BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Karol
Tytuł
Ku diagnozie polskiej administracji rządowej : kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy
Towards a Diagnosis of Poland's Governmental Aministration : Context, Information Requirements and Prospects
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 1 (7), s. 89-103, bibliogr. 78 poz.
Słowa kluczowe
Model dynamiczny, Administracja publiczna, Wiedza, Badania naukowe
Dynamic model, Public administration, Knowledge, Scientific research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie wiedzy polskiej administracji rządowej o sobie samej. Przedstawiono kategorie analityczne zarządzania w polskiej administracji publicznej, światowe trendy w praktyce i badaniach administracji publicznej oraz omówiono bieżący stan badań krajowych. Zaprezentowano również modele administracji publicznej w ujęciu statycznym i dynamicznym. (abstrakt oryginalny)

In the article an issue of the Polish government administration's self-knowledge was discussed. The analytical categories of management in the Polish civil service and the world trends in the civil service praxis and research were discussed, as well as the current state of domestic research was shown. The static and dynamic models of the civil service were also introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agranoff R. (2007). Managing Within Networks: Adding Value to Public Organizations. Washington D.C.: Georgetown University Press.
 2. Alimo-Metcalfe B., Alban-Metcalfe J. (2006). "More (good) leaders for the public sector", International Journal of Public Sector Management, nr 19(4), s. 293-315.
 3. Ansell C, Gash A. (2008). "Collaborative Governance in Theory and Practice" Journal of Public Administration Research and Theory, nr 18, s. 543-571.
 4. Argyris C. (1977). "Double-loop learning in organizations", Harvard Business Review, nr 55(5), s. 115-125.
 5. Bartlett J. (2008). Towards Agile Government, London: DEMOS.
 6. Berry F. (2007). "Performance Budgeting Internationally", w: P.d.L. Julnes, F.S. Berry, M.P. Aristigueta, K. Yang (red.), International Handbook of Practice-Based Performance Management, s. 285-296. Los Angeles: Sage Publications.
 7. Bevir M. (2006)."Governance", w: M. Bevir. (red.), Encyclopedia of Governance, s. 364-381. Thousands Oaks: Sage Publications.
 8. Bickman M.L., Rog M.D. (2009). The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods. Los Angeles: Sage Publications.
 9. Bober J., Górniak J., Mazur S., Zawicki M. (2008). Programowanie strategiczne jako realizacja narzędzia polityki rozwoju, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; Kraków: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 10. Boni M. (red.). (2009). Polska 2030 - Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 11. Bouckaert G. (2006). "Modernising Government: The way forward - a comment", International Review of Administrative Sciences, nr 72(3), s. 327-332.
 12. Buchanan D., Bryman A. (2009). The SAGE Handbook of Organizational Research Methods. Los Angeles: Sage Publications.
 13. Cummings T.G. (red.). (2008). Handbook of Organization Development. Los Angeles-London: Sage Publications.
 14. Davidson J. (2006). "The Primary Methods", w: V. Jupp (red.), The SAGE Dictionary of Social Research Methods, London: Sage Publications.
 15. Dębicka A. (2008). Sprawne państwo. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 16. Desmarais C. (2008). "The French Research Community's Perspective on New Human Resource Management", Public Management Review, nr 10(1), s. 139-150.
 17. Distelzweig H., Clark C. (2006). "Strategy formulation", w: M.M. Helms (red.), Encyclopedia of Management, 5th edition, s. 837-845. Detroit: Gale.
 18. Donaldson S.I. (2007). Program Theory-Driven Evaluation Science: Strategies and Applications. New York: Lawrence Erlbaum.
 19. Dunleavy P., Margetts H., Bastow, Simon,Tinkler J. (2006). "New Public Management is Dead - Long Live Digital-Era Governance", Journal of Public Administration Research and Theory, nr 16, s. 467-494.
 20. Easterby-Smith M., Araujo L., Burgoyne J.G. (1999). Organizational Learning and the Learning Organization: Developments in theory and practice. Thousand Oaks: Sage Publications.
 21. Egeberg M. (2007). "How Bureaucratic structures Matters: An organizational Perspective", w: M. Egeberg (red.), The Handbook of Public Administration, s. 77-87. Thousands Oaks: Sage Publications.
 22. Elgic R. (2006). "Leadership", w: M. Bevir (red.), Encyclopedia of Governance, s. 513-515. Thousands Oaks: Sage Publications.
 23. GAO (1997). Performance budgeting: Past initiatives offer insights for GPRA implementation, Washington D.C.: U.S. General Accounting Office.
 24. Goerdel H. (2006). "Taking Initiative: Proactive Management and Organizational Performance in Networked Environments", Journal of Public Administration Research and Theory, nr 16, s. 351-367.
 25. Gruening G. (2001). "Origin and theoretical basis of New Public Management", International Public Management journal, nr 4, s. 1-25.
 26. Gulick L. (1937). "Notes on theory of organization", w: L. Gulick, L. Urwick (red.), papers on the science of administration, New York: Columbia University.
 27. Hausner J. (2002). "Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego", w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego. Tom II, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 28. Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 29. Herbst J. (2008). "O kategorii responsywności władzy i o pewnym warunku responsywności władzy w Polsce", Zarządzanie Publiczne, nr 4(6), s. 91-106.
 30. Hood C. (1991). "A public management for all seasons?", Public Administration, nr 69(1), s. 3-19.
 31. Hood C, Jackson M. (1991). The New Public Management: A recipe for disaster. Canberra Bulletin of Public Administration, nr 1964 maj, s. 16-24.
 32. Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie Publiczne, nr 1(1), s. 7-20.
 33. Jones L.R.,Thompson F. (1997). "The rive Rs of the New Public Management", Advances in International Comparative Management, Supplement 3, s. 15-45.
 34. Kee J. E., Newcomer K. (2008a). Transforming Public and Nonprofit Organizations. Stewardship for leading change. Washington D.C.: ManagementConcepts.
 35. Kee J.E., Newcomer K. (2008b). "Why do change efforst fail? What can leaders do about it?", The Public Manager, jesień, s. 5-12.
 36. Keehley P., Abercrombie N. (2008). Benchmarking in the public and nonprofit sectors: best practices for achieving performance breakthroughs. San Francisco, Calif: Jossey-Bass.
 37. Kettl D.F. (1997) "The global revolution in Public Management: driving themes, missing links". Journal of Policy Analysis and Management, nr 16(3), s. 446-462.
 38. Kettl D.F. (2005). The global public management revolution. Washington D.C.: Brookings Institution Press.
 39. Kozak M.,Ledzion B.,Olejniczak K., Wojtowicz D. (2009). Ex Post Evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 Co-financed by ERDF. National Assessment Report POLAND, Warsaw: EPRC, EURO REG; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost2006/wp11_en.htm.
 40. Ledzion B., Olejniczak K., Pander, W. (2009). Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: http://www.cfs.kprm.gov.pl/.
 41. Mackiewicz M. (2008). "Zarządzanie poprzez cele i budżet zadaniowy w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań", Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. 'Good governance' w Polsce, Europejski Instytut Administracji Publicznej, Warszawa, 23 września 2008.
 42. Mazur S. (2006). "Historia administracji publicznej", w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, s. 41-62. Warszawa: PWN.
 43. Mazur S. (2008a). Wyzwania stojące przed administracją rządową w latach 2009-2013 a plany działań w ramach PO KL po 2008 roku, Opracowanie przygotowane na zlecenie Departamentu Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; kwiecień 2008, Kraków: KGiAP - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 44. Mazur S. (2008b). "Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej", w: A. Haber, M.Szalaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji, s. 51-70. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 45. Meier K.J., Hill G.C. (2005). "Bureaucracy in the Twenty-First Century", w: E. Ferlie, L.E. Lynn, C. Pollitt (red.), The Oxford Handbook of Public Management, s. 51-71. Oxford: Oxford University Press.
 46. Metcalfe L. (1994). "International Policy Co-ordination and Public Management Reform", International Review of Administrative Sciences, nr 60(3), s. 271-290.
 47. Metcalfe E. (2000). Managing Policy Coordination, Draft paper presented for students of European Public Affairs; Maastricht: EIPA.
 48. Metzenbaum S. (2009). Performance Management Recommendations for New Administration, Washington D.C.: IBM Center for the Business of Government.
 49. Motyk K, Małecki-Tepicht Ł. (2008). "Postulat dobrego rządzenia jako wyzwanie dla działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2013", Zarządzanie Publiczne 4(6), s. 124-133.
 50. OECD. (2005). Modernising Government: the way forward. Paris: OECD.
 51. Olejniczak K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 52. Olsen J. (2006). "Maybe it is time to rediscover bureaucracy", Journal of Public Administration Research and theory, nr 16(1), s. 1-24.
 53. Osborne D., Gaebler T. (1992). Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is tansforming the public sector. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.
 54. Osborne S.S. (2006) "The New Public Governance?", Public Management Review, nr 8(3), s. 377-387.
 55. Pandey S., Coursey D., Moynihan D.P. (2007). "Organizational Effectiveness and Bureaucratic Red Tape", Public Performance & Management Review, nr 30(3), s. 398-425.
 56. Pawson R. (2009). "Introduction to Realist Evaluation and Realist Synthesis", Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, EUROREG - Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 7 lutego 2009.
 57. Pestoff, V., Osborne S., Brandsen T. (2006). "Patterns of co-production in public services. Some concluding thoughts", Public Management Review, nr 8(4), s. 591-595.
 58. Piechota G. (2008). "Wykorzystanie kapitału ludzkiego w polskiej administracji podatkowej", Zarządzanie Publiczne, nr 4(6), s. 19-31.
 59. Pieklus, I., Pytel G., Reimus T, Wyrzykowska A (2008). Analiza potrzeb szkoleniowych w służbie publicznej 2008 r. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 60. Pollitt C, Bouckaert G. (2003). "Evaluating public management reforms: An international perspective", w: H. Wollmann (red.), Evaluation in public-sector reform: concepts and practice in international perspective, s. 12-35. Cheltenham: Edward Elgar.
 61. Postuła M., Perczyński P. (2008) Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: EIPA, Ministerstwo Finansów.
 62. Power M. (2004). Ehe Risk Management of Everything. Rethinking the politics of uncertainty. London: DEMOS.
 63. Premfors R. (2006). "Modernising Government: The way forward - a comment", International Review of Administrative Sciences, nr 72(3), s. 333-335.
 64. Roth G. (2008). "The Order and Chaos of the Learning Organization", w: T.G. Cummings (red.), Handbook of Organization Development, s. 475-497. Los Angeles, London: Sage Publications.
 65. Shafritz J.M.,Russell E.W.(2003). Introducing public administration - 3rd edition. New York-London: Pearson Longman.
 66. Skierniewski T. (2008). Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Raport z I etapu badania, Warszawa: IBC Group, HomoHomini.
 67. Smith P. (1995). "On the unintended consequences of publishing performance data in the public sector", International Journal of Public Administration, nr 18(2&3), s..277-310.
 68. Stewart J., Ranson S. (1994). "Management in the Public Domain", w: D. McKevitt, A. Lawton, Open University (red.), Public sector management: theory, critique and practice, s. 54-70. London: Sage Publications.
 69. Stewart J., O'Donnell M. (2007). "Implementing change in a public agency. Leadership, learning and organisational resilience", International Journal of Public Sector Management, nr 20(3), s. 239-251.
 70. Swiss J.E. (1992). "Adapting Total Quality Management (TQM) to government", Public Administration Review, nr 52(4), s. 356-362.
 71. Szczerski K. (2004). Porządki biurokratyczne. Warszawa: Księgarnia Akademicka.
 72. Thijs N., Staes P. (2007). "Applying the Common Assessment Framework in Europe", w: P.d.L. Julnes, F.S. Berry, M.P. Aristigueta, K. Yang (red.), International Handbook of Practice-Based Performance Management, s. 455 485. Los Angeles: Sage Publications.
 73. Tompkins J.R. (2004). Organization Theory and Public Management. Wadsworth Publishing.
 74. Werner J. (2002). "Experiences with Public Sector Reform in Europe and Germany: The Shift from Public Management to Public Governance", F.NAP Annual Conference, Brazil.
 75. Wilkin J., Fabrowska P., Hardt, Ł., Kaczor T., Mackiewicz M., Michorowska B., Węcławska D. (2008). Badanie dotyczące stworzenia systemu wskaźników dla oceny realizacji zasady good governance w Polsce. Raport końcowy, Warszawa: ECORYS.
 76. Wolf A. (2000). "Trends in public administration - a practitioner's view", International Review of Administrative Sciences, nr 66, s. 689-696.
 77. Yang K. (2007). "Responsiveness in network governance: revisiting a fundamental concept. Symposium introduction", Public Performance & Management Review, nr 31(2), s. 131-143.
 78. Zawicki M. (2002). "New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego", w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, s. 72-89. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu