BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska-Senkus Aneta
Tytuł
Prawa i instrumenty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej
The Polish and European Regulations According to the Consumer Protection
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 477-482, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Prawa konsumenta, Ochrona konsumenta
Consumer, Consumer law, Consumer protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła prawa oraz instrumenty ochrony konsumenta w świetle zmieniających się warunków otoczenia, postępującej globalizacji, rozwoju technologii informacyjnych oraz wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Celem była organizacja i usystematyzowanie aktów prawnych związanych z ochroną konsumenta w Polsce i w Unii Europejskiej. Przyjęty cel miał przybliżyć współczesnemu konsumentowi jego prawa i obowiązki, które regulują liczne przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego. Poruszony temat dał, zdaniem autorki, podstawę do dalszych analiz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie ochrony praw konsumenta.

Consumer protection in the conditions of free market economy is the problem for a long time for the governments to protect the consumers and make their position stronger on the market. The paper is an effort to organize and present the legislation and the projects for legislation as the entry stage for the further analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaj F.W. 2003: Zachowanie konsumenta. PWN, Warszawa, s. 54.
 2. Baza danych: Internetowy System Informacji Prawnej.
 3. Council Resolution on a Preliminary Programme of the European Economic Community for a Consumer Protection and Information Policy (Rezolucja Rady z dnia 14.04.1975 r. w sprawie wstępnego programu EWG dotyczącego polityki ochrony i informowania konsumentów), OJ. C 92 of 25.04.1975.
 4. Faktor H. 1976: Konsumeryzm i spółdzielczość spożywców w krajach zachodnioeuropejskich. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, nr 41, s. 12.
 5. http://www.europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html
 6. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 7. Kotler P. 1972: What Consumerism Means for Marketers. Harvard Business Review, May-June, s. 23.
 8. Makowska A. 2006: Sprzedaż konsumencka w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 87.
 9. Maliszewska-Nienartowicz J. 2004: Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym. TNiOK Dom Organizatora, Toruń, s. 43.
 10. Multimedialna nowa encyklopedia powszechna. 1998: PWN.
 11. Łetowska E. 2001 : Europejskie prawo umów konsumenckich. C.H.Beck, Warszawa.
 12. Powalowski A., Koroluk S. 2002: Prawo Ochrony Konsumentów. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa, s. 120.
 13. Piotrowski M. 2002: Prawo cywilne. Krótki wykład. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 149.
 14. Strategia polityki konsumenckiej na lata 2007-2009. 2007: UOKiK.
 15. Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona ochronie konsumentów [http://www.europa.eu.int/comra/ consumers/index_en.html].
 16. Nowe wyzwania i priorytety - wokół Strategii polityki konsumenckiej UE na lata 2007-2013. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej [http://www.giih.gov.pl].
 17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., nr 16 poz. 93) z późniejszymi zmianami; Księga pierwsza - część ogólna, rozdziali. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, Tytuł II Osoby, dział I, Osoby fizyczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu