BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwara Anna
Tytuł
Przyszłość rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle reformy wspólnej polityki rolnej UE
Polish Agriculture and Rural Areas Future in the Light of the Common Agricultural Policy Reform
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 3, s. 99-108, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Reforma rolna, Wspólna Polityka Rolna, Polityka rolna UE
Arable farm, Land reform, Common Agricultural Policy (CAP), EU agricultural policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych polityk europejskich. Jej cele ewoluowały wraz ze zmianą sytuacji na arenie międzynarodowej. Obecnie WPR powinna zmierzać w kierunku zintegrowanego podejścia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Spośród wszystkich gospodarstw na obszarach wiejskich zaledwie połowę stanowią gospodarstwa rolne. Rolnicy nie są jedynym, ale głównym beneficjentem Wspólnej Polityki Rolnej. Korzystają z niej również konsumenci, mieszkańcy miast i użytkownicy obszarów wiejskich. Ze względu na złożoność zagadnienia produkcji rolnej i jej powiązań z otoczeniem, w polityce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich nie można pomijać żadnej ze sfer: ekonomicznej, społecznej czy środowiskowej.(abstrakt oryginalny)

Common Agricultural Policy is the one of the oldest European policy. Its purposes evolved along with the changing situation on the international area. Nowadays CAP aims to the integrated approach in level-headed development of agriculture and rural development. Within households on rural areas only half of them are agricultural. Farmers are not only, but main beneficiary of CAP. Consumers, cities inhabitants and users of rural areas also benefits from this policy. Regarding complexity agricultural production and its connection with environment, in agriculture and rural development should not be missed any of the sphere: economical, social and environmental.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Vision for the Common Agricultural Policy [2005], Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK Government Department.
 2. Agricultural statistics, Main results 2006-2007 [2008] 2008 Edition, Eurostat, European Commission.
 3. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2007 [2008], European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development.
 4. Biuletyn Informacyjny 1(199), styczeń 2008, Agencja Rynku Rolnego.
 5. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku [2008] Główny Urząd Statystyczny.
 6. С 325/33, Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Official Journal of the European Communities, 24.12.2002.
 7. COM (2008) 306/4, Komisja Wspólnot Europejskich.
 8. Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania zużycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 9. Goraj L. [2007], Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii.
 10. Green Paper - Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, technical document, Commission Européenne.
 11. Implementation and vision of Common Agricultural Policy, CAP in 27 EU Member States, http:// www.rlg.nl/cap/introduction.html.
 12. Key facts and figures about Europe and the Europeans [2007], Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 13. Kierunki reform Wspólnej Polityki Rolnej w ramach przeglądu zaplanowanego na lata 2008/09 roku - z perspektywy Polski, dokument konsultacyjny przygotowany w SAEPR/FAPA we współpracy z Departamentu Analiz i Strategii UKIE http://www.fapa.com.pl/gfx/ saepr/dokument_konsult_na_www.pdf.
 14. Komunikat Komisji Strategia UE na rzecz biopaliw, SEC(2006) 142, Bruksela, 08.02.206 COM(2006) 34 końcowy.
 15. L270/1 Rozporządzenie Rady (WE) NR 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001.
 16. L 277/1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 17. Open Europe briefing note: European Communities (Finance) Bill, http://www.openeurope.org. uk/research/budget07.pdf.
 18. Poczta W., Siemiński P., Płatności bezpośrednie jako system wsparcia sektora rolnego i gospodarstw rolnych, konferencja Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pn. "Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej", ref. 13 listopada 2008 roku.
 19. Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi [2008], Wilkin J., Nurzyńska L, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, FDPA.
 20. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [2006], 2006/C139/01.
 21. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 22. Przegląd terytorialny OECD, Polska, 2008.
 23. Report on the distribution of direct aids to the producers (financial year 2005) http://ec.europa, eu/agriculture/fm.
 24. Roszkowski W. [2008], Dokument roboczy w sprawie komplementarności i koordynacji polityki spójności z polityką rozwoju obszarów wiejskich, Parlament Europejski, Komisja Rozwoju Regionalnego.
 25. Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2004, 2005, 2006, 2007 roku [2005,2006, 2007, 2008], Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 26. Stanowisko w odniesieniu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, http://www. bip.minrol.gov.pl/strona/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1680&Langłd=0.
 27. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 roku w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych [2008], Główny Urząd Statystyczny.
 28. WPR. Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich [2007], Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 29. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku [2007], FADN.
 30. Zawalińska K. [2008], Ile jest spójności, a ile efektywności w polityce rozwoju obszarów wiejskich w Polsce? Wieś i Rolnictwo, nr 2 (139) 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu