BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela
Tytuł
Uwarunkowania przyszłego modelu regulowania problemów pracy w Polsce
Conditions of the Future Model of Regulating the Work Problems in Poland.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 379-393
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Polityka gospodarcza państwa
Labour market, Unemployment, State economic policy
Abstrakt
Przedstawiono główne składowe modelu regulacji problemów pracy oraz warunki determinujące podejście do problemów pracy w Polsce: regulacje prawne, politykę gospodarczą rządu, tempo wzrostu gospodarczego, sytuację na rynku pracy, strukturę gospodarki, wymogi wynikające z integracji Polski z UE i proces globalizacji. Dokonano także próby identyfikacji modelu regulacji problemów pracy w Polsce.

The main components of the model regulating the work problems were presented, as well as the conditions determining the approach to those problems in Poland, i.e.: the law regulations, the economic policy of the government, the pace of the economy growth, the situation on the labour market, the structure of the economy, the requirements determining from the integration of Poland with the EU, the process of globalization. Also, an attempt was made to of identify the model of regulating the work problems in Poland. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. "Dziennik Ustaw" 1989. nr 75. poz. 446.
 2. "Dziennik Ustaw" 1991. nr 106. poz. 457.
 3. "Dziennik Ustaw" 1995. nr 1. poz. 1.
 4. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 21, poz. 94.
 5. "Rocznik Statystyczny Pracy" 2001.
 6. Baczyński J.: Słodkie igraszki pogodnego lata. "Polityka" 2002. nr 35.
 7. Borkowska S.: Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 1998. s. 32-34.
 8. Borkowska S.: Negocjacje zbiorowe. Warszawa 1997, s. 71-73.
 9. Frieske K.W.: Zasada wzajemności: istotne przesłanki deregulacji rynku pracy. "Polityka Społeczna" 2002, nr 5-6.
 10. Jacukowicz Z.: Czy różnicować płacę minimalną? "Polityka Społeczna" 2002. nr 5-6.
 11. Kabaj M.: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. W Rynek pracy w wybranych krajach Metody przeciwdziałania bezrobociu Red. E. Kryńska. Warszawa 1999. s. 71.
 12. Kabaj M.: Modele przeciwdziałania bezrobociu. Przeszłość i przyszłość. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa 1998. s. 86.
 13. Kalendarium negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej, http://www.negocjacje.gov.pl
 14. Kołodko G.W.: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Warszawa 1999. s. 309-310.
 15. Kostera M.: Zarządzanie personelem. Warszawa 1998. s. 30.
 16. Leśniak G.J.: Jak wrócić na drogę wzrostu. "Rzeczpospolita" z 30.01.2002.
 17. Leśniak G.J.: Pakiet Kołodki gotowy. "Rzeczpospolita" nr 170 z 23.07.2002.
 18. Lewandowski H.: Nowelizacja prawa o układach zbiorowych pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 1.
 19. Martynusek A.: Rynek pracy w Polsce - próba diagnozy sytuacji. "Rynek Pracy" 2002, nr 3.
 20. Meller J., Z. Wiśniewski: Wyzwania globalizacyjne i integracyjne a polityka zatrudnienia i rynku pracy. W: Polityka rynku pracy wobec integracji z unią Europejską. Red. Z. Wiśniewski. Warszawa 2001. s 25.
 21. Miroński J.: Inna twarz japońskiego stylu zarządzania. "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2000, nr 6.
 22. Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE. 2001. http.//www.ukie.gov.pl.
 23. Wspólna ocena założeń polskiej polityki zatrudnienia. "Rynek Pracy'" 2001. nr 6.
 24. Ostoj I.: Koordynacja polityki zatrudnienia w UE - główne założenia. W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Unia Europejska'' Red S Swadźba. Katowice 2000.
 25. Ostoj I.: Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie rynku pracy. W: Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Red. S. Swadźba. Katowice 1999.
 26. Ubóstwo w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. Warszawa 1996, s. 9.
 27. Urbaniak M.: Zbiorowe stosunki pracy w Stanach Zjednoczonych i Japonii. "Rynek Pracy" 1999. nr 5.
 28. Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy. Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dziennik Ustaw" 2002. nr 135. poz. 1146.
 29. Wiśniewski Z.: Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa 2001, s. 70.
 30. Wratny J.: Porozumienie zakładowe. Warszawa 1999. s. 10.
 31. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu