BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orczyk Józef
Tytuł
Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji
Around the Concepts of Qualifications and Competencies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 3-4, s. 19-32, aneks, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje, Kwalifikacje zawodowe
Human capital, Human Resources Management (HRM), Competences, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł stanowi próbę przedstawienia konsekwencji wykorzystania teorii kapitału ludzkiego do określenia wzajemnych relacji pomiędzy pojęciami kwalifikacji a kompetencji. Pojęcia te odgrywają istotną rolę w procesie kształtowania i wykorzystania kapitału ludzkiego (potencjału pracy), odmienne rozumienie ich zakresu utrudnia analizę efektywności kapitału ludzkiego. Przyjęcie, że w świetle teorii kapitału ludzkiego kwalifikacje to nakłady na jego ukształtowanie a kompetencje to warunki i efekty wykorzystania kapitału, poprzez swoiste dostosowanie cech osobowych pracownika do zadań na stanowisku pracy, pozwala nie tylko na analizę ekonomicznej efektywności nakładów, ale i uwzględnianie w niej zmian strukturalnych i organizacyjnych realizacji pracy. (abstrakt oryginalny)

The presented article is an attempt at depicting the consequences of utilizing human capital theory in defining the mutual relations between the concepts of qualifications and competencies. The concepts play an important role in the process of shaping and using human capital (work potential), where a different understanding of their scope impedes analysis of human capital efficiency. In assuming that, in light of human capital theory, qualifications are outlay on its molding, while competencies are the conditions and effects of utilizing capital by a unique adapting of a worker's personal qualities to job position tasks, it becomes possible to not only analyze the economic efficiency of outlays, but also take into account structural and organizational changes in the performance of work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S. (1971), Economic Theory, A.A. Knopf, Books in Economics, Chicago.
 2. Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21 st century, "Journal of Management Development", No. l.
 3. Butkiewicz M., red. (1995), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Warszawa.
 4. Chełpa S. (2003), Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Hartog J., Bajdechi S.M. (2007), Human Capital and Risk [w: ] Human Capital. Advances in Theory and Evidence, Cambridge University Press.
 6. Jędruszka U. (2006), Kwalifikacje zawodowe. Poglądy teoretyczne a rzeczywistość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Studia i Materiały, Warszawa.
 7. Lopez-Casanovas G., Rivera B., eds (2005), Health and Economic Growth. Findings and Policy Implications, 1. Currais, The MIT Press, Cambridge.
 8. Niedzielski E., Walkowiak R. (2004), Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny) [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Orczyk J. (1985), Ekonomiczna interpretacja procesu kształcenia, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2.
 10. Orczyk J. (2006), Nadwyżka wykształcenia ~ kłopot czy korzyść? [w:] Kryńska E. (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Pennings J.M., Wezel F.C (2007), Human Capital, Inter Firm Mobility and Organizational Evolution, Edward Elgar, Cheltenham.
 12. Schulz T.W (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, The Free Press, New York.
 13. Schulz T.W (1980), Investing in People: The Economics of Population Quality. University of California Press, Berkeley.
 14. Schulz T.W (1987), Education and Population Quality [w:] Psacharopoulos G. (ed.), Economics of Education. Research and Studies, Pergamon Press.
 15. Sloof R., Sonnemans J., Osterbeek H. (2007), Underinvestment in training? [w:] Human Capital. Advances in Theory and Evidence, Cambridge University Press.
 16. Szczepanik E., Arendt Ł. (2007), Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Kapitał ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach - przystosowania do technologii informatycznych. Wyniki badań empirycznych [w:] Kryńska E. (red.), Studia i Materiały, t. II, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 17. Wood R., Payne T. (2006), Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu