BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybyciński Tomasz
Tytuł
Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce
Ordoliberalism and the Shaping of Market Economic Order in Poland.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2009, nr 561, 241 s., bibliogr. s.229-241, Aneks
Słowa kluczowe
Ordoliberalizm, Ład społeczno-gospodarczy, Polityka gospodarcza państwa, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Zjednoczenie Niemiec, Integracja gospodarcza Polski z UE, Przegląd literatury
Ordoliberalism, Social-economic order, State economic policy, Social market economy, Systemic transformation, Unification of Germany, Poland's economic integration with the EU, Literature review
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN), Polska
Federal Republic of Germany (FRG), Poland
Abstrakt
Przedstawiono ordoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej w RFN. Omówiono genezę i specyfikę ordoliberalizmu. Scharakteryzowano ordoliberalne poglądy na kształtowanie ładu gospodarczego i opisano ewolucję ładu gospodarczego w RFN. Podkreślono twórczy wkład ordoliberalizmu w teorię ekonomii i politykę gospodarczą RFN. Następnie przedstawiono kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce. Omówiono problemy polityki gospodarczej w Polsce u progu transformacji ustrojowej. Zaprezentowano genezę i specyfikę społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. Opisano ewolucję ładu gospodarczego w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i dokonano oceny ustroju gospodarczego Polski. Wyeksponowano także trudności związane z wypracowaniem rodzimej odmiany społecznej gospodarki rynkowej w Polsce.

Ordoliberalism was presented as the theoretical foundation of the social market economy in RFN. The genesis and specificity of ordoliberalism were discussed. Ordoliberal views on the shaping of economic order was characterized and an evolution of economic order in RFN was also described. The creative contribution of ordoliberalism into the economic theory and the RFN economic policy was emphasized. Next, the shaping of market economic order in Poland was described. Problems of the economic policy in Poland at the beginning of the political transformation were discussed. The genesis and specificity of the social market economy in Poland were presented. An evolution of the economic order in Poland in the context of integration with the European Union was described and an appraisal of the economic system of Poland was made. Also problems associated with working out the native variety of the social market economy in Poland were emphasized. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abelshauser W., Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2004.
 2. Abelshauser W., Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland (1945-1980), Suhr-kamp, Frankfurt am Main 1983.
 3. Ackerman B., Przyszłość rewolucji liberalnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
 4. Acocella N, Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, WN PWN, Warszawa 2002.
 5. Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 6. Baka W., U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 7. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, BGW, Warszawa 1992.
 8. Balcerowicz L., Fundamenty i nonsensy, "Gazeta Wyborcza", 3-4.07.1993.
 9. Balcerowicz L., Nie było trzeciej drogi, wywiad, "Polityka", 1.11.2008.
 10. Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Znak, Kraków 1999.
 11. Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, WN PWN, Warszawa 1997.
 12. Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGPiS, Warszawa 1989.
 13. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak, Kraków 1995.
 14. Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006.
 15. Banasiński C, Konstytucyjne podstawy porządku prawnego w gospodarce, w: Konstytucja - Trybunał Konstytucyjny, red. C. Banasiński, J. Oniszczuk, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Zespół Analiz, Warszawa 1998.
 16. Banaszak B., System konstytucyjny Niemiec, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 17. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006.
 18. Baßeier U., Heinrich J., Koch W., Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft, Wirtschaftsverlag Bachem, Köln 1990.
 19. Belka M., Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana, PWN, Warszawa 1986.
 20. Berndt A., Goldschmidt N" "Wettbewerb als Aufgabe" - Leonhard Mikschs Beitrag zur Ordnungstheorie und -politik, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau 2000.
 21. Bickerich W., Die D-Mark. Eine Biographie, Rowolth Taschenbuch Verlag, Berlin 1998.
 22. Bielecki J.K., Liberalizm stosowany, "Przegląd Polityczny" 1991, nr 1.
 23. Blok Z., Polskie reformy gospodarcze, w: Postkomunistyczne transformacje, red. T. Buksiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2002.
 24. Blok Z., Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2006.
 25. Blum R., Soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftspolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1969.
 26. Błahut K.J., Elementy polityki gospodarczej Niemiec, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1992.
 27. Błahut K.J., Socjalna gospodarka rynkowa, "Ekonomista'T989, nr 3.
 28. Böhm F., Reden und Schriften. Über die Ordnung einer freien Gesellschaft, einer freien Wirtschaft und über die Wiedergutmachung, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe 1960.
 29. Böhm F., Wettbewerb und Monopolkampf Eine Untersuchung zur Frage des wirtschaftlichen Kampfrechts und zur Frage der rechtlichen Struktur der geltenden Wirtschaftsordnung, Carl Heymann, Berlin 1933.
 30. Bossak J.W., Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH, Warszawa 2008.
 31. Bossak J.W., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006.
 32. Brzeziński Z., The Choice: Global Domination or Global Leadership, Basic Books, New York 2005.
 33. Brzeziński Z., Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008.
 34. Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa 1998.
 35. Brzozowski M., Gierałtowski P, Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J., Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 36. Bugaj R., Ochrona zdrowia - niepowodzenie reformy, "Polityka Społeczna" 2003, nr 9.
 37. Bugaj R., Kowalik T, W kierunku gospodarki mieszanej, "Życie Gospodarcze" 1990, nr 39.
 38. Caldera R., Co to jest chrześcijańska demokracja, Pallotinum, Warszawa 1990.
 39. Chmielak A., Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, "Rozprawy Naukowe" seria I, nr 1, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 40. Chołaj H., Ekonomia polityczna globalizacji. Wprowadzenie, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 41. Cud gospodarczy w Polsce?, "Gazeta Wyborcza", 24.08.1989.
 42. Czech A., Zagóra-Jonszta U, Niemiecki neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, PTE, Warszawa 2002.
 43. Czech-Rogosz J., Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN, AE, Katowice 2005.
 44. Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, red. L. Kolarska-Bobińska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 45. Czy w Polsce jest możliwy gospodarczy cud, "Gazeta Wyborcza", 24.08.1989.
 46. Dąbrowski M., Cele polityki makroekonomicznej i liberalizacyjnej w Polsce w okresie transformacji, w: Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, CASE-PWN, Warszawa 1995.
 47. Diagnoza i terapia. Odpowiada Grzegorz W. Kołodko - profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej, wieloletni dyrektor Instytutu Finansów, "Nowa Europa", 26.04.1994.
 48. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007.
 49. Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, SGH, Warszawa 2008.
 50. Dokumenty. Protokoły porozumień: Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność", Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980.
 51. Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej. Implikacje dla sektora usług, MiO nr 505, SGH, Warszawa 2002.
 52. Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2005, Arcana, Kraków 2007.
 53. Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Arcana, Kraków 2004.
 54. Dudek A., Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Arcana, Kraków 2004.
 55. Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Centrum im. Adama Smitha i Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.
 56. Dylus A., Gospodarka - moralność - chrześcijaństwo, Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1994.
 57. Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, 1.1 i 2, Poltext, Warszawa 1997.
 58. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005.
 59. Erhard L., Freiheit und Verantwortung, w: L. Erhard, Gedanken aus fünf Jahrzehnten, Econ Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988.
 60. Erhard L., Wohlstand für Alle, Econ Verlag, München 2000.
 61. Eucken W., Die Grundlagen der Nationalökonomie, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1965.
 62. Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.
 63. Eucken W., Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1932, Bd. 36.
 64. Föse W, Jansen P, Die Konsensfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft. Eine theoretische und empirische Analyse der Wirtschaftsordnung in Deutschland, Campus Verlag, Frankfurt-New York 1999.
 65. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha i "Rzeczpospolita", Warszawa 1993.
 66. Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Panta, Sosnowiec 1996.
 67. Gadomski W., Wzlot i upadek państwa dobrobytu, "Gazeta Wyborcza", 8-9.11.2003.
 68. Gall L., Bismarck der weiße Revolutionär, Propyläen Verlag, Frankfurt am Main-Berlin-Wien 1980.
 69. Garlicki L., Komentarz do art. 20, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. IV, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 70. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 1999.
 71. Gedymin O., Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2002.
 72. Godłów-Legiędź J., Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, WN PWN, Warszawa 1992.
 73. Golinowska S., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 74. Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, WN PWN, Warszawa 1994.
 75. Gomułka S., Stabilizacja i wzrost: Polska 1989-2000, w: Polityka finansowa - nierównowaga - stabilizacja (II), red. GW. Kołodko, Instytut Finansów, Warszawa 1990.
 76. Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa 2006.
 77. Gospodarka Niemiec współczesnych, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2001.
 78. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007.
 79. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
 80. Góra S., Forma ładu gospodarczego a rozwój społeczno-gospodarczy, w: Instytucjonalno-instrumentalne aspekty polityki rozwoju, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego" nr 58, SGH, Warszawa 1998.
 81. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, KiW, Warszawa 1984.
 82. Grabowski T., Rola państwa w gospodarce RFN (aspekty ogólne i militarno-ekonomiczne), PWN, Warszawa 1976.
 83. Grimm K., Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja - rozwój - problematyka, Fundacja Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa 1992.
 84. Gronkiewicz-Waltz H., Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, LexisNexis, Warszawa 2009.
 85. Grosser D., Społeczna gospodarka rynkowa - bezpieczeństwo socjalne. Doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec - perspektywy zjednoczonych Niemiec, Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1993.
 86. Guz E., Nieznane kulisy zjednoczenia Niemiec, "Dziś", czerwiec 2008.
 87. Haberman G., Vision und Tat. Ein Ludwig-Erhard-Brevier, Ott Verlag, Thun 2000.
 88. Hausner J., Populist Threat in Transformation of Socialist Society, Friedrich Ebert Foundation in Poland, Warsaw 1992.
 89. Hayek F.A., The Atavism of Social Justice, w: F.A. Hayek, New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, The University of Chicago Press, Chicago 1978.
 90. Hayek F.A. von, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 2003.
 91. Hayek F.A. von, Wissenschaft und Sozialismus, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1979.
 92. Hayek F.A. von, Zgubna pycha rozumu. O błędach socjalizmu, Arcana, Kraków 2004.
 93. Hegner J., Alexander Rüstow - Ordnungspolitische Konzeption und Einfluß auf das wirtschaftliche Leitbild der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland, Lucius & Lucius, Stuttgart 2000.
 94. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, WN PWN, Warszawa 1995.
 95. Hockuba Z., Brzeziński M., Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, w: Oskar Lange i współczesność, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2005.
 96. Hohmann K., Ludwig Erhard (1897-1977). Eine Biographie, ST Verlag, Düsseldorf 1997.
 97. Jabłoński P., Balast niedokończonych reform, "Rzeczpospolita", 22.09.2003.
 98. Jagas J., Uwarunkowania efektywności polskiej transformacji. Gospodarka wobec wyzwań integracji z Unią Europejską, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole 2003.
 99. Jan Paweł II do rodaków. Testament, Robomatic, Wrocław 2005.
 100. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005.
 101. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Znak, Kraków 2005.
 102. Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, WN PWN, Warszawa 2004.
 103. Kaczmarek TT, Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie, Difin, Warszawa 2007.
 104. Kaczmarek TT., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, ISP PAN, Warszawa 2004.
 105. Kaleta J., Droga do rynku, Spółdzielnia Wydawnictwo Ludowe, Warszawa 1990.
 106. Kąkolewski K., Ksiądz Jerzy w rękach oprawców. Rzeczywiste przyczyny i przebieg porwania i zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, von borowiecky, Warszawa 2004.
 107. Kennedy P., Mocarstwa świata. Narodziny - rozkwit - upadek, KiW, Warszawa 1994.
 108. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 109. Kindziuk M., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika, Axel Springer Polska, Warszawa 2008.
 110. Klaus V., Czym jest europeizm?, Prohibita, Warszawa 2008.
 111. Klump R., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland (1949-1990), w: Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsordnung in Deutschland (1933-1993), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996.
 112. Kohl H., Erinnerungen 1982-1990, Droemer Verlag, München 2005.
 113. Kohl H., Erinnerungen 1990-1994, Droemer Verlag, München 2007.
 114. Kołodko G.W., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993.
 115. Kołodko G.W., Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.
 116. Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 117. Kołodko G.W, Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa 1996.
 118. Kołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
 119. Kołodko G.W., Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994.
 120. Kołodko G.W., Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, BGW, Warszawa 1992.
 121. Kołodko G.W., Tygrys z ludzką twarzą, TNOiK, Toruń 2001.
 122. Kołodko G.W, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 123. Kołodziejczyk-Konarska K., Unia gospodarczo-walutowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 124. König R., Czy kryteria z Maastricht powinny zostać zmodyfikowane?, "Bank i Kredyt" 2001, nr 11-12.
 125. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Kolonia, Wrocław 1998.
 126. KośmickiE., Janik W.L., Społeczna gospodarka rynkowa - w założeniach i praktyce, w: F. Krzykała, Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej, "Zeszyt Naukowy" nr 5, AE, Poznań 2000.
 127. Kowalik T, Czy kapitalizm może być etyczny?, " Annales. Etyka w życiu gospodarczym", 1.11, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2008.
 128. Kowalik T, Sierpień - epigońska rewolucja mieszczańska, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 37.
 129. Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 130. Kowalik T, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 131. Kozłowski P., Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki w Polsce w latach 1989-1993, INE PAN, Warszawa 1997.
 132. Kozłowski P., Walicki A., Z Polski i o Polsce: korespondencja z lat 2004-2006, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007.
 133. Krasuski J., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 2004.
 134. Krasuski J., Historia RFN, KiW, Warszawa 1987.
 135. Krasuski J., Polska - Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Kurpisz, Poznań 2003.
 136. Krawczewski A., Antykeynesizm neoliberałów niemieckich, "Ekonomista" 1962, nr 1.
 137. Kuczyński W., Zwierzenia zausznika, BGW, Warszawa 1992.
 138. Kulesza W.T., Ideologie naszych czasów, WSiP, Warszawa 1991.
 139. Kuroń J., Moja zupa, BGW, Warszawa 1991.
 140. Kuroń J., Żakowski J., Siedmiolatka, czyli kto ukradł Polskę?, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1997.
 141. Kuzińska H., Czy Polska ma już dojrzałe instytucje demokracji i gospodarki rynkowej? Polityka fiskalna, w: Gospodarka i demokracja w Polsce. Dojrzałość i trwałość instytucji, red. J. Kleer, A. Kondratowicz, CeDeWu i OLYMPUS Szkoła Wyższa, Warszawa 2007.
 142. Lampert H., Porządek gospodarczy i społeczny w RFN, Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1993.
 143. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa 2005.
 144. Lecomte B., Prawda zawsze zwycięży. Jak papież pokonał komunizm, WN PWN, Warszawa 2005.
 145. Lewandowski J., Neoliberałowie wobec współczesności, Atext, Gdynia 1991.
 146. Lipiński S., Błysk pokiereszowanego liberalizmu. Reformatorzy marzą o społecznym poparciu dla wartości liberalnych w gospodarce, "Gazeta Bankowa" 1994, nr 17.
 147. Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 148. Lissowska M., Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, SGH, Warszawa 2004.
 149. Luckenbach H, Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, München 1986.
 150. Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i w przyszłości, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 151. Małecki W., Jakim kursem do euro, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 6.
 152. Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, WN PWN, Warszawa 2001.
 153. Matey-Tyrowicz M., Dialog społeczny jako instytucja konstytucyjna i europejska, w: Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna - prawo - praktyka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 154. Matkowski Z., Sytuacja gospodarcza krajów posocjalistycznych - ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, "Ekonomista" 2003, nr 6.
 155. Mazowiecki T, Z grubsza normalny kraj, wywiad, "Polityka", 7.06.2008.
 156. Mazurek F.J., Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, KUL, Lublin 1993.
 157. Mazurkiewicz J., Lis P., Zwierzchowski S., Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce w latach 1990-2006. Próba oceny, w: Rozwój przedsiębiorstw - strategia - integracja, red. J. Tarajkowski, "Zeszyty Naukowe" nr 107, AE, Poznań 2008.
 158. Mazuryk M., Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, "Myśl Ekonomiczna i Prawna" 2008, nr 2.
 159. Mączyńska E., Pochwała "ordo", w: Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, AE, Poznań 2008.
 160. Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. W. Bieńkowski, M.-J. Radło, SGH, Warszawa 2006.
 161. Mączyńska E., Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008.
 162. Micewski A., Katolicy w potrzasku. Wspomnienia z peryferii polityki, BGW, Warszawa 1993.
 163. Między państwem a rynkiem. Dylematy polityki gospodarczej Polski. Raport PPRG, red. M. Okólski, WN PWN, Warszawa 1994.
 164. Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, red. M. A. Weresa, SGH, Warszawa 2006.
 165. Miksch L., Wettbewerb als Aufgabe. Grundsätze einer Wettbewerbsordnung, Helmut Küpper Verlag, Godesberg 1947.
 166. Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 167. Miszewski M., Transformacja gospodarcza Polski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2001.
 168. Model szwedzki, Konsultacyjna Rada Gospodarcza, Warszawa 1989.
 169. Modzelewski K., Dokąd od komunizmu?, BGW, Warszawa 1993.
 170. Mujżel J., Fiedor B., Owsiak S., Mączyńska E., Polski ustrój społeczno-gospodarczy. Jaki kapitalizm?, raport nr 22, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2003.
 171. Müller-Armack A., Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft. Frühschriften und weiterführende Konzepte, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1981.
 172. Müller-Armack A., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Verlag für Wirtschaft und Sozialpolitik, Hamburg 1948.
 173. Müller-Armack A., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration, Verlag Rombach, Freiburg im Breisgau 1966.
 174. Naruszewicz S., Doktryna społeczno-polityczna CDU w łatach 1945-1953, UW, Białystok 1992.
 175. Niech "Solidarność" wróci do korzeni. Przemówienie Jana Pawła II do związkowców z "Solidarności" podczas audiencji 11 listopada 2003 r., "Gazeta Wyborcza", 13.11.2003.
 176. Niemcy jako strategiczny partner gospodarczy Polski, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2002.
 177. Niemcy w Unii Europejskiej, t.1: Ekonomiczna rola Niemiec, red. MA. Weresa, SGH, Warszawa 2004.
 178. Niemcy w Unii Europejskiej, t.2: Implikacje dla Polski, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2004.
 179. Ocena przebiegu procesów gospodarczych w 1995 r. na tle lat 1990-1994, CUP, Warszawa, maj 1996.
 180. O kształtowaniu ładu gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008.
 181. Olczyk E., Tęsknota za lepszą lewicą, "Rzeczpospolita", 4.04.2008.
 182. Oliwniak S., Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2006, w: Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 183. O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2008.
 184. Osiatyński J., Siła przyciągania, "Gazeta Wyborcza", 4-5.03.2000.
 185. Ost D., Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Muza, Warszawa 2007.
 186. Pajestka J., Co o tym myślą inni'? Globaliści o transformacji systemowej, Andrzej Matczewski Publ., Katowice 1993.
 187. Pajestka J., Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej, "Ekonomista" 1994, nr 2.
 188. Pajestka J., Polskie frustracje i wyzwania. Filozofia transformacji systemowej, INE PAN, Warszawa 1991.
 189. Pajestka J., Polskie frustracje i wyzwania. Przesłanki postępu cywilizacyjnego, BGW, Warszawa 1991.
 190. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 191. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2006.
 192. Polska-Niemcy a gospodarka rynkowa, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 1999.
 193. Polska-Niemcy a rozszerzenie Unii Europejskiej. Polen-Deutschland und die Erweiterung der Europäischen Union, red. W. Małachowski, t. 1 i 2, SGH, Warszawa 2004.
 194. Polska-Niemcy a transformacja systemowa, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 1997.
 195. Polska-Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność, red. W. Małachowski, SGH, Warszawa 2006.
 196. Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu - zarys perspektyw, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 197. Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2008.
 198. Poniewierski J., Gesty Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006.
 199. Porozumienia Okrągłego Stołu, NSZZ "Solidarność" Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1989.
 200. Poznański K.Z., Obłęd reform. Wyprzedaż Polski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2001.
 201. Poznański K.Z., Wielki przekręt. Klęska polskich reform, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Lublin 2000.
 202. Program gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa, październik 1989.
 203. Program konwergencji. Aktualizacja 2007, Warszawa, marzec 2008.
 204. Program konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008.
 205. Pronobis M., Polska w strefie euro, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 206. Prywatyzacja w Polsce. Szanse i zagrożenia, red. J.W. Bossak, IGŚ SGH, Warszawa 1994.
 207. Przeciszewski T, Społeczna gospodarka rynkowa, "Wieś i Państwo" 1992, nr 4.
 208. Przesławska G., Społeczna gospodarka rynkowa, w: Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 209. Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze", Poznań 2003.
 210. Przybyciński T., Etyka w społecznej gospodarce rynkowej, w: "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 11, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2008.
 211. Przybyciński T., Kształtowanie ładu gospodarczego, w: Polityka stabilizacji, rozwoju i ładu gospodarczego, red. J. Stacewicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH" nr 78, SGH, Warszawa 2006.
 212. Przybyciński T., Problemy kształtowania ładu gospodarczego, w: Polityka gospodarcza. Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008.
 213. Przywileje emerytalne i prywatyzacja to test na stosunek rządu do reform (zapis debaty poświęconej rozwojowi gospodarczemu Polski), opracowała H. Tobolska, "The Wall Street Journal Polska" - dodatek do "Dziennika", 12-13.04.2008.
 214. Pszczółkowski T.G., Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, PWN, Warszawa-Kraków 1990.
 215. Ptak P., Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 216. Puślecki ZW., Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy, WN PWN, Warszawa-Poznań 1996.
 217. Puślecki ZW., Polska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji, Forum Naukowe, Poznań 2007.
 218. Pysz P., Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 219. Pysz P, Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2005, nr 1.
 220. Pysz P, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa 2008.
 221. Rabska T, Rozważania nad ustrojowo-prawnymi podstawami reprywatyzacji, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, KUL, Lublin 2003.
 222. Raczyński M., Monopol a nierówności, "Gospodarka Narodowa" 2003, nr 1-2.
 223. Raczyński M., Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 224. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, red. J. Borowski, NBP, Warszawa 2004.
 225. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 226. Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.
 227. Reforma gospodarcza. Propozycje, tendencje, kierunki dyskusji, PWE, Warszawa 1981.
 228. Reluga M., Wpływ polityki fiskalnej na saldo bilansu płatniczego, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 1-2.
 229. Rewolucja Solidarności. Polska od sierpnia 1980 do grudnia 1981, "Polityka" (wydanie specjalne), 8.08.2005.
 230. Röpke W., Civitas humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1949.
 231. Röpke W., Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1948.
 232. Röpke W., Wirtschaftlicher Liberalismus und Staatsgedanke, w: W. Röpke, Gegen die Brandung, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich-Stuttgart 1959.
 233. Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
 234. Rosati D.K., Teoria ekonomii a proces transformacji systemowej, w: Polska ekonomia 2001.
 235. Raport roczny, Wydawnictwo Ekonomiczne Bachurski MediaCorp., Warszawa 2001.
 236. Rüstow A., Rede und Antwort, Hoch Verlag, Ludwigsburg 1963.
 237. Rüstow A., Soziale Marktwirtschaft als Gegenprogramm gegen Kommunismus und Bolschewismus?, w: Wirtschaft ohne Wunder, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1953.
 238. Rüstow A., Zwischen Kapitalismus und Kommunismus, "ORDO" 1949, Bd. 2.
 239. Rymsza M., Aspekty systemowe reformy ubezpieczeń społecznych, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 3.
 240. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, WN PWN, Warszawa 2006.
 241. Sachs J., Poland's Jump to the Market Economy, MIT Press, Cambridge, Mass. 1993.
 242. Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006.
 243. Sandorski J., Być w EWG, "Społeczeństwo Otwarte" 1992, nr 1.
 244. Savas E.S., Prywatyzacja. Klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 245. Schiller K., Preisstabilität durch globale Steuerung der Marktwirtschaft, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1966.
 246. Sen A., Rozwój i wolność, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 247. Skarżyński R., Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2002.
 248. Skarżyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, ISP PAN, Warszawa 1994.
 249. Skidelsky R., Świat po komunizmie. Spór o nasze czasy, Znak, Kraków 1999.
 250. Skorowski H., Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, w: 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Sympozjum ogólnouczelniane w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 16 listopada 1998 roku, red. J. Krasiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000.
 251. Skórzyński J., Od Solidarności do wolności, Trio, Warszawa 2005.
 252. Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 253. Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów "Palabra", Warszawa 1993.
 254. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2003.
 255. Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 1996.
 256. Stacewicz J., Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 1998.
 257. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 258. Stępniak A., Polityka i strategia wejścia Polski do strefy euro, w: Strefa euro - wyzwanie dla Polski, red. A.Z. Nowak, A. Stępniak, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 259. Stiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
 260. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, WN PWN, Warszawa 2006.
 261. Strzyczkowski K., Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa, w: Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, red. C. Kosikowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 262. Sulmicki J., Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, Warszawa 2005.
 263. Surdykowska S.T., Prywatyzacja, WN PWN, Warszawa 1996.
 264. Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE, Katowice 1998.
 265. Szczepański W.J., Charles de Gaulle i Europa, Editions BNW, Warszawa 2001.
 266. Szlachta J., Polska polityka regionalna w Unii Europejskiej, "Polski Kalendarz Europejski" nr 109, maj 2007.
 267. Szomburg J., Lewandowski J., Uwłaszczenie jako fundament reformy społeczno-gospodarczej, referat na seminarium SGPiS, listopad 1988.
 268. Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 2002.
 269. Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH, Warszawa 2007.
 270. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 271. Śpiewak P., Ideologie i obywatele, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1991.
 272. Tarchalski K., Hazard moralny jako problem w gospodarce. Protekcja gospodarki czy protekcja kultury?, UJ, Kraków 1999.
 273. Thieme H.J., Społeczna gospodarka rynkowa, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 274. Tischner J., Etyka solidarności, Pryzmat, Warszawa 1989.
 275. Tischner J., Etyka solidarności po latach, w: J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Znak, Kraków 2005.
 276. Tittenbrun J., Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną, Fundacja Humaniora, Poznań 1995.
 277. Tittenbrun J., Upadek socjalizmu realnego w Polsce, Rebis, Poznań 1992.
 278. Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t.1, Zysk i S-ka, Poznań 2007.
 279. Tittenbrun J., Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. 2-4, Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 280. Tobolska H., Polska może stać się gospodarczym tygrysem, ale po reformach. Balcerowicz: Polsce potrzeba mobilizacji, "Dziennik", 12-13.04.2008.
 281. Tomala M., Gospodarka RFN: wczoraj, dziś i jutro, PWE, Warszawa 1979. Transformacja gospodarki. Spojrzenie retrospektywne, red. W. Jakóbik, ISP PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1997.
 282. Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, lipiec 2002.
 283. Trzeciakowski W., Drogi transformacji polskiej gospodarki, Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, Lublin 1997.
 284. Trzeciakowski W., Transition in Poland, Poltext, Warszawa 1993.
 285. Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, Instytut Śląski, Opole 1972.
 286. Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec, red. L. Janicki, Instytut Zachodni, Poznań 1986.
 287. Wałęsa L., Droga doprawdy. Autobiografia, Świat Książki, Warszawa 2008.
 288. Wiatr J.J., Socjologia wielkiej przemiany, Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa 1999.
 289. Wilczyński W, Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
 290. Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, WN PWN, Warszawa 1995.
 291. Witkowski Z., Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa ustroju gospodarczego Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej - wolność działalności gospodarczej, w: Przemiany polskiego prawa, red. E. Kustra, t. II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 292. Włudyka T, Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki. Analiza prawno-gospodarcza, UJ, Kraków 2002.
 293. Wojtyła K., Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
 294. Woli A., Wirtschaftspolitik, Verlag Franz Vahlen, München 1984.
 295. Współczesne przemiany systemowe w Polsce. Ich czynniki sprawcze i perspektywy, red. K. Porwit, P. Kozłowski, INE PAN, Warszawa 2000.
 296. Zagóra-Jonszta U, Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, AE, Katowice 1999.
 297. Zalewa P., Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego, UMCS, Lublin 2008.
 298. Zawadzka Z., Reforma walutowa z 1948 roku i jej wpływ na niemiecki sukces gospodarczy, MiO nr 364, SGH, Warszawa 1992.
 299. Ząbkowicz A., Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, WN PWN, Warszawa 2001.
 300. Ząbkowicz A., Minimalizacja recesyjnych następstw programów stabilizacji, Poltext, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu