BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polaczek Robert
Tytuł
Creating Company's Value and Assets Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2007, nr 50, t. 1, s. 319-327, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Aktywa, Wzrost przedsiębiorstwa, Majątek przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Enterprise value, Assets, Enterprise growth, Business assets, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podsumowując wszystkie idee wzięte pod uwagę w niniejszym artykule, można powiedzieć, że zarządzanie aktywami ma decydujący wpływ na skuteczne zarządzanie każdym przedsiębiorstwem. Zapewnianie dobrych możliwości rozwoju dla przedsiębiorstw nie jest możliwe bez osiągnięcia lepszych, albo przynajmniej takich samych uwarunkowań, jak konkurencja. Dowiedziono, że struktura, wielkość i jakość aktywów, jak również wynikająca z nich zdolność produkcyjna, nie stanowią jakiejkolwiek wartości samej w sobie, ale mają efekt, który może przyczynić się w procesie produkcji. Ponadto cechy aktywów muszą odzwierciedlać mikroekonomiczne cele przedsiębiorstwa. Jednym z takich podstawowych celów jest umiejętność zyskania i zachowania przewagi konkurencyjnej i w związku z tym zapewnienie większego dochodu niż przeciętny. Stąd w czasie gdy aktywa przyczyniają się do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, mają wpływ na realizację celów przedsiębiorstwa, które odzwierciedlają dążenie do powiększenia (maksymalizacji) jego majątku i ostatecznie podnoszą jego wartość. (A. T.)

Summarizing all ideas taken into consideration in the article it can be said that asset management is crucial for effective management of each company. Ensuring good development opportunities for companies is not possible without achieving better or at least the same condition as their competitors. It has been proven that the structure, size and quality of assets as well as resulting production capacity do not constitute any value themselves but what matters is the effects which they can contribute to the production processes. Moreover, the attributes of assets must reflect the microeconomic aims of a company. One of the basic ones is an ability to gain and retain a competitive advantage and thus to ensure more than average return. Therefore, as the assets contribute to obtaining a competitive advantage they have impact on realization of company aims which reflects attempts to increase (maximize) company assets and finally they increase company valuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Durlik I.: Inżynieria zarządzania - strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1996.
 2. Encyklopedia popularna PWN. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 3. Gierusz J.: Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002. Oddk, Gdańsk 2001.
 4. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 5. Hamrol M.: Analiza sytuacji majątkowej i finansowej oraz pokrycia finansowego majątku. W: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne. Red. M. Hamrol. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 6. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich. WIG-Press, Warszawa 2001.
 8. Niedzielski W.: W poszukiwaniu źródeł wartości (przedsiębiorstwa). Migracja wartości. T. VII zeszyt 1A SWSPiZ w Łodzi, Łódź-Wrocław 2006.
 9. Polaczek R.: Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego. Robert Polaczek, Poznań 2005.
 10. Polish Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Law No 121, item 591).
 11. Pożegnanie z wodociągami. Vivendi sprzedaje, aby kupować. "Rzeczpospolita" 2006, no 157 (7451).
 12. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 13. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu