BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych
Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 45-75, bibliogr. 68 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Atrakcyjność inwestycyjna, Przegląd literatury, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Investing attractiveness, Literature review, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzono identyfikację czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski i wpływających na rozmiary bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonywanych w naszym kraju. Ukazano pozycję Polski, jaką zajmuje ona w rankingach przygotowanych przez wyspecjalizowane firmy lub organizacje gospodarcze, które klasyfikują państwa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

In the environment of increasing competition to gain access to capital a major role is played by the identification of the factors which determine the selection of direct foreign investment targets and which influence the level of risk and attractiveness of a given country. Identification of the mechanisms which have an impact on foreign investors' decisions lads to a greater influx of investments in the future, stimulating those forms of direct investment which are desirable from the point of view of the country's long-term development. The paper presents the volume of direct foreign investment in Poland in 1990-2006, and its geographical and industry-related dynamics. It also presents the determining factors of the inflow of investments, dividing them into those related to costs, market and business environment. The paper also discusses the strengths and weaknesses of the Polish economy as viewed by foreign investors. The position of Poland is presented according to the rankings developed by specialised companies and economic organizations which classify countries in terms of their attractiveness as investment targets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal J.P., Determinants of Foreign Direct Investment — A Survey, „Weltwirtschaftliches Archiv“ 1980, vol. 116, nr 4.
 2. Atrakcyjne specjalne strefy ekonomiczne, http://www.mg.gov.pl.
 3. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2006.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 roku, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa 2005, http://www.mg.gov. pl.
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosą w skali globalnej 755 m/d USD, „Puls Biznesu” 2004, 27 maja.
 7. Bielecki J., Konkurencja między kandydatami, „Rzeczpospolita” 2002, 2 listopada.
 8. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2005 roku. Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2006, http://www.nbp.pl.
 9. Błuszkowski J., Garlicki J., Społeczne warunki działalności inwestorów zagranicznych w Polsce, Fundacja im. Friedricha Eberta i PAIZ, Warszawa 1993.
 10. Błuszkowski J., Garlicki J., Sadowska-Cieślak E., Ekonomiczne warunki działalności spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Fundacja im. Friedricha Eberta, PAIZ, Warszawa 1993.
 11. Casson M., The Theory of Foreign Direct Investment [w:] International Investment, ed. P. Buckley, Edward Elgar, Aldershot 1990.
 12. Coraz więcej centrów kompetencyjnych. Czy nasz kraj ma szansę stać się centrum usług BPO?, „Rynki Zagraniczne” 2005, nr 81.
 13. Dlaczego Polska?, http://www.paiz.gov.pl.
 14. Dlaczego właśnie Polska?, „Rynki Zagraniczne” 2006, nr 17.
 15. Dunning J.H., International Production and the Multinational Enterprise, G. Allen & Unwin, London 1981.
 16. Dunning J. H., The Determinants of International Production, „Oxford Economics Papers” 1973, vol. 25, nr 3.
 17. Dunning J.H., The Propects for Direct Investment in Eastern Europe [w:] Foreign Investment in Central and Eastern Europe, pod red. P. Artisen i in., St. Martin`s Press, 1993.
 18. Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition, OECD, 2005.
 19. Garlińska G., Czym kusić?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 15.
 20. Garlińska G., Trudna sztuka przyciągania, „Nowe Życie Gospodarcze” 2003, nr 9.
 21. Glikman P., Kontrowersje wokół kapitału zagranicznego w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 11-12.
 22. Global Competitiveness Reports 2005-2006, World Economic Forum, Geneva, 25 September 2005 http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/GCR_05_06/Executive_ Sumary.
 23. Global Services Location Index 2006, http://www.atkearney.com.
 24. Holik G., Nowak Z., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2004, nr 651.
 25. Incentives and Foreign Direct Investment, UNCTAD, 1996.
 26. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2006 r., http://www.mg.gov.pl.
 27. Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2005 roku, Departament Statystyki NBP, Warszawa 2006.
 28. Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ Warszawa 2003.
 29. Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2004.
 30. Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2006.
 31. Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 3.
 32. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters V: Governance Indicators for 1996- 2005, World Bank, 15 September 2006, http://www.info.worldbank.org/governance.
 33. Kopeć U., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2003.
 34. Kurtzman J., Yago G, Phumiwasana T., The Global Costs of Opacity. Measuring Business and Investment Risk Worldwide, „MIT Sloan Management Review” 2004, October, http://www.opacityindex.com.
 35. Liberska В., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, pod red. Z. Sadowskiego, РТЕ, Warszawa 1999.
 36. Liberska B., Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, Raport nr 46, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2005.
 37. Limański A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 3.
 38. Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, „Ekonomista” 1999, nr 1-2.
 39. Meyer K.E., Foreign Direct investment in the Early Years of Economic Transition: A Survey, „The Economics of Transition” 1995, nr 3.
 40. Międzynarodowe koncerny wybierają Polskę, „Gazeta Prawna” 2006, nr 81.
 41. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Informacja Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, DAiPMG, Warszawa 2006, http://www.mg.gov.pl.
 42. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 3th ed., OECD, Paris 1996.
 43. Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce, PAIiIZ, Warszawa 2005.
 44. Ozawa T., Lukas R., On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, „World Development” 1993, nr 21.
 45. Perspektywy polskiej gospodarki, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
 46. Pilarska C., Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland`s Integration with the European Union, Argumneta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of Economics, Cracow 2001, nr 1.
 47. Poland, Still Attracting Investors, „The Warsaw Voice” 2006, nr 28/29.
 48. Polska - dlaczego nie”?, http://www.kpmg.pl.
 49. Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 50. Praca w Europie Środkowej staje się coraz droższa, „Rzeczpospolita” 2006, 6 października.
 51. Przybylska K., Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, „Ekonomista” 1998, nr 2-3.
 52. Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 2004.
 53. Ratajczyk A., FDI. Poland`s Dynamism Confirmed, „The Warsaw Voice” 2006, nr 27.
 54. Rekordowa wartość inwestycji, http://www.paiz.gov.pl.
 55. Sadowski Z., Transformacja i rozwój, РТЕ, Warszawa 2005.
 56. Schneider F., Frey В., Economic and Political Determinants of Foreign Direct Investment, „World Development” 1985, nr 13.
 57. Specjalne strefy ekonomiczne, stan na dzień 31 grudnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2005, http://www.mg.gov.pl.
 58. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 59. The World Competitiveness Yearbook 2006, IMD, Lausanne 2006, http://www01.imd.ch/wcc/ ranking.
 60. Transition Report 2005. Business in Transition, European Bank for Reconstruction and Development, 2005.
 61. Transition Report Update, European Bank for Reconstruction and Development, May 2006.
 62. Uwagi metodologiczne [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Warszawa 2004.
 63. Witkowska J., Motywacje inwestorów zagranicznych - aspekty porównawcze [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. Z. Olesińskiego, PWE, Warszawa 1998.
 64. World Investment Report J998. Trends and Determinants, UN, New York-Geneva 1998.
 65. World Investment Report 2006, UNCTAD 2006, http://www.unctad.org/fdistatistics.
 66. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Warszawa 2004.
 67. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005.
 68. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu