BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskorz-Ryń Agnieszka
Tytuł
Ochrona administracyjna prawa do informacji o charakterze publicznym
Administrative control of the right to information contained in public records
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, nr 4, s. 65-77
Słowa kluczowe
Prawo do informacji, Informacja publiczna, Nadzór administracyjny
Right to Information (RTI), Public information, Administrative supervision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawowe metody regulacji kontroli administracyjnej prawa do informacji o charakterze publicznym w różnych systemach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niezależnych podmiotów administracyjnych powołanych do czuwania nad dostępem do informacji. W tekście przedstawiono również rozwiązania przyjęte w polskiej ustawie o dostępie do informacji publicznej, a także próbę ich oceny. Ocena ta nie może być jednak podjęta bez odniesienia się do problemu o charakterze podstawowym, jakim jest wybór modelu kontroli administracyjnej prawa do informacji o charakterze publicznym. W artykule przedstawiono więc argumenty zarówno za powołaniem w Polsce wyspecjalizowanego podmiotu w sprawach dostępu do informacji publicznej, jak i przemawiające przeciw takiemu rozwiązaniu. Na podstawie doświadczeń innych państw autorka opowiada się za powołaniem w Polsce wyspecjalizowanego organu ochrony. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the basic means of administrative and judicial control exercised over the access to information contained in public records in various legal systems, with particular emphasis put on the role of independent administrative entities appointed to supervise access to that information. Further in the text, the solutions adopted in the Polish Public Information Access Act are presented and an attempt of their evaluation is offered. Such an evaluation, however, cannot be made without referring to the basic issue, i.e. the choice of the model of administrative control over the right to information contained in public records. Thus, the paper presents arguments in favour of establishing a specialised entity authorised to manage the access to public information in Poland, and arguments against such a proposal. Basing on the analysis of other states' experience, the author supports the idea of establishing a specialised, consultative information protection authority in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Clark, Open Government: The French Experience, „Political Quarterly" 57, 1986, nr 3, s. 278-294.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania, Warszawa 1981, s. 484.
 3. R. P. Gillis, Freedom of Information and Open Government in Canada, w: Open Government: Freedom of Information and Privacy, red. A. McDonald, G. Terrill, 1999, s. 287 i n.
 4. R. Errera, Access to Administrative Documents in France: Reflections on a Reform, w: Public Access to Government-Held Information, red. N. Marsh, London 1987.
 5. T. Jasudowicz, Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996, s. 99.
 6. Z. Kmieciak, M. Stahl, Jaki model sądownictwa administracyjnego?, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6, s. 6.
 7. Z. Kmieciak, Koncepcja niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo" 2001, nr 10, s. 26.
 8. Z. Kmieciak, Kontrola decyzji administracyjnych w Australii, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3, s. 52.
 9. Z. Kmieciak, Ochrona sądowa a alternatywne środki rozstrzygania sporów między administracją a jednostką, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3.
 10. Z. Kmieciak, Skuteczność regulacji administracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 11. M. Kulesza, H. Izdebski, Administracja publiczna zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1999, s. 109-110.
 12. P. Lissoń, Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji, w: Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, red. B. Popowska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
 13. A. Mednis, Niezależne organy administracji, „Studia Iuridica" 1996, nr 32
 14. A. Nowakiem-Farem, Zarządzanie strategiczne a analiza efektywności reformy administracji publicznej, „Służba Cywilna" 2001, nr 2, s. 134.
 15. A. Sarota, Praktyczna realizacja prawa do informacji w Kanadzie, w: Czy Polsce jest potrzebna instytucjonalizacja prawa do informacji?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, VIII Konferencja Absolwentów, Wydawnictwo KSAP, Warszawa 2001, s. 68.
 16. I. Skrzydło-Niżnik, Pojecie i kryteria sprawności działania administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego i nauce administracji, w: Prawo do dobrej administracji, Materiały ze zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Debe, 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003.
 17. W. Wark, The Access to Information Act and the Security and Intelligence Community in Canada, Ottawa-Ontario 2001.
 18. www.cada.fr
 19. www.coe.int
 20. www.eng.forsaetisraduneyti.is
 21. www.ifai.org.mx/publicaciones/taia.pdf
 22. www.legaltext.ee/text/en/X40095K2.htm
 23. www.opsi.gov.uk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu