BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Roman
Tytuł
Jakość administracji europejskiej jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości
The Quality of the European Civil Service as the Factor in the Enterprise Development.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 473-486
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Regulacje prawne, Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej
Public administration, Enterprise environment, Entrepreneurship development, Legal regulations, European Code of Good Administrative Behaviour
Abstrakt
Przedstawiono podstawy tworzenia struktur administracji, czynniki wpływające na jakość administracji publicznej, jej przeobrażenia związane z przekształceniami państwa. Omówiono regulacje prawne dotyczące administracji publicznej, a w szczególności Europejski Kodeks Dobrej Administracji uchwalony w 2001r.

The foundations of creating administration department structures, the factors influencing the quality of the civil service and its transformations connected with state transformations were presented. Regulations concerning the civil service, particularly a European Code of Good Administration from the year 2001 were discussed. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administrative Justice. Oxford 1988.
 2. Art. 67 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej. "Dziennik Ustaw" 1999. nr 49, poz. 483. z późn. zm.
 3. Bator A.: Instrumentalizacja jako aspekt prana. W: Zmiany społeczne a zmiany w prawie - aksjologia. konstytucja, integracja europejska. Lublin 1999, s. 93 i nast.
 4. Bednarski A.: Pułapy i pułapki globalizacji Toruń 1998. s 33.
 5. Biernat S., A. Wasilewski: Wolność gospodarcza w Europie. Kraków 2000.
 6. Biernat S.: Promesa koncesji. W: Administracja - Gospodarka - Samorząd. Red. H. Olszewski, B. Popowska, Poznań 1997. i cyt. tam literatura.
 7. Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Warszawa-Kraków 1994.
 8. Błaś A.: Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych. W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Łódź 2000. s. 32.
 9. Bock A.A.: American Corruption and the Decline of the Progressive Ethos. "Journal of Law and Society" 1996, Vol. 23, No. 1.
 10. Bolesta-Kukułka K.: Świat organizacji. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa 1997. s. 74- 81.
 11. Cieślak Z., I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna. Warszawa 2000. s. 128.
 12. Dawidowicz W.: Zarys procesu administracyjnego. Warszawa 1989, s. 36 i nast.
 13. Derlien H.U.: Historical Legacy and Recent Development in the German Higher Civil Service. "International Review of Administrative Science" 1991. Vol. 57, No. 3.
 14. Doktór C.: Kultura przedsiębiorczości firm a wzrost gospodarczy. Materiały Szkoły Letniej - Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. Toruń 1998.
 15. Fukuyama F.: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław 1997.
 16. Gierszewska G., M. Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa 1997.
 17. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa 2002. s. 45-46.
 18. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 1999. s. 106-107.
 19. Guy Peters B.: Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa 1999. zwłaszcza s. 230-248 i literatura.
 20. Hambura S., M. Muszyński: Karta Praw Podstawowych z komentarzem. Bielsko-Biala 2001.
 21. Izdebski H., M. Kulesza: Administracja publiczna zagadnienia ogólne. Warszawa 1999, s. 83-84.
 22. Janowicz Z.: Kodeks postępowania administracyjnego. Warszawa 1999.
 23. Jasudowicz T.: Administracja wobec praw człowieka. Toruń 1996.
 24. Jaśkowska M., A Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego -komentarz. Kraków 2000.
 25. Karwowski J.: Zarządzanie marketingowe. Szczecin 1993, s. 13-17 i literatura.
 26. Kmieciak G.Z.: Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich. Warszawa 1996.
 27. Kmieciak Z., Ochrona zaufania w prawie administracyjnym. Ustalenia teoretyczne i doświadczenia praktyki. "Samorząd Terytorialny'' 1998. nr 11.
 28. Kojder A.: Corruption in Poland Today. "Polish Sociological Bulletin" 1992, No. 3-4.
 29. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. "Dziennik Ustaw" nr 78. poz. 483.
 30. Kosikowski C.: Polskie publiczne prawo gospodarcze. Warszawa 2001. s. 21.
 31. Kulesza M.: "Źródła prawa" i przepisy administracyjne w świetle nowej konstytucji. "Państwo i Prawo'" 1988. nr 2.
 32. Kulesza M.: Przepisy administracyjne w "zamkniętym systemie źródeł prawa". "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 9.
 33. Longchamp F.: O źródłach prawa administracyjnego. W: Studia z zakresu prawa administracyjnego. Ku czci Prof. dra M. Zimmermanna. Warszawa-Poznań 1973.
 34. Łętowska E., Z. Kamiński: Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. W: Dobro wspólne - władza - korupcja Konflikt interesów w życiu publicznym. Red. E. Poplawska. Warszawa 1997, s. 7-22 oraz 23 i nast.
 35. Łętowski J.: Rada Europy o postępowaniu administracyjnym. Annales UMCS. Lublin 1993. vol. XL, 12 sec.
 36. Materiały na Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Prawo do dobrej administracji'". Warszaw a-Dębe, 23-25 września 2002.
 37. McEldowney J.: Sądy i zasady dobrej administracji W: Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska. Węgry). Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław 2000. nr 2244, s. 357 i nast.
 38. Państwo prawne w warunkach zmian zasadniczych w systemie prawa R.P. "Państwo i Prawo" 1992. nr 1, s. 14.
 39. Prawo administracyjne. Red. J. Boć. Wrocław 1994. s. 34-36.
 40. Putman D.: Demokracja w działaniu Kraków 1995, zwłaszcza s. 255-257 i nast.
 41. Rawls J.: Prawo ludów. Warszawa 2001.
 42. Rodo L.: L"administration espagnole devant les transformations economiques et sociales contemporaines "Annuaire Europeen d'Administration Publique" 1978, vol. 1. s. 35.
 43. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym "Dziennik Ustaw", nr 36, poz. 341.
 44. Szreniawski J.: Zagadnienia stosunku miedzy urzędnikiem a interesantem. W: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej. Materiał Międzynarodowej Konferencji Naukowej Iwonicz-Zdrój. 6-8 maja 2002 r. Red. E. Ura. Rzeszów 2002, s. 480.
 45. Sztompka P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność. "Studia socjologiczne'" 1997, nr 4.
 46. Sztompka P.: Prolegomena do teorii zaufania. W: Idee a urządzanie świata społecznego. Red. E. Nowicka. M. Chałubiński. Warszawa 1999.
 47. Świątkiewicz J : Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych). Warszawa 2002, maj.
 48. Tamo J.P.: Zasady ogólne Kpa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1986, tom III.
 49. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. "Dziennik Ustaw" 2000. nr 98. poz. 1071 z późn. zm.).
 50. Ustawa z dnia 17 czerca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. "Dziennik Ustaw" 1991. nr 36. poz. 161 z późn. zm.).
 51. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. "Dziennik Ustaw", nr 137. poz. 926 z późn. zm.
 52. Walaszek-Pyzioł A.: Swoboda działalności gospodarczej. Kraków 1994.
 53. Walaszek-Pyzioł A.: Wolność gospodarcza w ustawodawstwie Republiki Federalnej Niemiec. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1992. nr 5-6.
 54. Wawrzyniak B.: Eurozarządzanie - wyzwanie dla polskiego systemu edukacji. W: Internacjonalizacja studiów zarządzania, doświadczenia, dylematy i perspektywy. Łódź 1995. s. 33 i nast.
 55. Wronkowska S., M. Zieliński, Z. Ziembiński: Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa 1974, s. 28 i nast.
 56. Wróblewski J.: Zagadnienia wykładni prawa ludowego. Warszawa 1953. patrz zwłaszcza s. 259.
 57. Założenia nauki administracji. Wrocław 1949.
 58. Ziemski K.: Zasady ogólne prawa administracyjnego. Poznań 1989. s. 30 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu