BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budka Borys
Tytuł
Kwalifikacje a kwalifikacje zawodowe pracowników
Employees' Qualifications and Employees' Professional Qualifications
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 6, s. 9-12
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Prawo pracy, Kodeks pracy, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Professional skills, Labour law, Labour Code, Judgement of Constitutional Tribunal
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie kwalifikacji występuje w polskim kodeksie pracy wielokrotnie, zarówno jako sformułowanie samodzielne, jak i wraz z dookreśleniem zawodowe. Do tej pory tak w literaturze, jak i orzecznictwie nie dostrzegano różnego zakresu tych pojęć, które częstokroć były stosowane zamiennie. Autor stara się wykazać na podstawie reguł wykładni gramatycznej, systemowej i celowościowej, iż podejście takie jest nietrafne oraz że prawidłowa wykładnia omawianych pojęć powinna prowadzić do uzyskania różnego zbioru ich desygnatów. Nawiązując do niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z ustawą zasadniczą art. 103 kodeksu pracy, proponuje również dokonanie nowej, systemowej regulacji zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz wzajemnych obowiązków stron stosunku pracy w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The concept of qualifications appears in Polish Labour Code several times, both as a separate term and as well as with professional specification. So far, both in literature and the case law, it has not been seen the scope of the various concepts, which are often used interchangeably. The author tries to demonstrate, based on the interpretation of the grammar, systems and purpose rules, that such approach is irrelevant and that the correct interpretation of these concepts should lead to a different sets of their designates. Referring to the recent Constitutional Court ruling of non-conformity Article 103 of the Labor Code with the Polish Constitution, the reviewer proposes a new system of rules regulating the employees' professional qualifications and the mutual obligations in the employment relation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 229.
 2. R. Brol, Powierzenie pracownikowi innej pracy, "Służba Pracownicza" 2001, nr 3, s. 27.
 3. L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2004, s. 155.
 4. M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 58.
 5. G. Grüner, O. Kahl, W. Georg, Berfus- und arbeitspddagogische Kenntnisse. Kleines berufspddagogisches Lexikon, Darmstad 1971, s. 135.
 6. J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996, s. 51.
 7. U. Jackowiak, Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy, Gdańsk, 1987, s. 10.
 8. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Zakamycze 2004, s. 68.
 9. Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 218.
 10. H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (Przedmiot i granice), Warszawa 1977, s. 119.
 11. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 252 i n.
 12. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 19.
 13. K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 14. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.
 15. M. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2005, http://www.lexpolonica.pl
 16. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl
 17. T. Smiśniewicz-Podgórska, Wyjaśnienia z zakresu prawa pracy, "Służba Pracownicza" 1993, nr 9, s. 15.
 18. Uniwersalny słownik języka polskiego, http://usjp.pwn.pl/
 19. M. Wandzel (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2007, s. 61.
 20. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998, s. 98.
 21. J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 266.
 22. F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna, t. 1, z. 1, Kraków 1946.
 23. http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/ 2009/rozprawy.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu