BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Robert
Tytuł
Ewolucja struktur nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej - rozwiązania przejściowe
The Evolution of Supervision Structures over the EU Financial Market - Temporary Solutions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1186, s. 122-132, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Nadzór nad rynkiem finansowym, Integracja finansowa, Rozwiązywanie problemów
Financial markets, Financial market supervision, Financial integration, Solving problems
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W opracowaniu najistotniejsze było zagadnienie ewolucji struktur nadzoru na rynkiem finansowym UE, a celem określenie etapów integrcji tych struktur wraz z charakterystyką rozwiązań (regulacji) będących "stanem przejściowym" w dążeniu do pełnej integracji. Przedstawiona została także tymczasowa propozycja przedstawicieli rynku finansowego w kwestii rozwiązania dotyczącego integracji struktur nadzoru nad rynkiem finansowym.

The supervision structures over financial sector actors based on sector and national approach were "modern" at the time of creating a homogenous European Union market. Transformations at financial market have forced new solutions on the EU regulatory bodies and have taken the form of consolidated supervision - the directive on complementary supervision and lead supervision (CRD Directive) considering its above national and partly a cross-sector nature, however, only with reference to banks and other credit institutions. The concept of Lead Supervisor becomes the reaction of financial market actors to the occurring transformations which takes the supervision structures of above national and above sector type into account. The introduced solutions and suggestions constitute only a temporary stage aiming at an overall integration of the supervision structures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniluk D., Niemierka S., Dyrektywa w sprawie nadzoru skonsolidowanego nad bankami, jako wyznacznik kierunku zmian ustawodawstwa i praktyki działania wladz nadzorczych w Polsce, "Prawo Bankowe" 1997 nr 1.
 2. Dieckmann R., Post FSAP - Agenda Chance zur Vollendung der europäischen Integration, "Deutsche Bank Research" 2005 nr 24.
 3. Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadzoru uzupełniającego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym.
 4. Dyrektywa 2006/48AVE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe.
 5. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych.
 6. Gabler Banklexikon on-line; http://www.gabler.de/index.php;do=wilexupdate/.
 7. Gromek T., Nadzór rozszerzony na podstawie dyrektywy 2002/87/WE w sprawie nadzoru nad konglomeratami finansowymi - nadzór w sektorze bankowym, "Wspólnoty Europejskie" 2003 nr 6.
 8. Monkiewicz J., Monkiewicz M., Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej, [w:] Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej - procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, OW Branta, Warszawa 2005.
 9. Monkiewicz J., Polski rynek ubezpieczeń w UE - nowe zasady i nowa rzeczywistość, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2005 nr 1-2.
 10. Müller H., Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie, [w:] Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 11. On the lead supervisor model and the future of financial supervision in the EU. Follow-up recommendations of the EFR - June 2005, http://www.efr.be/pages/research.asp.
 12. Parlament Europejski - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Projekt sprawozdania z dnia 18.01.2005 r. w sprawie aktualnego stanu integracji rynków finansowych UE (2004/XXXX(INI)). Sprawozdawca Ieke van den Burg.
 13. Parlament Europejski - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdanie z dnia 8.05.2006 r. w sprawie dążenia do większej konsolidacji usług finansowych (2006/2081 (INI)), sprawozdawca J. Muscat, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+ REPORT+A6-2006-0170+0+DOC+XML+VO//PL.
 14. Pawłowicz L., Transgraniczna integracja nadzoru bankowego, Niebieskie Księgi 2003 - Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003.
 15. Piechowiak-Naróg M., Rozwój regulacji prawnych polskiego rynku ubezpieczeniowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, http://www.deloitte.com/dtt/article.
 16. Sobczyński D., Konglomeraty finansowe - nowy wymiar nadzoru nad instytucjami finansowymi w Unii Europejskiej, "Glosa" 2004 nr 10, http://www.czasopisma.pwp.pl/glosa-200410.xml?katalog=2004101.
 17. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (DzU 2005 nr 83, poz. 719).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu