BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matlegiewicz Małgorzata
Tytuł
Źródła finansowania działalności agroturystycznej
The Financing Sources of Agricultural Activities
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 51-66, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Fundusze unijne, Źródła finansowania
Agrotourism, EU funds, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany społeczno-gospodarcze na wsi polskiej w okresie transformacji ustrojowej spowodowały spadek rozwoju gospodarstw chłopskich. Brak rynków zbytu na produkty rolnicze, wzrost bezrobocia spowodowany odpływem ludności wiejskiej z pracy w przemyśle, rozdrobnione i nieaktywne gospodarstwa powodują konieczność poszukiwania nowych dróg do zabezpieczenia bytu w zubożałych rodzinach chłopskich. Jedną z takich dróg jest aktywizacja działalności rolników poprzez wykorzystanie istniejących zasobów na obszarach wiejskich. Poszukiwanie nowych źródeł dochodów ukierunkowane zostało na rozwój działalności pozarolniczej. Na bazie istniejących zasobów rolnicy podejmują działalność agroturystyczną, która przynosi do ich gospodarstw domowych dodatkowe dochody. Barierą rozwoju agroturystyki są ograniczone środki finansowe będące w dyspozycji władz samorządowych, a potrzebne na rozwój i promocję turystyki na obszarach wiejskich. Bez finansowego wsparcia zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak również samorządów lokalnych dynamiczny rozwój agroturystyki na terenach wiejskich nie będzie możliwy.(abstrakt oryginalny)

The political and social changes in Polish country during political system transformation were main cause of decreasing development of the farms. Migrating rural population and the lack of the market for agricultural goods caused increasing unemployment. The occurrence of scattered and inactive farming was a signal for searching new sources of income for impoverished rural families. One of the solutions is the elicitation of activity of the farmers by using existing resources in the rural areas. Life style differentiation and searching for new sources of income was aimed at the development of extra-agricultural activities. Basing on the existing opportunities the farmers started to create agritourist venues, which provide additional money for their households. The main obstacle for development of the agritourism are limited donations, which are mainly at local governments' disposal. Without financial support of the EU and local governments the dynamic development of agritourism will not be possible.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jalinik M., 2005. Typologia gospodarstw agroturystycznych jako determinanta rozwoju usług. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok.
 2. Kobyłecki J., 2007. Agroturystyka - moda czy potrzeba? Pod red. Ciepieli G., Sosnowskiego J. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 3. Kwatera agroturystyczna-poradnik praktyczny. 2001. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Majewski J., Lane B. 2001. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Fundusz Współpracy. Poznań.
 5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. 2003. Warszawa.
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 2007. MRR ,Warszawa.
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (Uchwala nr 149/07).
 9. SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. 2007. Warszawa.
 10. Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Sztyna L. 2003. Jak zgodnie z prawem prowadzić działalność agroturystyczną. ODR, Koszalin.
 12. www.etrwp.pl.
 13. www.kbn.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu