BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waldziński Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych
Economic Cohesion of the European Union in the Light of the Modern Cultural and Civilization Transformations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 21, s. 11-24, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Spójność społeczna, Polityka spójności, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Globalizacja
Social cohesion, Cohesion policy, Social and cultural condition, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej wypowiedzi jest przedstawienie najważniejszych czy też najbardziej dostrzegalnych - dających się tym samym opisać - zjawisk i procesów charakterystycznych dla współczesnej polityki gospodarczej, której celem jest spójność ekonomiczna przy jednoczesnym wspieraniu międzynarodowej konkurencyjności. W związku z tym zaproponowano zarys nowego paradygmatu spójności, uwzględniającego wielowymiarowe zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarki. Punktem wyjścia takiej koncepcji jest teza, według której idea spójności wynika z idei, norm i wartości charakterystycznych dla kultury i cywilizacji europejskiej, a ukształtowanych w długotrwałym procesie historycznym. Wypowiedź niniejsza ma charakter refleksji właściwej studiom nad rozwojem myśli ekonomicznej, a więc uwzględniającej historyczne tło zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu przestrzeni gospodarczej. Jednocześnie przyjęto, że zrozumienie i uwzględnienie w polityce wspólnotowej Unii Europejskiej zachodzących obecnie przemian kulturowo-cywilizacyjnych jest podstawowym warunkiem powodzenia idei spójności. (fragment artykułu)

To the European Union, multidimensional cohesion is one of the basic axiological foundations as just as the principles of solidarity and subsidiarity. Those foundations, shaping and developing in a long historical process, revert to the oldest traditions of the Mediterranean civilization, i.e. to the Greek philosophy, especially to the social, political and economic thought of Aristotle, to the message and pragmatism of the Roman law as well as to the Judeo-Christian ethics. Having its rich intellectual and moral substructure, the cohesion of the modern European Community may not be confined exclusively to simple interpretations and adaptations of J.M. Keynes' economic doctrine from the level of economy of a national state to the level of a supranational integration structure. One of the most important attributes of the modern cultural and civilization transformations is chaos in all spheres of human activity - in economy, culture, politics, social relations, etc. In such conditions, cohesion should be treated as a remedy for all adverse consequences of the phenomena connected with globalization and the challenges of new economy - knowledge based economy. The aim of the paper is an attempt at a deeper look at the issues of economic cohesion of the European Union, principally through the prism of doctrinal sources and bases of that phenomenon. Two theses have been adopted at the same time. First, it has been assumed that the identification of cohesion deepened in such a way is necessary to place it in the constant structure of values of the modern economic policy at all its levels - supranational, national and territorial ones. Secondly, it has been recognized that cohesion as a value of the modern economic policy is a necessary condition for resistance to the growing chaos, being an attribute of the modern cultural and civilization transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Buksiński T., Współczesne filozofie polityki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2006.
 2. Baruk J., Istota i struktura kapitału intelektualnego, „Gospodarka Narodowa" 2005, nr 1-2.
 3. Dunning J.H. (ed.), Making Globalization Good, Oxford University Press, Oxford 2003.
 4. Dylus A., Globalizacja. Refleksje etyczne, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 5. Gorynia M., Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, nr 2.
 6. Klamut M., Nowa polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Od zmian globalnych do rozwoju lokalnego, M. Lisiecki, H. Ponikowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 7. Matysiak A., Źródla kapitału społecznego, AE, Wrocław 1999.
 8. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, Routledge & Francis Group, London and New York 2006.
 9. Stępień B., Szarzeć K., Ewolucja poglądów teorii ekonomii na temat koncepcji człowieka gospodarującego, „Ekonomista" 2007, nr l.
 10. Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.
 11. Waldziński D., Christian Culture as a Plane of Relations between Religion and Economy, [w:] Towards Unification of Europe, A. Chmielak, P. Pysz, J. Szabłowski (eds.), Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Europe and the Contemporary World, Białystok 2006.
 12. Waldziński D., Polityka regionalna w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005.
 13. Waldziński D., Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, „Problemy Zarządzania" 2006, nr 3 (13).
 14. Waldziński D., Chodkowska E., Kultura i sztuka, maszynopis opracowania przygotowany w ramach projektu badawczego dla Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w ramach projektu kierowanego przez prof. B. Plawgo, Olsztyn-Białystok 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu