BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Damurski Łukasz
Tytuł
Czy lokalna polityka samorządowa respektuje potrzeby mieszkańców? : Przykład Wrocławia
Does Local Self-government Policy Respect the needs of the Inhabitants? : The Example of Wrocław
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 5, s. 56-62, streszcz., summ.
Słowa kluczowe
Polityka samorządu terytorialnego, Potrzeby społeczne, Świadomość regionalna mieszkańców
Local government policy, Social needs, Regional awareness of residents
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Dokumenty polityki samorządowej, będące szczególnym przejawem demokracji na szczeblu lokalnym, powinny być zgodne z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Zdarza się jednak, że władze gminy podejmują decyzje niezależnie od woli i opinii społeczności lokalnych. Rozważania Autora dotyczę zasadniczej kwestii kondycji samorządności w Polsce. Przedstawiony w artykule przykład Wrocławia jest znamienny, ponieważ wskazuje, że samorządowcy są świadomi potrzeb mieszkańców i respektują je w opracowywanych przez siebie dokumentach strategicznych i planistycznych. Porównanie wyników badań opinii wrocławian z treścią wybranych uchwał Rady Miejskiej udowadnia istotną zbieżność polityki lokalnej z postulatami mieszkańców. Źródłem tej zbieżności jest jednak nie tyle ścisła współpraca samorządu ze społecznością miejską, co raczej występowanie we Wrocławiu pewnych oczywistych problemów, od wielu lat nierozwiązanych. (abstrakt oryginalny)

Documents of self-government policies, which are a specific manifestation of democracy at local level, should be in compliance with the expectations and needs of the inhabitants. However, it happens that the municipal authorities make decisions independently of the will and opinion of local communities. The author's considerations apply to the fundamental issue of the condition of self-government in Poland. The example of Wroclaw presented in the article indicates that self-government officials are aware of the needs of the inhabitants and respect them in the strategic and planning documents which they prepare. A comparison of the results of public opinion polls among the inhabitants of Wroclaw with the wording of selected resolutions of the City Council demonstrate a significant compliance of local policies with the postulates of the inhabitants. However, the source of this compliance is not so much close cooperation between the self-government and the urban community, but rather the appearance of certain obvious problems in Wroclaw, which have not been solved for many years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Bagiński, Ł. Damurski, Wizerunek Wrocławia, Wrocław 2009 (praca w druku).
  2. E. Bagiński, Wroclaw w opinii swoich mieszkańców, Wrocław 1998.
  3. Ł. Damurski, Permanently unsatisfied needs of Wroclaw citizens, „Architectus" 2009 (praca w druku).
  4. Protokół nr LIV/06 Sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 6.07.2006 r., cz. II. Dokument dostępny w Internecie: http://www.wroclaw.pl/m63748/p63756.aspx (dostęp 15.01.2009 r).
  5. Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus", uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3250/06 z 6.07.2006 r., Wrocław 2006. Dokument dostępny w Internecie: http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk /61456/3250ru04.pdf (dostęp 3.01.2009 r).
  6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LIV/3249/06 z 6.07.2006 r., Wrocław 2006. Dokument dostępny w Internecie: http://wwwwroclaw.pl/m3527/p62391.aspx (dostęp 3.01.2009 r).
  7. A. Sztando, Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, „Samorząd Terytorialny" 2008/9, s. 21.
  8. Zadania kubaturowe we Wrocławiu, dokument dostępny w Internecie: http://www.wroclaw.pl/m69631/ p69670.aspx (dostęp 5.01.2009 r).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu