BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław, Gruziel Kinga
Tytuł
Potencjalne skutki dla budżetów gmin wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych
The prospective consequences of the introduction of income tax in agricultural farms for gmina budgets
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2008, nr 4, s. 38-56, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Budżet gminy, Dochody gminy, Podatek dochodowy, Gospodarstwa rolne
District budget, Local revenues, Income tax, Arable farm
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono konsekwencje dla budżetów gmin zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w gospodarstwach indywidualnych. Badaniami objęto gospodarstwa funkcjonujące w systemie FADN, położone w regionach Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie. Pozostawienie całego podatku dochodowego, jako źródła wpływów finansowych gmin byłoby korzystne dla ich budżetów. Korzyści te byłyby znacznie wyższe w gminach z regionu Mazowsze i Podlasie. Przyjmując, że w budżetach gmin pozostawałaby taka część podatku dochodowego, jak przy podatku dochodowym od osób fizycznych (39,34%), to w skali łącznej takie rozwiązanie nie byłoby korzystne dla budżetów gmin. Sytuacja taka dotyczyła głównie regionu Wielkopolska i Śląsk, gdyż w drugim regionie wpływy do budżetu gmin z tytułu tego podatku byłyby wyższe niż z podatku rolnego. Sytuacja dochodowa gmin byłaby jeszcze bardziej niekorzystna, gdyby przyjąć, że dochody z tytułu podatku dochodowego byłyby na poziomie udziału przy podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%). Dla budżetu państwa wprowadzenie podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych byłoby korzystne. W poszczególnych gminach korzyść (lub nie) z tytułu tego podatku uzależniona jest od liczby gospodarstw, ich powierzchni UR, typu rolniczego oraz od ustalenia zasad partycypacji gmin we wpływach z tego podatku. W gospodarstwach nie nastawionych na produkcję towarową należałoby wprowadzić podatek ryczałtowy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the consequences of the replacement of agricultural tax with income tax for the gmina budgets. Surveys were conducted on agricultural farms, which participated in FADN system, located in Wielkopolska and Śląsk as well as Mazowsze and Podlasie regions, Maintaining the whole income tax as the source of income for gminas would be very profitable for their budgets. These advantages would be particularly high in gminas from Mazowsze and Podlasie regions. Assuming that gmina budgets would keep the same part of income tax as is the case for income tax from natural persons (39.34%), then in general such solution would not be beneficial for gmina budgets. Such situation was particularly valid for Wielkopolska and Śląsk regions, sińce in the latter the inputs from income tax to gmina budgets would exceed the inputs from agricultural tax. The income situation of gminas would be even morę difficult if we assumed that the income from income tax remained at the same level as the corporate income tax (6.71%). Introduction of income tax in agricultural holdings would be beneficial for the State budget. In respective gminas, the benefits (or their absence) relating to this tax depend on the number of farms, area of their agricultural land, agricultural type and the assumed rules for gmina participation in the inflows from this tax. For farms, which are not directed to commercial production, lump-sum tax should be introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowska K., Czarny A., Zbaraszewski W.: Podstawy finansów publicznych. Stowarzyszenie Naukowe Instytutu Gospodarki i Rynku, Szczecin 2006.
 2. Dowgier R., Etel L., Kurzynka T., Liszewski G., Popławski M., Wróblewski E.: Reforma podatków majątkowych. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 3. Dziemianowicz R.: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 4. Dziemianowicz R.: Opodatkowanie jako forma wsparcia rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2007.
 5. Etel L., Liszewski G.: Podatki majątkowe w Polsce - wybrane problemy. Raport Wydziału Studiów Budżetowych, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2002.
 6. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z dnia 15 października 1985 r., Dz. U. z 2006 r., nr 154, póz. 1107.
 7. Gilowska Z.: System finansowy jednostek samorządu terytorialnego /w:/ Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo (red. G. Gorzelak). Raporty CASE, nr 21, Warszawa 1999.
 8. Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydanie II. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 2006 r., nr 200, póz. 1471.
 10. Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 11. Podstawka M.: System finansowy w rolnictwie na tle integracji Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa 2000.
 12. Rocznik Statystyczny 2006. Wydawnictwo GUS, Warszawa 2006.
 13. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., Dz. U. z 2003 r., nr 203, póz. 1996.
 14. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r., Dz. U. z 1998 r., nr 155, poz. 1014 ze zm.
 15. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r., tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 136, póz. 969.
 16. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz. U. z 2001 r., tekst jednolity, nr 142, póz. 1591 ze zm.
 17. Wasilewski M., Gruziel K.: Koncepcja i konsekwencje zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w gospodarstwach rolniczych /w:/ O nowy ład podatkowy (red. J. Ostaszewski). Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007.
 18. Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr l, 2008.
 19. Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych - konsekwencje zmian. Wieś i Rolnictwo, nr 2, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu