BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sampławski Kacper
Tytuł
Finansowanie z funduszy strukturalnych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w sektorze odpadowym a pomoc publiczna i usługi w ogólnym interesie gospodarczym w prawie wspólnotowym
Financing of Territorial Self-government Unit Investments in the Solid Waste Sector with Structural Funds in the Light of State Aid and Services of General Interest to the Economy under Community Law
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 5, s. 43-55, streszcz., summ.
Słowa kluczowe
Finansowanie samorządu terytorialnego, Pomoc publiczna, Środki publiczne
Local government financing, Public aid, Public funds
Abstrakt
Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej dla oceny finansowania ze środków publicznych projektów w gospodarce komunalnej znaczenia nabrały zagadnienia związane ze wspólnotowymi przepisami konkurencji, a w szczególności regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Gospodarka odpadami stanowi jedną z najistotniejszych sfer z punktu widzenia roli, do jakiej samorządy zostały umocowane w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz Konstytucji RP. Przejawia się ona w obowiązku organizacji usług publicznych i zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych. Autor analizuje właściwe przepisy o pomocy publicznej oraz funduszach strukturalnych w aspekcie wysokości poziomu dofinansowania dla projektów z dziedziny gospodarki odpadami w perspektywie finansowej 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

Solid waste management is one of the most important areas from the point of view of the role for which self-governments were empowered in the Treaty establishing the European Community and the Constitution of the Republic of Poland. It manifests itself as the obligation to organise public services and satisfy the collective needs of self-government communities. The author analyses the respective regulations on state aid and structural funds in terms of the level of co-financing of solid waste management projects in the financial perspective of 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Hartung, Zamówienia publiczne a podmiot wewnętrzny, „Samorząd Terytorialny" 2008/5, s. 38-39.
  2. I. Postuła, A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 186-201.
  3. K. Sampławski, Konkurencja w sektorze odpadowym w świetle praktyki decyzyjnej organu antymonopolowego a wymogi prawa wspólnotowego, „Przegląd Prawa Publicznego" 2008/4, s. 36-59.
  4. A. Werner, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym a funkcje państwa, „Prawo Pomocy Publicznej" 2008/3.
  5. Zielona księga Komisji w przedmiocie usług świadczonych w interesie ogólnym z 21.05.2003 r, COM (2003) 270, wersja ostateczna, pkt 49.
  6. www.mrr.gov.pl (kwiecień 2009).
  7. www.orzeczenia.nsa.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu