BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Józef, Karpińska Katarzyna
Tytuł
Handel wewnątrzgałęziowy na rynku rolno-żywnościowym jako przejaw integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską : uwagi metodologiczne
Intra-Industry Trade on the Agricultural-Food Market As the Sign of the Economic Integration between Poland and the European Union.
Źródło
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008, nr 85, 24 s.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Handel wewnątrzgałęziowy, Handel produktami rolnymi, Handel artykułami żywnościowymi
Economic integration, Intra-industry trade, Agricultural trade, Food trade
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie integracji gospodarczej i jej etapy. Omówiono istotę handlu wewnątrzgałęziowego, którą jest jednoczesny import i eksport produktów i ich części składowych pochodzących z tej samej branży w danym okresie. Przeprowadzono także analizę empiryczną wymiany wewnątrzgałęziowej produktami rolno-żywnościowymi pomiędzy Polską a UE. Ocenę handlu informującą o zaawansowaniu procesu integracyjnego przedstawiono wykorzystując wskaźniki Grubela-Lloyda.

The notion of economic integration and its stages were presented. The essence of intra-industry trade was discussed, which means the simultaneous import and export of products and their elements coming from the same industry in the given period. Also an empirical analysis of the intra-industry exchange of agricultural food products between Poland and the EU was carried out. The trade assessment informing of the advancement of the integration process was presented using the Grubel-Lloyd indicators. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., Z problemów integracji gospodarczej- Ameryka Łacińska, PWN, Warszawa 1968, s. 39-40.
 2. Blaszczuk, D. Analiza nakładów i wyników produkcji w diagnozę handlu zagranicznego, "Monografie i opracowania", SGPiS, Warszawa 1989, s. 8.
 3. Czarny E., Międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy jako przedmiot badań ekonomistów, "Bank i Kredyt" 2000, nr 1-2.
 4. Czarny E., Teoria i praktyka handlu wewnatrzgałęziowego, "Monografie i opracowania", SGH, Warszawa 2002, nr 496.
 5. Grabska W., Koncepcje i praktyka integracji w EWG, KIW, Warszawa 1988, s. 5.
 6. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze- Zarys teorii i polityki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 2001, s. 18.
 7. Ireland in the European Community. Performance. Prospect and Strategy, National Economic and Social Council, Dublin 1989, s. 57.
 8. Kamecki Z., Pojecie i typy integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1, s. 93-94.
 9. Karpińska K., J. Niemczyk, Rozwój handlu wewnątrzgałeziowego w sektorze rolno-żywnościowym jako przejaw integracji Polski z Unią Europejską, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 3(304)/2005. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 10. Lubiński M., K. Marczewski, Handel zagraniczny Polski w okresie transformacji, "Ekonomista" nr 1-2/1999.
 11. Ładyka S., Integracja gospodarcza a problemy regionalizmu, "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", IKCHZ 1995, nr 9.
 12. Ładyka S., Pojecie i zakres współczesnej integracji gospodarczej (I), "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", IKCHZ 1997, nr 3.
 13. Ładyka S., Pojęcie i zakres współczesnej integracji gospodarczej (II), "Wspólnoty Europejskie - Biuletyn Informacyjny", IKCHZ 1997, nr 4.
 14. Marczewski K., W. Mroczek, Foreign trade, industriai growtb and structural changes in Po/and, "Discussion Papers" No 75, Foreign Trade Research Institute, Warsaw 1999.
 15. Michałek J.J., K. Sledziewska-Kołodziejska, Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnatrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską (w:) Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKCHZ, Warszawa 2000, t. 1, s. 171-172.
 16. Misala J., E.M. Pluciński, Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską. Teoria i praktyka, SGH, Warszawa 2000, s. 29.
 17. Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990, s. 13-17.
 18. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995, s. 24.
 19. Ohlin B., Międzynarodowy podział pracy (tłum. W. Swieżewskia), fragm. oryg. Causes de la Division Internationale du Travail, PWN, WUML, Poznań 1961, s. 9, 11, 13.
 20. Ritson Ch, D. Harvey, The Common Agricultural Policy, second edition; CAB International, UK 1997, s. 11.
 21. Siwiński W., Międzynarodowa wymiana wewnątrzgałęziowa - problemy teoretyczne oraz praktyka polskiego handlu Zagranicznego, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 11.
 22. Smith A., Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954, t. I-II, s. 33-34.
 23. Synowiec E., Międzynarodowa integracja ekonomiczna - próba zdefiniowania, "Wspólnoty Europejskie -Biuletyn Informacyjny", IKCHZ 1996, nr 9.
 24. Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red. naukowa i koordynacja E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2001 s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8393
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu