BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purgał-Popiela Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Miejsce kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji XXI wieku
The Place of Intellectual Capital in the Development of 21st-century Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 773, s. 97-110, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Rozwój przedsiębiorstwa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Intellectual capital, Enterprise development, Knowledge-based economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie kapitału intelektualnego dla tworzenia podstaw długotrwałego rozwoju organizacji w obliczu procesów zachodzących w gospodarce XXI w. Organizacje te z jednej strony, są pod wpływem globalizacji, rozwoju technologii komunikacyjnych, zmian kulturowych, rosnącego tempa inwestycji badawczo-rozwojowych. Z drugiej strony, niektóre firmy aktywnie kształtują przebieg procesów społecznych i przemian gospodarczych poprzez podejmowanie działań w oczekiwaniu na zmiany. Wspólnym mianownikiem procesów rozwojowych zarówno na poziomie makro-i mikroekonomicznych jest kapitał intelektualny. Jednakże, jeśli kapitał intelektualny ma stać się podstawą długotrwałego sukcesu, organizacje muszą podjąć spójne i strategiczne działania w zakresie rozwoju i wykorzystania tego kapitału, z uwzględnieniem różnych wymagań i wyzwań związanych z nową gospodarką.

The end of the twentieth century saw the beginnings of many important economic, political and social phenomena that influence the functioning and development of modern organisations. On the one hand, they are influenced by globalisation, the development of communication technologies, changes in cultural behaviour patterns and employee aspirations, the increasing pace of R&D investment, and the development of knowledge-intensive industries and the professional services sector. On the other hand, some firms actively shape the course of social processes and economic transformation by undertaking activities in anticipation of changes in their environment. The common denominator of development processes on both the macro and microeconomic level is intellectual capital. However, if intellectual capital is to become the basis for long-term success, organisations must undertake cohesive and strategic measures in regard to developing and using this capital, taking into account the different requirements and challenges of the new economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. [2002], Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, materiały konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. [2001], Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2001.
 3. de Wit B., Meyer R. [1998], Strategy. Process, Content, Context, International Thompson Business Press, London.
 4. Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku. Muza SA, Warszawa.
 5. Fazlagić A. [2001], Budowanie strategii przedsiębiorstwa opartego o wiedzę [w:] Zarzą-dzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, materiały konferencyjne, PFPK - Zarząd, War-szawa.
 6. Fazlagić A. [2004], Gospodarka oparta na wiedzy - nowy kontekst dla zzl, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6/4.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2003], Organizacja inteligentna współczesnym narzędziem zarządzania wiedzą [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBW i Biuro Banku Światowego w Polsce, War-szawa.
 8. Gummesson E. [1999], Total Relationship Marketing, Butterworth Heinemann, Oxford. Knowledge Management in the Learning Society [2000], OECD, Paris.
 9. Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 10. Koźmiński A. [2005], Zarządzanie [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiń-ski, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 11. Kwiatkowski S. [2001], Bogactwo z wiedzy [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBW, Warszawa.
 12. Nogalski B., Czubasiewicz H. [2004], Rola kierowników w procesie pozyskiwania i roz-woju pracowników w przedsiębiorstwie XXI wieku [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
 13. Penc J. [2002], Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku [w:] Przedsiębiorstwo przy¬szłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 14. Porwit K. [2001], Cechy gospodarki opartej na wiedzy, ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, KBN, Warszawa.
 15. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny [2001], red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 16. Roos J., Roos G., Dragonetti N., Edvinsson L. [1997], Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press Ltd., London.
 17. Wawrzyniak B. [2002], Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, materiały konferen-cyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu