BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszak Celina M.
Tytuł
Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji
Creating and Using Business Intelligence Systems for the Purposes of the Contemporary Organization.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, 208 s., rys., tab., bibliogr. s.187-206
Słowa kluczowe
Komputerowe wspomaganie decyzji, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wywiad gospodarczy, Projektowanie systemów informatycznych, Zintegrowane systemy informatyczne, Wdrażanie systemu komputerowego, Przegląd literatury
Computer aided decision making, Computer aiding management, Enterprise management, Business intelligence, Information system design, Information integrated system, Computer system implementation, Literature review
Abstrakt
Dokonano przeglądu najważniejszych modeli systemów wspomagania decyzji, kontekstu ich użytkowania oraz możliwości wykorzystania. Przedstawiono możliwości wykorzystania narzędzi Business Intelligence we wspomaganiu decyzji zarządczych. Opracowano koncepcję tworzenia systemów BI na potrzeby współczesnej organizacji. Omówiono najważniejsze prace nad tworzeniem prototypu systemu BI dla wybranej organizacji. Scharakteryzowano także różnorodne analizy informacyjno-decyzyjne oferowane przez systemy BI.

The most important models of decision support systems were discussed, the context of using them and the application possibilities was also shown. Possibilities of using Business Intelligence tools in managerial decisions support were presented. The conception of creating BI systems for the needs of the contemporary organization was drawn up. The most important works on creating the prototype of the BI system for the chosen organization were discussed. Also diverse information-decision-making analyses offered by BI systems were characterized. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel D.J., Kilby P.J., Dawis J.R. (1994). Systems Integration Problem. "International Journal of Geographical Information Systems", 8(1).
 2. Abramowicz W., Kaczmarek T. (2006). Przegląd podejść do integracji informacji z głębokiego Internetu. W: Roczniki. Kolegium Analiz Ekonomicznych. SGH, Warszawa, z. 16.
 3. Abramowicz W., Ceglarek D. (2004). Pozyskiwanie wiedzy metodami analizy skupień w celu doskonalenia filtrowania informacji. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 4. Abramowicz W., Kaczmarek T., Kowalkiewicz M. (2004). Nowoczesne technologie wspierające rozwój człowieka uczącego się i tworzącego. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 5. Adamczewski P. (2003). Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Mikom, Warszawa.
 6. Albert T.C., Sanders W.B. (2003). E-business Marketing. Prentice Hall, New Jersey.
 7. Alter S.L. (1980). Decision Support Systems. Current Practices and Challenges. Addison-Wesley, New York.
 8. Anthony R.: Planning and Control System (1965). A Framework for Analysis. Mas. Graduate School of Business Adm., Harvard University, Boston.
 9. Atre S. (2003). The Top 10 Critical Challenges for Business Intelligence Success. "ComputerWorld".
 10. Awad E.M., Ghaziri H.M (2004). Knowledge Management. Prentice Hall, New Jersey.
 11. Baborski A.J., Bonner R.F. (2004). Zarządzanie wiedzą korporacyjną - dwa podejścia. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 12. Baborski A. (1997). O niektórych przyczynach niepowodzeń zastosowań sztucznej inteligencji w zarządzaniu. W: Human-Computer Intera-tion'97. Red. B.F. Kubiak, A. Korowicki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 13. Baborski A. (1994). Efektywność zarządzania a sztuczna inteligencja. AE, Wrocław.
 14. Bańka A. (1999). Ergonomia w zarządzaniu telepracą: wyzwania dla badań psychologicznych w dobie informacyjnej. Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 15. Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S. (1997). Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości. "Śląsk" Sp. z o.o., Katowice.
 16. BCC (2007). Projekt SAP BW w firmie GATX Rail Poland. Materiały firmowe.
 17. Begier B. (1999). Inżynieria oprogramowania - problemy jakości. Politechnika Poznańska, Poznań.
 18. Beresińska A. (2006). Przyszłość to Business Intelligence. "Oracle", jesień.
 19. Beynon-Davies P. (2003). Systemy baz danych. WNT, Warszawa.
 20. Bhargava H.K., Power D.J. (2005). Decision Support Systems and WEB Technologies: A Status Report. DSS Rescources.com
 21. Bhargava H.K., Krishnan R., Mueller R. (1997). Electronic Commerce in Decision Technologies: A Business Cycle Analysis. "International Journal of Electronic Commerce" 1,4.
 22. Bielecki W.T. (2000). Informatyzacja zarządzania. PWE, Warszawa.
 23. Biere M. (2003). Business Intelligence for the Enterprise. Prentice Hall, New York.
 24. Billewicz A. (2004). Budowa procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych w systemach Business Intelligence. W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2004. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 25. Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K. (2004). Architektura wielowarstwowego hybrydowego systemu Business Intelligence. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 26. Błotnicki, A., Wawrzynek, Ł. (2006). Od porządkowania danych do Business Intelligence - jak uświadomiona wiedza staje się elementem konkurencyjności organizacji. W: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. A. Binsztok, K. Perechuda. AE, Wrocław.
 27. Bocij P., Chaffey D., Greasley A., Hickie S. (2003). Business Information Systems. Technology, Development and Management for the E-business. Prentice Hall, New York.
 28. Bolesta-Kukułka K. (2003). Decyzje menedżerskie. PWE, Warszawa.
 29. Bolds R. (2001). Enterprise Information Portals: Portals in Puberty. White Paper. "Kmworld" 2, July/August.
 30. Bonczek H.C., Holsapple W., Whinston A. (1980). Evolving Roles of Models in Decision Support Systems. "Decision Science", 11(2).
 31. Botkin J. (1999). Smart Business How Knowledge Communitties Can Revolutionize Your Campany. Free Press, New York.
 32. BPSC (2007). Impuls Business Intelligence System. Materiały firmowe.
 33. Brackett M. (2003). Business Intelligence Value Chain. "DM Review", March.
 34. Bratnicki M., Kozłowski R. (2006). Przywództwo w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Katedra SGH, Katowice.
 35. Bratnicki M. (2001). Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości. W: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki i M. Romanowska. Diffin, Warszawa.
 36. Bratnicki M. (2000). Sieci strategiczne jako narzędzie konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. AE, Kraków.
 37. Bratnicki M. (1997). Strategiczna reorientacja dla budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa wokół wiedzy. W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Red. R. Borowiecki. AE, Kraków.
 38. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 39. Bryx M. (2004). Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością. Placet, Warszawa.
 40. Bui T. (2000). Decision Support Systems for Sustainable Development. In: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource Book of Methods and Applications. Ed. by G.E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-on Yeh. Kluwer Academic Publishers, London.
 41. Business Intelligence. System, technologia czy kultura. (2003). Raport specjalny. "Strategie", "ComputerWorld", luty.
 42. Bussiness Intelligence - droga do sukcesu. Forum ekspertów (2007). "Teleinfo", 5.
 43. Carlsson C., Turban E. (2002). DSS: Directions for the Next Decade. "Decision Support Systems", 33.
 44. Casado E. (2004). Expanding Business Intelligence Power with System Dynamics. In: Business Intelligence in the Digital Economy. Ed. by M. Raisinghani. Idea Group Publishing, London.
 45. Chapman J.A. (2001). The Work of Anagers in New Organizational Contexts. "Journal of Management Development", 20, 1.
 46. Chaudhary S. (2004). Management Factors for Strategic BI Success. In: Business Intelligence in Digital Economy. Opportunities, Limitations and Risks. Idea Group Publishing, London.
 47. Chlebicki W. (2005). W drodze do CRM. "Bank", 10/133.
 48. Chmielarz W. (2000). Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 49. Chmielarz W. (2001). Tendencje rozwoju narzędzi automatycznego wyszukiwania danych (Data Mining). W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 50. Cygler J. (2002). Organizacje sieciowe jako forma współdziałania partnerów. W: przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska i M. Tracki. Difin, Warszawa.
 51. Cykl popularności metod zarządzania wiedzą w roku 2002. (2002). Raport udostępniony przez Gartner Poland/IMA. Raport specjalny - "Strategie". "ComputerWorld".
 52. Czapla T., Malarski M. (2005). Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji. W: Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. PWN, Warszawa.
 53. Davydow M.M. (2000). The Second Wave of EIP. "Intelligent Enterprise", 3,4.
 54. Dąbrowski J., Koładkiewicz I. (2002). Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce. "Organizacja i Kierowanie", 2.
 55. DC Businesss Intelligence Solutions (2007). W poszukiwaniu prawdy o zyskach. Analiza rentowności w branży ubezpieczeniowej z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence. Materiały firmowe.
 56. Dejnaka A. (2002). CRM - zarządzanie kontaktami z klientami. Helion, Gliwice.
 57. De May M. (1992). The Cognitive Paradigm. The University of Chicago Press, Chicago.
 58. Dhra V., Stein R. (1997). Intelligent Decision Support Methods: Science of Knowledge. Prentice Hall, New York.
 59. Drelichowski L. (2004). Koncepcja metod edukacji i zastosowań technik informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 60. Dresner HJ., Buytendijk F., Linden A., Friedman T, Strange K.H, Knox M., Camn M. (2002). The Business Intelligence Center: An Essential Business Strategy. "Gartner Research", May.
 61. Drucker P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków.
 62. Dudycz H. (2004). Przegląd aplikacji informatycznych wspomagających realizację koncepcji Business Intelligence. W: Strategie informatyzacji i zarządzanie wiedzą. Red. Z. Szyjewski, J.S. Nowak, J.K. Grabara. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 63. Dyche J. (2002). CRM - Relacje z klientami. Helion, Gliwice.
 64. Dziuba D. (2005). Przesłanki rozwoju sieciowych systemów wspomagania decyzji - udostępnianych w modelu biznesowym ASP. W: Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą. Red. J. Oleński, Z. Olejniczk, J.S. Nowak. PTI, Katowice.
 65. Eckerson W., White C. (2003). Evaluating ETL and Data Integration Platforms. The Raport of The Data Warehousing Institute.
 66. Fedorowicz J. (1993). A Technology Infrastructure for Document-based Decision Support Systems. In: Decision Support Systems: Putting Theory into Practice. Ed. R. Sprague, H.J. Watson. Prentice Hall, New York.
 67. Ferguson M. (2002). Insurance Business Intelligence - A Model-driven Approach to Integrated Analytics. Intelligent Business Strategies, USA.
 68. Firestone J. (2002). Enterprise Knowledge Portals, www.dkms.com, August.
 69. Flakiewicz W. (1990). Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. PWE, Warszawa.
 70. Gabinowski R. (2005). Raport dla menedżerów i pracownika to nie to samo. "Puls Biznesu", lipiec.
 71. Gamdzyk P. (2004). Wiedzieć coraz więcej. "ComputerWorld" 1.
 72. Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki (2004). Red. M. Nycz. AE, Wrocław.
 73. Gibutowski M. (2005). Projektowanie baz danych i hurtowni danych. W: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. Red. E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski. PWE, Warszawa.
 74. Gierszewska G, Romanowska M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 75. Giovinazzo W.A. (2002). Internet - Enabled Business Intelligence. Prentice Hall, New York.
 76. Gołuchowski J. (2005). Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice.
 77. Gorawski M., Konopacki A. (2000). Analiza porównawcza, "Informatyka", 4.
 78. Gray P. (2003). Business Intelligence: A New Name or the Future of DSS. In: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Ed. by T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. AE, Katowice.
 79. Gray P., Watson H. (1998). Decision Support in the Data Warehouse. Prentice Hall, New York.
 80. Grossman R. (1998). Supporting the Data Mining Process with the Next Generation Data Mining Systems. Enterprise Systems.
 81. Grudzewski W., Hejduk K. (2006). Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 82. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa.
 83. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa.
 84. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001). Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa.
 85. Hackathorn R.D. (1998). Web Farming for the Data Warehouse. Morgan Kaufmann, New York.
 86. Han J., Kamber M., Thung A. (2001). Spatial Clustering Methods in Data Mining: A Survey. In: Geographic Data Mining and Knowledge Discovery. Ed. by H. Miller, J. Han. Taylor and Francis, London.
 87. Hauke K., Wasiak M. (2004). Pozyskiwanie wiedzy za pośrednictwem technik drążenia danych. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 88. Hawkins L, Blakeslee S. (2004). Istota inteligencji. Helion, Gliwice.
 89. Hsu J. (2004). Data Mining and Business Intelligence: Tolls, Technologic and Applications. In: Business Intelligence in the Digital Economy. Ed by M. Raisinghani. Idea Group Publishing, London.
 90. Ilczew P. (2006). Podejście biznesowe do wdrażania Business Intelligence. W: Informatyka w globalnym świecie. Red. J. Kisielnicki. PJWST, Warszawa.
 91. Informatyka ekonomiczna. (1998). Red. E. Niedzielska. AE, Wrocław.
 92. Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. (1998). Red. A. Nowicki. PWN, Warszawa.
 93. Inmon W.H. (1996). Building the Data Warehouse. John Wiley & Sons, New York.
 94. Inmon W.H. (1992). Building the Data Warehouse. John Wiley & Sons, New York.
 95. Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. Red. J. Górski. Mikom, Warszawa.
 96. Jagielska I., Darke P., Giovanni G. (2003). Business Intelligence Systems For Decision Suport: Concepts, Process and Practice. In: DSS in the Uncertainty of the Internet Age. Ed. by T. Bui, H. Sroka, S. Stanek, J. Gołuchowski. AE, Katowice.
 97. Jagoda H., Lichtarski J. (2003). O istocie i ewolucji współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. "Przegląd Organizacji", 1.
 98. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Scholar, Warszawa.
 99. Jamali D. (2005). Changing Management Paradigms: Implication for Educational Institutions. "Journal of Management Development", 24.
 100. Janiec M. (1998). Zastosowanie Knowledge Management w zarządzaniu projektami. Gartner Group, Kraków.
 101. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P. (2003). Hurtownie danych. Podstawy organizacji i funkcjonowania. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa.
 102. Jashapara A. (2006). Zarządzanie wiedzą. PWN, Warszawa.
 103. Jaszkiewicz A. (1997). Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice.
 104. Jaworska E. (2007). Produkcja na 10 milionów rekordów. "Manufacturing Systems Information", marzec.
 105. Jędralska K. (2003). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym. AE, Katowice.
 106. Jędralska K. (1992). Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. AE, Katowice.
 107. Kadayam S. (2007). Business Intelligence from Unstructured Data. Real-Time Marketing Intelligence for Agile Enterprises. Intelliseek. www.intelliseek.com
 108. Kalakota R., Robinson M. (1999). E-Business Roadmap for Success. Addison--Wesley, New York.
 109. Kamiński A.: Metody komputerowego wspomagania restrukturyzacji procesów biznesowych organizacji gospodarczych, www.businessintelligence.pl
 110. Kantardzic M. (2002). Data Mining: Concepts, Models, Methods and Algorithms. John Wiley & Sons, New York.
 111. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. CIM, Warszawa.
 112. Kelly K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii świata połączonych siecią. Wig-Press, Warszawa.
 113. Keen P.G., Scott Morton M.S. (1989). Decision Support Systems: An Organizational Perspective. Addison-Wesley, New York.
 114. Kersten G.E. (2000). Decision Making and Decision Support. In: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource Book of Methods and Applications. Ed. by G.E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-on Yeh. Kluwer Academic Publishers, London.
 115. Kersten G.E., Noronha S.J. (1999). WW-based Negotiation Support: Design, Implementation, and Use. "Decision Support Systems".
 116. Kiełtyka L., Jędrzejczyk W. (2004). Budowa gospodarczych prognoz jakościowych przy użyciu sieci neuronowych. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 117. Kimball R. (1996). The Datawarehouse Toolkit. John Wiley & Sons, New York.
 118. Kisielnicki J., Sroka H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa.
 119. Kisielnicki J. (2004a). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 120. Kisielnicki J. (2004b). Wpływ technologii informacyjnej na rozwój nauki organizacji i zarządzania, czyli rozważania nad rolą TI w kreowaniu szkoły zarządzania informacją i wiedzą. W: Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. Red. J. Goliński, D. Jelonek, A. Nowicki. AE, Wrocław.
 121. Kisielnicki J. (2003a). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 122. Kisielnicki J. (2003b). Informatyka narzędziem zarządzania wiedzą. W: Informatyka narzędziem zarządzania XXI wieku. Red. J. Kisielnicki. PJWSTK, Warszawa.
 123. Kochański T. (2005). Informacja i wiedza w koncepcji Business Intelligence. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 11.
 124. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. (2005). Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. PWE, Warszawa.
 125. Kopczewski M. (2005). Hurtownia danych w strukturze przedsiębiorstwa. Model projektowania. Część I. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", 1.
 126. Kozielecki J. (1998). Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 127. Koźmiński A.L. (2005). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. PWN, Warszawa.
 128. KPMGConsultmg, Knowledge Management (2000). Research Report.
 129. Krawczyń-Bryłka B. (2000). Psychologiczne aspekty jakości oprogramowania. "Informatyka", 11-12.
 130. Krawiec F. (2006). Strategie konkurencji w firmie relacji. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. SGH, Katowice.
 131. Krupski R. (2005). Elastyczność struktur i zasobów. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Red. R. Krupski. PWE, Warszawa.
 132. Kryszkiewicz M. (2004), Eksploracja danych w telekomunikacji. W: Hurtownie danych i Business Intelligence. CPI, Warszawa.
 133. Krzyżanowski L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa.
 134. Kubiak B.F. (2003). Strategiczne systemy informacyjne. W: Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Teoria i praktyka. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 135. Kubiak B.F., Korowicki A. (2004). Model zarządzania zmianą w organizacji. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 136. Kubiak B.F., Korowicki A. (2003). Business Intelligence Systems w procesach biznesowych i zwiększaniu konkurencyjności organizacji. W: Human-Computer Interaction w reorganizacji procesów gospodarczych i tworzeniu zintegrowanych systemów informacyjnych. Red. B.F. Kubiak, A. Korowcki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 137. Kubiak B.F, Korowicki A. (2002). Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu zarządzania biznesu. W: Zastosowanie informatyki w rachunkowości i finansach. Red. B. F. Kubiak, A. Korowicki. PTI, Gdańsk.
 138. Kwieciński M. (2002). Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki i M. Romanowska. Difin, Warszawa.
 139. Kwieciński M. (1999). Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Kraków-Warszawa.
 140. Larose D.T. (2006). Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. PWN, Warszawa.
 141. Lasek M. (2002). Data mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych. "Biblioteka Menedżera i Bankowca", Warszawa.
 142. Laudon K., Laudon J. (2004). Management Information Systems. Managing the Digital firm. Prentice Hall, New York.
 143. Liautaud B., Hammond M. (2001). E-Business Intelligence. Turning Information into Knowledge into Profit. McGraw-Hill, New York.
 144. Lichtarski J., Bator P. (2006). O strategicznym wymiarze zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 145. Linker P.S. (1997). Management Information Systems. A Strategic Leadership Approach. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers, New York.
 146. Linoff G.S., Berry M.J.A. (2002). Mining the Web: Transforming Customer Data into Customer Value. Wiley, New York.
 147. Little J.D. (1970). Models and Managers: The Concept of a Decision Calculus. "Management Science", 16(8).
 148. Lubański M. (1993). Wszechświat informacyjny. W: Jaki światopogląd odpowiada rzeczywistości. Red J. J. Knapik. SD, Katowice.
 149. Lucas H.C. (2005). Information Technology. Strategic Decision Making for Managers. Wiley, New York.
 150. Makowiec M. (2006). Business Intelligence. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 151. Maleszyk E. (2006). System zarządzania relacjami z klientami w zintegrowanych grupach przedsiębiorstw handlowych. "Handel Wewnętrzny", 6.
 152. McNurlin B., Sprague R.H. (1993). Information Systems Management in Practice. Engelwood Cliffs, Prentice Hall.
 153. Małachowski A. (2005). Środowisko wirtualnego klienta. AE, Wrocław.
 154. Martyniak Z. (1998). Metody zarządzania informacją. W: Nowe metody organizacji i zarządzania. Red. Z. Martyniak. AE, Kraków.
 155. Maśniak L. (2003). Business Intelligence w portalu informacyjnym - Micro-Strategy w Agora S.A. W: Praktyczne zastosowania hurtowni danych i Business Intelligence, Warszawa, październik.
 156. Meyer S.R. (2001). Which ETL Tool is Right for You? "DM Review Magazine", 1.
 157. Michalik K. (2001). AITECH DSS - Przykład modelu rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem hybrydowych metod sztucznej inteligencji. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. J. Gołuchowski i H. Sroka. AE, Katowice.
 158. Michalik K. (1998). PC-EXPERT: Szkieletowy system ekspercki w języku logiki. W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne. Red. H. Sroka. AE, Katowice.
 159. MicroStrategy (2004). The 5 Styles of Business Intelligence. Industrial - Strength Business Intelligence. A White Paper Prepared by Micro-Strategy. USA.
 160. Mikołajczyk Z. (2006). Czy wszystko "nowe" w "Nowej Ekonomii"? - podejście od strony wiedzy o zarządzaniu organizacjami do założeń nowej ekonomii. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 161. Mikuła B. (2007). Zarządzanie wiedzą w organizacji. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 162. Moore J.H., Chang M.G (1980). Design of Decision Support Systems. "Data Base", 12(1-2).
 163. Moss L.T., Alert S. (2003). Business Intelligence Roadmap - the Complete Project Lifecycle for Decision Support Applications. Addison-Wesley, New York.
 164. Mulawka J. (1996). Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa.
 165. Nęcki Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Antykwa, Kraków.
 166. Niedzielska E., Wojtowicz R. (2004). Zastosowanie systemów zarządzania dokumentami elektronicznymi w przedsiębiorstwach (studium badawcze). W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 167. Nogalski B. (2006). Odpowiedzialny biznes jako społeczny wymiar zarządzania strategicznego w warunkach nowej ekonomii. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 168. Nonaka I., Takeuchi H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltex, Warszawa.
 169. Nowakowski A. (2003). Dylematy przedsiębiorczości. Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 170. Nowakowski A., Godniak M. (2003). Zastosowanie technologii inteligentnych agentów w procesie tworzenia organizacji wirtualnej. W: Materiały VIII Sesji Naukowej Informatyki. Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 171. Nowakowski A., Cypryjański J. (2001). Trendy zastosowań informatyki w przedsiębiorstwach. Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 172. Nowicki A. (1999). Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. AE, Wrocław.
 173. Nowicki W. (2003). Aplikacje BI dla firmy średniej wielkości. "Biznes Trendy", kwiecień.
 174. Obłoj K. (2000). Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa.
 175. Olejniczak W. (2004). Zarządzanie cyklem życia systemów - ku systemom wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki. M. Owoc. AE, Wrocław.
 176. Oleński J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 177. Olszak C.M. (2007). Systemy Business Intelligence. W: Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Red. C.M. Olszak i E. Ziemba. PWN, Warszawa.
 178. Olszak C.M. (2003). Systemy Business Intelligence w tworzeniu wiedzy organizacyjnej. W: W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Po-rębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 179. Olszak C.M. (2002). Cele i założenia systemów inteligencji biznesowej. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 180. Olszak C.M. (2001). Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. "Organizacja i Kierowanie", 1.
 181. Olszak C.M. (2000). Zarys metodologii multimedialnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu. AE, Katowice.
 182. Olszak C.M., Bartuś K., Bartuś T., Niedbała A., Sołtysik A., Chrabański K. (2006). Projekt systemu Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji. AE, Katowice (materiał powielony).
 183. Olszak C.M., Ziemba E. (2006). Business Intelligence Systems in the Holistic Infrastructure Development Supporting Decision-making in Organizations. International Journal of Information, Knowledge and Management. The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 184. Olszak CM., Ziemba E. (2005). Planning of E-business Systems Development, in: Information Management. Ed. B.F. Kubiak, A. Korowicki. University of Gdańsk, Gdańsk.
 185. Olszak C.M., Ziemba E. (2004). Business Intelligence Systems as a New Generation of Decision Support Systems. In: Proceedings PISTA 2004, International Conference on Politics and Information Systems: Technologies and Applications. Ed. by J.V. Carrasquero. The International Institute of Informatics and Systemics, Orlando.
 186. Olszak C.M., Ziemba, E. (2003). Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise. In: Informing Science and IT Education. Ed. by E. Cohen, E. Boyd. The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 187. Penc J. (1998). Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Warszawa.
 188. Perechuda K. (2004). Edukacja klienta jako instrument wyrównywania poziomów wiedzy przedsiębiorstwa i otoczenia rynkowego. W: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. Red. E. Niedzielska, H. Du-dycz, M. Dyczkowski. AE, Wrocław.
 189. Perechuda K. (1997). Organizacja wirtualna. Ossolineum, Wrocław.
 190. Perkowitz M., Etzioni O. (1999). Adaptive web Sites: Conceptual Cluster Mining. Proceedings of the 16th Joint National Conference on AI.
 191. Pilawski B. (2004). Wiedza w dużych przedsięwzięciach informatycznych. W: Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. Red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc. AE, Wrocław.
 192. Płachecki M. (1987). Słowo wstępne. W: Bezgłośny język. Red. T. Hall. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 193. Poe V., Klauer P., Brobst S. (2000). Tworzenie hurtowni danych. Wspomaganie podejmowania decyzji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 194. Porębska-Miąc T. (2005). Wiedza i zarządzanie wiedzą w systemie CRM. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 195. Poul S., Gautman N., Balint R. (2003). Preparing and Data Mining with Microsoft SQL Server 2000 and Analysis Services. Addison-Wesley, New York.
 196. Power D.J. (2006). A Brief History of Decision Support Systems. Editor, DSSResources.com
 197. Power D.J. (2001). Supporting Decision-Makers: An Expanded Framework. In: Informing Science and IT Education. Ed. by E. Cohen, E. Boyd. The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 198. Power D.J. (2000). Web-Based and Model-Driven Decision Support Systems: Concepts and Issues. Americas Conference on Information Systems, California.
 199. Power D.J., Bhargava H.K (2006). Decision Support Systems and Web Technologies: A Status Report. DSSResources.com
 200. Power D.J., Kaparthi S. (2002). Building Web-Based Decision Support Systems. "Studien in Informatics and Control", 11,4.
 201. Probst G., Raub S., Romhardt K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 202. Rasmussen N, Goldy P.S., Solh P.O. (2002). Financial Business Intelligence. Trends, Technology, Software Selection, and Implementation. Wiley &Sons, New York.
 203. Reinschmidt J., Francoise A. (2000). Business Intelligence Certification Guide. IBM International Technical Support Organization, San Rose, California.
 204. Rivard S., Aubert B.A., Parry M., Pare G, Smith H.A. (2004). Information Technology and Organizational Transformation. Elsevier, London.
 205. Rokita J. (2006). Problemy zarządzania strategicznego w warunkach nowej ekonomii. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 206. Rokita J. (2003). Organizacja ucząca się. AE, Katowice 2003.
 207. Romanowska M. (2002). Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Trocki i M. Romanowska. Difin, Warszawa.
 208. Romanowska M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. W: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki i M. Romanowska. Difin, Warszawa.
 209. Rozwiązania Business Intelligence i systemy ERP (2005). "ComputerWorld", grudzień.
 210. Sanchez R., Heene A. (1997). A Competence Perspective on Strategie Learning and Knowledge Management. In: Strategic Learning and Knowledge Management. Ed. by R. Sanchez and A. Heene. John Wiley & Sons, New York.
 211. SAS Institute. (2007). SAS. The Power to know. Materiały firmowe.
 212. Sauter V. (1997). Decision Support Systems. Wiley, New York.
 213. Scott Morton M.S. (1971). Management Decision Systems: Computer Based Support for Decision Making. Mass Division of Research, Harvard University, Cambridge.
 214. Shilakes C.C., Tylman J. (1998). Enterprise Information Portals. In: In-depth Report. MerrillLynch.
 215. Shmueli G., Patel N., Bruce P.C. (2007). Data Mining for Business Intelligence. Wiley & Sons, New York.
 216. Simmers C.A. (2004). A Stakeholder model of Business Intelligence. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii.
 217. Simon H. (1982). Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty. PWE, Warszawa.
 218. Simon H. (1960). New Science of Management Decision. Harper&Row, New York.
 219. Simon A.R., Shaffer S.L. (2002). Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 220. Skrzypek A. (2004). Wiedza i praktyka. W: Dylematy cywilizacji informatycznej. Red. A. Szewczyk. PWE, Warszawa.
 221. Słoniewski T. (2005). Wywiad w firmie. "ComputerWorld", grudzień.
 222. Smith H.G., Burstein F.V., Sharma R., Sowunmi D. (2000). Organizational Memory Information Systems: A Case-Based Approach to Decision Support. In: Decision Support Systems for Sustainable Development. A Resource Book of Methods and Applications. Ed. by G.E. Kersten, Z. Mikolajuk, A. Gar-on Yeh. Kluwer Academic Publishers, London.
 223. Solemis. (2007). Materiały firmowe.
 224. Srivastava J., Cooley R. (2003). Web Intelligence: Mining the Web for Actionable Knowledge. "Journal on Computing", 15.
 225. Srivastava J., Cooley R., Deshpande M., Tan P. (2000). Web Usage Mining. "SIGKDD Explorations", 1(2).
 226. Spin. (2007). System planowania, budżetowania i kontrolingu. Materiały firmowe.
 227. Sroka H. (1994). Systemy ekspertowe. Komputerowe wspomaganie decyzji w zarządzaniu i finansach. AE, Katowice.
 228. Sroka H. (1986). Systemy wspomagania decyzji kierowniczych. AE, Katowice.
 229. Stabryła A. (2006). Informacja menedżerska w doskonaleniu procesów zarządzania. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach tzw. nowej ekonomii. GWSH, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, SGH, Katowice.
 230. Stanek S. (1999). Metodologia budowy komputerowych systemów wspomagania decyzji. AE, Katowice.
 231. StatSoft Polska. (2006). Od danych do wiedzy. Materiały firmowe.
 232. Strojny M. (2000). Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", 2.
 233. Surma J. (2006). Systemy wspomagania decyzji biznesowych w kreowaniu wartości firmy. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Red. E. Urbańczyk. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, nr 434.
 234. Szlapin G. (2004). Hurtownie danych. W: Wstęp do informatyki gospodarczej. Red. A. Rokicka-Bromatowska. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 235. Szwoch W. (2005). Analityczne znowu modne. "Bank", 12/1.
 236. Szyjewski Z. (2001). Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych. Czynniki sukcesu. Wymiarowanie projektu. Placet, Warszawa.
 237. Szymański A. (2004). Hurtownie danych nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie organizacjami. "Świat Marketingu", 12.
 238. Slaga S.Z.W. (1995). Dwie interpretacje genezy informacji biologicznej. "Studia Phil. Christ", 1.
 239. Śliwiński A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami. Placet, Warszawa.
 240. Tadeusiewicz R. (1998). Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 241. Tadeusiewicz R. (1993). Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 242. Tapscott D. (1998). Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej. Business Press, Warszawa.
 243. Thuraisingham B. (2003). Web Data Mining and Applications in Business Intelligence and Counter-Terrorism. Auerbach Publications.
 244. Tiwana A. (2001). Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa.
 245. Todman C. (2003). Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM). Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 246. Trocki M. (2002). Architektura biznesu - nowe struktury działalności gospodarczej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska i M. Trocki. Difin, Warszawa.
 247. Turban E., Aronson J.E. (1998). Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, New York.
 248. Turban E., McLean E., Wetherebe J. (2001). Information Technology for Management. Making Connections for Strategic Advantage. John Wiley & Sons, New York.
 249. Turban E., McLean E., Wetherebe J. (1996). Information Technology for Management. Improving Quality and Productivity. John Wiley & Sons, New York.
 250. Tyszka T. (1986). Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN, Warszawa.
 251. Wawrzyniak B. (2004). Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. B. Wawrzyniak. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 252. Wells J.D., Hess T.J. (2004). Understanding Decision-Making in Data Warehousing and Related Decision Support Systems. An Explanatory Study of a Customer Relationship Management Application. In: Business Intelligence in the Digital Economy. Ed. by M. Raisinghani. Idea Group Publishing, London.
 253. Wijnhoven F. (2001). Models of Information Markets: Analysis of Markets, Identification of Services, and Design Models. "The International Journal of an Emerging Discipline", 4, 4.
 254. Winkler R. (2007). Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 255. Wiśniewski J. (2003). Analiza do śniadania. "ComputerWorld", listopad.
 256. Wolny W., Sądecki B. (2005). Projektowanie systemów Business Intelligence -szanse i zagrożenia. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. Katowice.
 257. Wrycza S. (1999). Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa.
 258. Vahidov R., Kersten G.E. (2004). Decision Station: Situating Decision Support Systems. "Decision Support Systems", 38.
 259. Vassiliadis P., Quix C, Vassiliou Y., Jarke M. (2001). The Data Warehouse Process Management. "Information Systems", 26, 3.
 260. Viehland D. (2005). ISExpertNet: Facilitating Knowledge Sharing in the Information Systems Academic Community. In: Informing Science and IT Education. Ed. by E. Cohen, E. Boyd. The Informing Science Institute, Santa Rosa.
 261. Zachary W. (1986). A Cognitively Based Function Taxonomy of Decision Support Techniques. "Human-Computer Interaction", 2.
 262. Zaliwski A. (2000). Korporacyjne bazy wiedzy. PWE, Warszawa.
 263. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. (2000). OECD.
 264. Zieliński J.S. (2000). Wprowadzenie do zagadnień sztucznej inteligencji. W: Inteligentne systemy w zarządzaniu. Red. J.S. Zieliński. PWN, Warszawa.
 265. Ziemba E. (2005a). Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych. AE, Katowice.
 266. Ziemba E. (2005b). Zastosowanie eksploracji danych do analizy i oceny serwisów internetowych. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice.
 267. Ziębicki B. (2007). Benchmarking. W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A. Pietruszka--Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa.
 268. Zimmewicz K. (2003). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 269. Zygała R. (2004). Business Intelligence. W: Generowanie wiedzy dla przedsiębiorstwa. Metody i techniki. Red. M. Nycz. AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu