BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ośrodki informacji jako instytucje wzmacniające ochronę ofiar wypadków drogowych na przykładzie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Motor Insurance Information Centre
Information Centers as Institutions Strengthening Protection of Traffic Accident Victims on the Example of the Motor Insurance Information Centre and Insurance Guarantee Fund
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1197, s. 243-251, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Informacja, Strategia obsługi klienta, Wypadki drogowe, Analiza porównawcza
Information, Customer service strategy, Road accidents, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Motor Insurance Information Centre, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
,
Abstrakt
Omówiono zakres działalności dwóch wybranych ośrodków informacji: brytyjskiego - Motor Insurance Information Centre oraz polskiego - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przedstawiono analizę porównawczą, której zadaniem jest znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych wzmacniających ochronę ofiar wypadków drogowych. Analizy dokonano pod kątem: statusu prawnego, obowiązku prowadzenia rejestru z określonymi informacjami, obowiązku koordynowania i rozprzestrzeniania informacji, obowiązku udzielania pomocy w uzyskaniu informacji oraz odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku.

The 4th EU Motor Insurance Directive requires that details of every insured vehicle be accessible by a national information centre, in order to make cross-border claims less onerous. The information centre is responsible for collecting basic information concerning contracts of insurance against civil liability of motor vehicle holders as well as information about claims representatives appointed by insurance undertakings. The injured in accident can identify the insurer of the other party from the registration plate. In the UK, the Motor Insurers' Information Centre will fulfill this role. In Poland, the function of information centre is performed by the Insurance Guarantee Fund. The range of its tasks comprises administration of the register of the contracts of insurance against civil liability of holders of motor vehicles and gathering data concerning the participants of the event resulting with the liability of the insurance company under such contract as well as information on additional engineering examination which has been carried out after repair of the damaged vehicle. By broadening the information centre we need to consider the interest of entities because the protection of this interest is ratio legis for the information centre. The British solutions could be a good example of simple structural mechanisms which facilitate the victim's access to credible and up-to-date information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie koordynacji przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz zmiany dyrektywy Rady 73/239/EWG.
 2. Dyrektywa 2005/14AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.
 3. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 4. Maśniak D., Ustawa z 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK i UFG, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
 5. Orlicka J., Orlicki M., Europejski system dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne za granicą. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 6. Orlicki M., Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2007.
 7. Orlicki M., Uzupełnienie ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych poprzez działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, [w:] Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2007.
 8. Pazio. N., Informatyzacja procesów zarządzania informacją, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2007 nr 12.
 9. Projekt ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
 10. Ritchie A., The Motor Insurers Bureau - Uninsured Drivers Agreement 1999, "Journal of Personal Injury Law" 2002 nr 3.
 11. Statutory Instrument The Motor Vehicles (Compulsory Insurance) (Information Centre and Compensation Body) Regulation 2003 r.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, DzU 2003 nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
 13. Wichtowski M., Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym, [w:] Ubezpieczenia komunikacyjne, red. S. Rogowski, Poltext, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu