BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańko Stanisław
Tytuł
Wykorzystanie metod statystyczno-matematycznych w analizach tabelarycznych na przykładzie produkcji, kosztów i nadwyżek bezpośrednich w chowie bydła mlecznego w 2006 roku
Use of statistical and mathematical methods in table analysis on the example of the production, costs and direct surpluses in dairy cattle production in 2006
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 3, s. 19-30, bibliogr. 5 poz., summ.
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Metody statystyczne, Statystyka matematyczna
Dairy industry, Dairy, Statistical methods, Mathematical statistics
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem celowości wsparcia metodami statystyczno-matematycznymi analizy produkcji, kosztów i nadwyżek bezpośrednich. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie analizy wariancji może zwiększyć poziom ufności formułowanych wniosków, jakkolwiek nie podważają większości wniosków opartych na analizie zestawień tabelarycznych. Wybór szczegółowych testów powinien uwzględniać charakter rozkładu analizowanych zmiennych. Ze względu na fakt, że większość zmiennych nie spełnia warunku rozkładu normalnego, należy przede wszystkim posługiwać się testami nieparametrycznymi.

The Paper addresses the problem of the purposefulness of using statistical and mathematical methods of the analysis of production, costs and direct surpluses. The research shows that the application of variance analysis may increase the level of reliability of conclusions, it does not, however, question most conclusions based on the analysis of table lists. The selection of detailed tests should take account of the nature of the distribution of analysed variables. Since most variables do not meet the conditions of normal distribution, non-parameter tests should be used in most cases.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański C.: Statystyczne testy nieparametryczne. PWE, Warszawa 1979.
  2. Mynarski S.: Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
  3. Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000.
  4. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2006 roku. Praca zbiorowa pod red. A. Skarżyńskiej. PW nr 60, IBRiGŻ, Warszawa 2007.
  5. Steczkowski J., Zeliaś A.: Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu