BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Wydział Finansów), Kożuch Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wykorzystanie instrumentów rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych w ochronie środowiska
Using Capital Market Instruments and Derivatives in Environmental Protection
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 771, s. 31-53, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Instrumenty rynku kapitałowego, Instrumenty pochodne, Instrumenty ochrony środowiska, Emisja gazów, Rynek emisji zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń
Environmental protection, Capital market instruments, Derivatives, Instruments for environment protection, Gas emissions, Pollution emission market, Entitlement to emissions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działania, które pozwalają chronić środowisko naturalne mogą być stymulowane poprzez zastosowanie różnych instrumentów pośrednich. Tradycyjne instrumenty ochrony środowiska są coraz częściej uzupełniane poprzez nowe, takie jak obligacje, akcje i prawo majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia. Zaprezentowano narzędzia finansowe wykorzystywane w działaniach proekologicznych oraz kierunki rozszerzenia systemu instrumentów ochrony środowiska o nowe rozwiązania, stosowane na rynkach kapitałowym i instrumentów pochodnych. Rozwiązania te mogą stanowić jedynie uzupełnienie już istniejących instrumentów używanych przez państwo jakimi są kary i podatki na ochronę środowiska.

Activities that help protect the environment can be stimulated by applying various indirect instruments. Traditional environmental protection instruments are increasingly frequently being supplemented by new ones, such as bonds, shares and economic rights accorded by certificates indicating that energy originates from renewable sources. In this article, the author presents the diversity of financial instruments used in environmental protection, and shows how the system of environmental policy instruments is gradually being broadened to encompass new solutions applied on the capital instruments and derivatives markets. Neither capital market instruments nor derivatives used in environmental protection will replace other environmental policy instruments applied by the state in relation to businesses (mainly environmental taxes and fines), but will complement them. Their role in environmental policy is set to grow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., System finansowania ochrony środowiska [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Poznań-Białystok-Ustronie Morskie 1997.
 2. Czają S., Fiedor B., Jakubczyk Z., Instrumenty regulacji bezpośredniej i ekonomicznej w realizacji polityki ekologicznej w Polsce [w:] Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Kraków 1995, nr 18.
 3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 4. Fiedor B., Czają S., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Informacja o gospodarowaniu środkami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2005 r., NFOŚiGW, Warszawa 2006, www.mos.gov.pl/statystyka
 6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Korekta prognozy wyników Praterm SA na 2006 rok, Raport bieżący nr 14/2006 z 27 kwietnia 2006 r., Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2006.
 8. Kożuch M., Finansowanie gminnych przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce [w:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 9. Kożuch M., Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2006.
 10. Kożuch M., Rynkowe źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 668.
 11. Krawczyński M., Wodzyński L., Formalno-prawne i ekonomiczne wspieranie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2006, nr 5.
 12. Łaganowski A., Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2005.
 13. Nieborak T., Pochodne instrumenty finansowe. Aspekty prawnopodatkowe, Difin, Warszawa 2004.
 14. Onichimowski G., Rejestr świadectw pochodzenia i nadzór obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia [w:] Ochrona środowiska w energetyce, Konferencja naukowo-techniczna, 16-17 lutego 2006 r. w Jaworznie, BMP Sp. z o.o., Jaworzno 2006.
 15. Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2002.
 16. Pijaczyński M., Obligacje alternatywą dla kredytu, www.samorzady.polska.pl
 17. Piontek B., Piontek F., Piontek W., Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1997.
 18. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 19. Szansa na miliardy złotych inwestycji w elektrownie wiatrowe, „Rzeczpospolita” 2006, nr 230.
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2005, nr 261, poz. 2187.
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z pózn. zm.
 22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625.
 23. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, Dz.U. 2000, nr 103, poz. 1099.
 24. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2784.
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu