BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Tomasz
Tytuł
Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi
Technical effectiveness of agricultural holdings against the inclination to absorb public funds' support
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 3, s. 31-44, bibliogr. 20 poz., summ.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Subsydiowanie rolnictwa, Subwencjonowanie rolnictwa, Efektywność rolnictwa, Wsparcie finansowe, Metoda SFA (stochastyczna analiza graniczna)
Arable farm, Agricultural subsidies, Agricultural subsidies, Efficiency in agriculture, Financial support, Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Abstrakt
Celem artykułu była weryfikacja hipotezy, która zakładała, że indywidualne gospodarstwa rolne, które skorzystały z dopłat do inwestycji z pomocy publicznej, były bardziej efektywne od tych, które nie skorzystały z takiej pomocy. W tym celu zastosowano analizę stochastycznej funkcji graficznej (Stochastic Frontier Analysis) oraz metodę DEA(Data Envelopment Analysis) do zmierzenia technicznej efektywności indywidualnych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną (polowych) w latach 2004-2006. Jako miarę efektywności finansowej użyto wskaźnik rentowności kapitału własnego. Stwierdzono, że indywidualne gospodarstwa rolne, które skorzystały z dopłat do inwestycji z pomocy publicznej były zarówno technicznie, jak i finansowo bardziej efektywne, zatem stawianą hipotezę potwierdzono. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to verify the hypothesis assuming that individual farms, which made use of public funds' support for investment were more effective than those that had not applied. Stochastic Frontier Analysis and Data Envelopment Analysis were applied to measure the technical effectiveness of individual farms directed at plant production (field crops) in 2004-2006. Return on equity was used as the measure of financial effectiveness. It was established that individual farms which made use of public funds' support for investment were both technically and financially more effective. Thus the hypothesis was confirmed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D. J., Lovell C. A. K., Schmidt P.: Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics 6/1977.
 2. ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa 2007.
 3. Cattle N., White B.: Efficiency and scale economies in the Western Australian Wheat-belt. Artykuł prezentowany na: Australian Agricultural and Resource Economic Society Conference. February 2007, Queenstown New Zealand,http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/123456789/25956/l/cp07ca03.pdf (stan z dn. 29 kwietnia 2008)
 4. Battese G. E., Coelli T. J.: A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics 20 (1995).
 5. Ceny w gospodarce narodowej w 2006 r. GUS, Warszawa 2007.
 6. Coelli T.: A Guide to DEAP Version 2.1:. A Data envelopment analysis (Computer) program /w:/ CEPA Working Paper nr 8, 1996. Department of Econometrics, University of New England, Armidale, Australia.
 7. Coelli T.: A guide to FRONTIER version 4.1: a computer program for frontier production function estimation /w:/ CEPA Working Paper nr 7,1996. Department of Econometrics, University of New England, Armidale, Australia.
 8. Coelli T. J., Prasada Rao D. S., O'Donnell C. J. and Battese G. E.: An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, New York, 2005.
 9. Czekaj T.: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w 2005 r. /w:/ Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (red. W. Józwiak). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 10. Czekaj T., Kagan A., Nargiełło A., Ziółkowska J.: Wielowymiarowa analiza statystyczna czynników wpływających na efektywność /w:/ Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku SkarbuPaństwa (red. J. Kulawik, W. Józwiak). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 11. Czekaj T.: Praktyczny pomiar efektywności technicznej (na przykładzie "próbyIERiGŻ-PIB"). Podejście parametryczne /w:/ Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP (red. J. Kulawik). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 12. Goodwin B. K., Schurle B. W., Norman D. W., Freyenberger S. G., Bloomquist L. E., Regehr D. L.: Determinants of Kansas farmers" participation in on-farm research. Journal of Agricultural and Applied Economics (December 1997). Southern Agricultural Economics Association.
 13. Gradziuk K.: Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007. 14. Greene W. H.: Econometric analysis 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003.
 14. Hirschman A. O.: The paternity of an index. The American Economic Review, Vol. 54, No. 5.
 15. Józwiak W, Mirkowska Z.: Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych /w:/ Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (red. W. Józwiak). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 16. Józwiak W, Mirkowska Z.: Zdolność polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. IERiGŻ-PIB. Maszynopis z 19 marca 2007 roku, artykuł przyjęty do druku w kwartalniku Wieś i Rolnictwo [za:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005 (red. W. Józwiak). IBRiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 17. Meeusen W., van den Broeck J.: Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions witch composed error. International Economic Review, 18/1977.
 18. Purdy B. M., Langemeier M. R., Featherstone A. M.: Financial performance, risk, specialization. Journal of Agricultural and Applied Economics, July 1997, Southern Agricultural Economics Association.
 19. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu