BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolska Patrycja
Tytuł
Europejska polityka energetyczna a globalny scenariusz redukcji emisji CO2
European Energy Policy and Global Scenario for CO2 Emission Reducing
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (18), 2008, nr 12, s. 215-230, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Emisja gazów
Energy policy, Gas emissions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy podjęto próbę syntetycznego przedstawienia owych reguł związanych z ograniczeniami emisji CO2, zdefiniowanych przez Europejską Politykę Energetyczną (EPE). Politykę tę z jednej strony usytuowano w uwarunkowaniach globalnych wynikających z Protokołu z Kioto, a z drugiej - pokazano jej wpływ na funkcjonowanie polskiego sektora elektroenergetycznego.

The paper describes "the game rules" of reducing CO2 defined in European Energy Policy. It shows the impact of Kyoto Protocol commitments on determining this policy and discusses the actual terms and trends in global energy sector identified by McKinsey Company. The main targets of the European Energy Policy defined in the Presidency Conclusions of Council of the European Union in March 2007 and the main scenarios how to reach them are presented. These targets, called "3 x 20 by 2020", are: reduction of greenhouse gases by 20%, improving energy efficiency by 20%, and raising the share of renewable energy in the energy mix to 20 % - all these by the year 2020. The final section of this paper presents implications of the European Energy Policy for Polish energy sector and the problems to achieve their objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dokumenty i akty prawne
 2. Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. dotycząca krajowego planu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela, 26.03.2007 r.
 3. Directive 96/92/EC of the European Parliament and of Council concerning common rules for the internal market in electricity, J EU L 27 of 30 Jan. 1997.
 4. Dyrektywa 2001/80/WE z dnia 23.10.2001 r. w sprawie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, Dz. Urz. WE L 309 z 27.11. 2001 r.
 5. Dyrektywa 2001/81/WE z dnia 23.10.2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza, Dz. Urz. WE L 309 z 27.11. 2001 r.
 6. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady96/61/WE, Dz. Urz. UE L z dnia 25.10. 2003 r.
 7. „Europe and Asia Strategies" nr 15; UniCredit S.p.A, Milano, giugno 2007.
 8. European Commission: Green Paper - Towards a European Strategy for the security of energy supply, (COM (2000) 769 final) Brussels, 20.11.2001.
 9. Komisja Wspólnot Europejskich: Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii, KOM (2009) 105 wersja ostateczna, Bruksela 8.03.2006 r.
 10. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Europejska Polityka Energetyczna, KOM (2007), Bruksela, 10.01.2007 r.
 11. Komunikat Komisji: Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 C. Alternatywy polityki UE i światowej w perspektywie roku 2020, KOM (2007) 2, Bruksela 10.01.2007 r.
 12. Konkluzje Prezydencji. Załącznik l Plan działania Rady Europejskiej 2007-2009, Rada Europejska w Brukseli 8-9. 03. 2007 r., druk 7224/07, Bruksela, 9.03.2007 r.
 13. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 (projekt), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2007.
 14. Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału, KOM (2006) 545, Bruksela, 19.10.2006 r.
 15. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu z dnia 11.12.1997 r., DzU 2005, nr 203, poz. 1684.
 16. „The McKinsey Quarterly", raport nr 1/2007; McKinsey & Company, New York 2007.
 17. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 2004, nr 281, poz. 2784.
 18. World Energy Outlook 2006, Międzynarodowa Agencja Energii 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu