BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław, Woźniak Beata
Tytuł
Polityka państwa wobec bezrobocia
The State's Policy in the Face of Unemployment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2006, nr 4, s. 113-130, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Zwalczanie bezrobocia, Przegląd literatury
Labour market, Unemployment, Combat unemployment, Unemployment reduction, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę przybliżenia zjawiska bezrobocia równowagi i nierównowagi w świetle współczesnych teorii rynku pracy. Wskazano możliwe i skuteczne środki i instrumenty polityki gospodarczej w zakresie jego ograniczania i przezwyciężania.

The labour market is considered to be one of the major factors which influence the actual economic processes, with all labour market mismatches reflected in high unemployment rates, or the exclusion from the labour market, leading to huge economic and social losses. On labour markets a booming economy is just one of the necessary conditions for lowering unemployment rates. Labour markets are subject to continuous structural and institutional transformations, which makes it impossible to define one specific and effective cure for unemployment. The adoption of the concept of dividing total unemployment rates into balanced unemployment (including frictional, structural and institutional unemployment) and unbalanced unemployment (identified with cyclical unemployment) seems to be a well-grounded solution. Defining the reasons for both types of unemployment should encourage the creation and application of appropriate economic policy instruments which would limit the impact of those negative phenomena. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Ptaszyńska B., Strukturalne bezrobocie transformacyjne [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, pod red. W. Jarmołowicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 2. Barteczko K., Bocian A., Polityka gospodarcza - przegląd koncepcji i znaczeń [w:] Modelowanie polityki makroekonomicznej. PWE, Warszawa 1996.
 3. Blanchard O.J., Summers H.L., Hysteresis and the European Unemployment Problem [w:] Unemployment, Hysteresis and the Natural Rate Hypothesis, pod red. R. Crossa, Basil Blackwell, Oxford 1988.
 4. Bludnik I., Keynes a neokeynesiści, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 2.
 5. Bludnik I., Neokeynesizm [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, pod red. M. Ratajczaka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 6. Ehrenberg R.G., Smith R.S.. Modern Labor Economics, Theory and Public Policy, HarperCollins Publishers, New York 1991.
 7. Friedman M., Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, „Journal of Political Economy” 1977, vol. 85, nr 3.
 8. Friedman M., The Role of Monetary Policy, „American Economic Review” 1968, vol. 58, nr 1.
 9. Haltiwanger J.C., The Natural Rate of Unemployment [w:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Macmillan Press, Cambridge 1987.
 10. Hannah L., Marshall’s „ Trees ” and the „ Global Forest ”: Were „ Giant Redwoods” Different?, za: „The Economist” 1996, nr 11.
 11. Jarmołowicz W., Przyczynek do dyskursu o pojmowaniu i uprawianiu polityki gospodarczej [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, pod red. M. Bucka i J. Słodczyka, Uniwersytet Opolski, Opole 2005.
 12. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy-jej przesłanki teoretyczne oraz formy realizacji po roku 2000 [w:] Ekonomia, pod red. B. Borkowskiej i G. Wrzeszcz-Kamińskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1131, Wrocław 2006.
 13. Jarmołowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 14. Jarmołowicz W., Szarzec K., Równowaga na rynku pracy - między liberalizmem a interwencjonizmem gospodarczym [w:] W kręgu liberalizmu. Materiały pokonferencyjne. Wydawnictwo Forum Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006.
 15. Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie jako wyzwanie dla polityki państwa polskiego [w:] Wyzwania wobec polityki gospodarczej. Polska na początku XXI wieku, pod red. J. Tarajkowskiego, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2006.
 16. Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie równowagi a polityka państwa wobec rynku pracy [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, pod red. D. Kopycińskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 17. Jarmołowicz W., Woźniak B., Bezrobocie równowagi i nierównowagi w gospodarce transformującej się (na przykładzie Polski) [w:] Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, pod red. J. Ostaszewskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 18. Jarmołowicz W., Woźniak B., Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy. Elementy oceny [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, pod red. W. Jarmołowicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 19. Jarmołowicz W., Woźniak B., Transformacyjne bezrobocie równowagi, Materiały konferencyjne, „III Zjazd Katedr Ekonomii” zorganizowany przez Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje 5-7.06.2006.
 20. Kabaj M., Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem. Wybrane problemy. Studia i Materiały, z. 11. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1990.
 21. Kaja J., Polityka gospodarcza w systemie rynkowym [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, pod red. M. Bucka i J. Słodczyka, Uniwersytet Opolski, Opole 2005.
 22. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 23. Kryńska E., Makroekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynków pracy. Analiza komparatywna [w:] Rynek pracy w wybranych krajach: metody przeciwdziałania bezrobociu, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 24. Kryńska E., Polityka gospodarcza państwa a zapobieganie i zwalczanie bezrobocia. „Polityka Społeczna” 2000, nr 1.
 25. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 26. Layard R., How to Beat Unemployment, Oxford University Press, Oxford 1986.
 27. Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford 1991.
 28. Lichniak I., Uwagi o polityce rynku pracy [w:] Założenia a rezultaty polityki gospodarczej w okresie transformacji. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 1994.
 29. Markowski K., Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992.
 30. Modigliani F., Papademos L., Targets for Monetary Policy in the Coming Year, „Brookings Papers on Economic Activity” 1975. nr 1.
 31. Najważniejsze pojęcia i definicje [w:] Współczesne teorie ekonomiczne, pod red. M. Ratajczaka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 32. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000—2006. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2000. http://www.mpips.gov.pl.
 33. Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 34. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 35. Sęp M., Uwarunkowania i przemiany strukturalne zatrudnienia młodocianych w przemyśle polskim, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, nr 147, Poznań 1996.
 36. Snower D.J., Evaluating Unemployment Policies: What Do the Underlying Theories Tell Us? [w:] Unemployment Policy: Government Options for the Labour Market, pod red. D.J. Snowera i G. De La Dehesa. Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 37. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 38. Wilczyński W., Dwa szkice o polityce [w:] Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na Jubileusz Prof. Z. Dąbrowskiego, pod red. J. Tarajkowskiego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 39. Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2005.
 40. Wilczyński W., Ustrój gospodarczy i system regulacji w Polsce. Wpływ na stabilizację i wzrost gospodarczy. Centrum im. A. Smitha, Warszawa 1996.
 41. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 42. Woźniak B.. Bezrobocie a równowaga rynkowa. Koncepcje teoretyczne i praktyka funkcjonowania gospodarki rynkowej [w:] Gospodarka polska w obliczu akcesji do Unii Europejskiej. Bariery i czynniki rozwoju, pod red. W. Jarmołowicza, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 43. Zajdel M., Zmiany w strukturze pracujących w gospodarce województwa łódzkiego [w:] Rynek pracy i bezrobocie, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu