).
 7. Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 8. Prognoza demograficzna ludności Polski. 2003: GUS, Warszawa.
 9. Raport z Wyników Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2002. 2003: GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Demograficzny 2007. 2008: GUS, Warszawa.
 11. Socha M., Sztanderska U. 2002: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 12. Wysocki F., Kołodziejczak W. 2007: Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Wyd. AR Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu