BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Jolanta Katarzyna
Tytuł
Katolicka nauka społeczna jako inspiracja w budowaniu modelu społeczno-gospodarczego dla zjednoczonej Europy
Catholic Social Science as the Inspiration for Building the Social-Economic Model for the United Europe.
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, 2002, s. 501-515
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Historia Europy, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Zasada subsydiarności
Catholic social teaching, History of Europe, Economic and political integration of Europe, Principle of subsidiarity
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono poglądy katolickich badaczy społecznych, teologów oraz Magisterium Kościoła na temat tożsamości Europy w jej rozwoju historycznym i cywilizacyjnym oraz zasad życia społeczno-gospodarczego i politycznego wyrosłych na tym gruncie.

Views of Catholic social researchers, theologians and The Magisterium about the identity of Europe in its historical and civilization development were presented, as well as the social-economic and political principles of life established on this ground. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biskupi Polscy wobec integracji europejskiej, nr 9. http://opoka.org.pI./biblioteka/W/WE/kep/ue-21032002.html
 2. Desanty G.: Odkrywanie E-uropy. Idea. tożsamość, rzeczywistość. Warszawa 1999. s 8.
 3. Doliwa-Klepacki Z.M.: Integracja europejska. Białystok 2000. s. 264-267.
 4. Encykliki Jana XXIII "Mater et magistra" oraz "Pacem in terris".
 5. Europa intern. "Deutschland. Forum für Politik. Wirtschaft und Wissenschaft" 2001. nr 6. s. 42.
 6. Federalizm. Teorie i koncepcje. Red. W. Bokajlo. Wrocław 1998. s. 77.
 7. Huntington S.P.: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa 2000, s. 89.
 8. Jan Paweł II: Encyklika "Centesimus annus", nr 54.
 9. Jan Paweł II: Encyklika "Solliciludo rei socialis". nr 38.
 10. Jan Paweł II: Encyklika "Yeritatis splendor", s. 43.
 11. Jan Paweł II: Homilia z okazji 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha. Gniezno. 3.06.1997. W: J. Życiński: Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II Warszawa 1998. s. 220-225.
 12. Jan Paweł II: List apostolski "Euntes in mundum". 12-13. W: Europa jutra. Jana Pawła II wizja Europy. Kraków 2000, s. 73.
 13. Jan Paweł II: Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski. Częstochowa. 05.06.1979.
 14. Jan Paweł II: Przesłanie z okazji 1200 rocznicy koronacji Karola Wielkiego. 14.12.2000. W: Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia. Kraków 2002, s. 387.
 15. Jan XXIII: Encyklika "Pacem in tenis", nr 30.
 16. Janning J.: Europa. Przyszłość Unii. "Deutschland. Forum ds. Polityki, Kultury. Gospodarki i Nauki" (wersja polska) 2001, nr 6, s. 39.
 17. Kinsky F.: Federalizm model ogólnoeuropejski. Kraków 1999. s. 23.
 18. Kowalczyk S.: Rola państw narodowych na tle procesu integracji europejskiej "Społeczeństwo'' 2000. nr 2, s. 375.
 19. Muszyński H.J.: Europa ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności europejskiej. Gniezno 2002.
 20. Paweł VI: Encyklika "Populorum progressio". nr 78.
 21. Pius XI: Encyklika "Quadragesimo anno". nr 79.
 22. Popławska E.: Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu. Warszawa 2000, s. 16-24.
 23. Sobór Watykański II: "Gaudium et spes". nr 77.
 24. Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", nr 36.
 25. Toso M.: O naturze nauki społecznej Kościoła. "Społeczeństwo" 1998. nr 1, s. 24.
 26. Yerstraeten J.: Chrześcijańska nauka społeczna a Europa W: Chrześcijaństwo a integracja europejska Red. J. Sweeney, J. Van Gerwen. Kraków 1997. s. 332-334.
 27. Życiński J.: Europejska wspólnota ducha. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawia II. Warszawa 1998. s. 105.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu