BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwiec Paweł (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Determinanty procesu innowacyjnego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 9, s. 9-12
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Polityka innowacyjna, Przewaga konkurencyjna, Przegląd literatury
Innovation processes, Innovation policy, Competitive advantage, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę determinant procesu innowacyjnego. Uwagę skoncentrowano na czynnikach wpływających na dwa wybrane momenty procesu innowacyjnego, tj.: dostrzeżenia potrzeby inicjowania procesu innowacyjnego oraz skuteczności wdrożenia idei innowacyjnych (poziomu innowacyjności). Wprowadzając do tej problematyki ,omówiono podstawowe kwestie związane z konceptualizacją konstruktu innowacji i strukturyzacją procesu innowacji.(abstrakt oryginalny)

In the article determinants of an innovation process were described. Especially factors influecing two moments of an innovation process - detecting the innovation need and efficacy of implementation of an innovative idea - were discussed. Also different grasps of an innovation conception were described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.F. DRUCKER, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 10.
 2. A. WOJTYNA, Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć "nową gospodarkę'"!, w: Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, (red.) G. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001, s. 33.
 3. T. Skrzyński, Nowa gospodarka czy trzecia rewolucja przemysłowa - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 632, Kraków 2004, s. 66.
 4. M.A. PETERS, Classical Political Economy and the Role of Universities in the New Knowledge Economy, "Globalization, Society and Education", 1 (2), 2003, s. 15.
 5. F. BUTERA, Adapting the Pattern of University Organization to the Needs of the Knowledge Economy, "European Journal of Education", 35 (4), 2000, s. 403, w: W. POWELL, K. SNELLMAN, The Knowledge Economy, "Annual Review of Sociology", 30, 2004, s. 201.
 6. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996, s. 498.
 7. D. FARRELL, The Real New Economy, "Harvard Business Review", 81 (10), 2003, s. 106.
 8. J. LIEDTKA, Ethics and the New Economy, "Business and Society Review", 107 (1), 2002, s. 8.
 9. P. COOKE, New Economy Innovation Systems: Biotechnology in Europe and the USA, "Industry and Innovation", 8 (3), 2001, s. 270.
 10. J. JOHANNESSEN, В. OLSEN, G. LUMPKIN, Innovation as Newness: What Is New, how New, and New to Whom? "European Journal of Innovation Management", 4 (1), 2001, s. 20.
 11. M. HOLSTEIN-BECK, Problemy kierowania postępem, w: Socjalistyczna teoria organizacji, PWE, Warszawa 1977, s. 107.
 12. L. PASIECZNY, J. WIĘCKOWSKI, Ekonomika przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1981, s. 136.
 13. G. ZALTMAN, R. DUNCAN, J. HOLBEK, Innovations and Organizations, Wiley&Sons, London 1975, s. 10.
 14. B. FIEDOR, Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979, s. 31.
 15. A.J. HARMAN, The International Computer Industry. Innovation and Comparative Advantage, Harvard University Press, Cambridge 1971, s. 41.
 16. H. MIZGAJSKA, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2/2004, s. 53-54.
 17. J. SCHUMPETER, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
 18. J. CZUPIAŁ, Zarys metodologii planowania i oceny przedsięwzięć badawczo-innowacyjnych, PWN, Warszawa 1988, s. 50.
 19. J. CZUPIAŁ, Definicja ekonomiki innowacji i pojęcia z nią związane, w: Ekonomika innowacji, (red.) J. Czupiał, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 8.
 20. A. POMYKALSKI, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 13.
 21. W. JANASZ, I. LEŚKIEWICZ, Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 23.
 22. R.M. KANTER, The Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporations, Simon&Schuster, New York, 1983, s. 20.
 23. W. JANASZ, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Strategie, struktury i miary efektywności przedsiębiorstw, (red.) W. Janasz, Zeszyty Naukowe nr 227, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 18.
 24. A. NOWAK-FAR, Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań 2000, s. 142.
 25. R.W. GRIFFIN, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 103-104.
 26. P. KOTLER, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebetner&S-ka, Warszawa 1994, s. 73.
 27. E. STAWASZ, Innowacje a mata firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 38.
 28. K. KRAFT, Market Structure, Firm Characteristics and Innovative Activity, "Journal of Industrial Economics", 37 (3), 1989, s. 335.
 29. С. RÖDER, R. HERRMANN, J.M. CONNOR, Determinants of New Product Introductionsin the US Food Industry: A Panel-Model Approach, "Applied Economics Letters", 7 (1), 2000, s. 743.
 30. A. ŚWIADEK, Mikroekonomiczne podstawy kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie, w: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, praca zbiorowa, (red.) W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 163.
 31. L. PITTAWAY, M. ROBERTSON, K. MUNIR, D. DEN- YER, A. NEELY, Networking and Innovation: A Systematic Review of Evidence, "International Journal of Management Reviews", 5/6 (3i4), 2004, s. 137.
 32. K. KOSCHATZKY, R. STERNBERG, R&D Cooperation Innovation Systems-Some Lessons from the European Regional Innovation Survey (ERIS), "European Planning Studies", 8 (4), 2000, s. 493.
 33. V. SOUITARIS, Research the Determinants of Technological Innovation. A Contigency Approach, "International Journal of Innovation Management", 3 (3), 1999, s. 292.
 34. R. STERNBERG, Innovative Linkages and Proximity: Empirical Results from Recent Surveys of Small and Medium Sized Firms in German Regions, "Regional Studies", 33 (6), 1999, s. 530.
 35. M. ZASTEMPOWSKI, Czynniki otoczenia stymulujące i hamujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, w: Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, (red.) M. Haffer, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 162.
 36. K.B. MATUSIAK, Dylematy strategii technologicznej i poprawy innowacyjności gospodarki polskiej, "Studia Prawno- ekonomiczne", t. LX, 1999, s. 131.
 37. J. BARUK, Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, "Organizacja i Kierowanie", nr 1/2000, s. 95.
 38. J. BARUK, Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 1/1999, s. 83.
 39. J. MONKIEWICZ, J. MACIEJEWICZ, Polityka innowacyjna w wybranych krajach kapitalistycznych, CINTE, Warszawa 1984, s. 1.
 40. W. JANASZ, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, w: Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, praca zbiorowa (red.) W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 296.
 41. M. WIERZBA, Polityka państwa w dziedzinie b+r i innowacji, w: Ekonomika innowacji, (red.) J. Czupiał, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1994, s. 37.
 42. A. SOSNOWSKA, K. POZNAŃSKA, S. ŁOBEJKO, J. BRDULAK, K. CHINOWSKA, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 16.
 43. A. POMYKALSKI, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001, s. 58.
 44. H. KREIKEBAUM, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 59.
 45. Z. PIERŚCIONEK, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 70.
 46. R. W. SERVICE, J.L. BOOCKHOLDT, Factors Leading to Innovation: A Study of Manager's Perspectives, "Creativity Research Journal", 11 (4), 1998, s. 296.
 47. N. ANDERSON, M.A. WEST, The Team Climate Inventory: Development of the TCI and its Applications in Teambuilding for Innovativeness, "European Journal of Work and Organizational Psychology", 5 (1), 1996, s. 60.
 48. J. KRAŚNIAK, Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, (red.) A. Stabryła, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 343.
 49. J.I. STOKER, J.C. LOOISE, A.M. FISSCHER, R.D. DE JONG, Leadership and Innovation: Relations between Leadership, Individual Characteristics and the Functioning of the R&D Teams, "International Journal of Human Resource Management", 12 (7), 2001, s. 1142.
 50. A. FRANCIK, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 57-58.
 51. J. LANGRISH, M. GIBBONS, W.G. EVANS, F. JEVONS, Wealth from Knowledge, MacMillan, London 1972, s. 7.
 52. F. DAMANPOUR, Organizational Innovation: A Meta - Analysis of Effects of Determinants and Moderators, "Academy of Management Journal", 34 (3), 1991, s. 558-559.
 53. J. L. PIERCE, A. L. DELBECQ, Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation, "Academy of Management Review", 2 (1), 1977, s. 29-30.
 54. A. ÖZSOMER, R.J. CALANTONE, A. DI BENEDETTO, What Makes Firms more Innovative? A Look at Organizational and Environmental Factors, "Journal of Business and Industrial Marketing", 12 (6), 1997, s. 402.
 55. V.A. THOMPSON, Bureaucracy and Innovation, "Administrative Science Quarterly", 65 (10), 1965, s. 1.
 56. S. PIERZCHAWKA, Innowacyjna kultura organizacyjna, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, (red.) J. Skalik, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 470.
 57. B. LAWSON, D. SAMSON, Developing Innovation Capability in Organizations: A Dynamic Capabilities Approach, "International Journal of Innovation Management", 5 (3), 2001, s. 389.
 58. L.D. MCLEAN, Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of Literature and Implications for Human Resource Development, "Advances in Developing Human Resources", 7 (2), 2005, s. 243.
 59. M.A. WEST, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 17-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu