BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zymonik Krzysztof
Tytuł
Pojęcie konsumenta w regulacjach organizacyjno-prawnych unijnych i krajowych
The Definition of Consumer in European and National Organizational and Legal Regulations
Źródło
Problemy Jakości, 2009, nr 9, s. 29-33, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Profil konsumenta, Polityka konsumencka
Consumer, Customer profile, Consumer policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie i zanalizowanie definicji konsumenta, które można znaleźć w obowiązujących regulacjach prawnych Unii Europejskiej i Polski. Przeprowadzona analiza pojęcia konsumenta wskazuje na wielowątkowość tej problematyki. Zauważono, że w unormowaniach organizacyjno-prawnych zdecydowanie dąży się do zawężenia pojęcia konsumenta.

In times of global economy and increased competition reciprocal relations between main participants of market processes: consumers and entrepreneurs are particularly important. Products are becoming more and more complicated in use. Thus, the producer is obliged to informing about goods being sold. This duty is accompanied by smaller or bigger responsibility for this product. Because of the disparity in the strengths of the market players consumers need special protection from the legislature. Despite growing interest in consumer protection issues, we still do not know who exactly the concept of consumer relates to. A uniform definition of the weaker party of trade turnover has not been developed yet. Such definition should have universal application, not only in law but also in other areas, for example, in the science of management. However, existing solutions present consumer as independent entity of market turnover, capable of making independent decisions which may result in purchase of certain goods for personal use, but the problem concerns the details. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong G., Kotler Ph., Marketing, Prentice Hall, New Jersey 2007.
 2. Cieśliński A., K. Zymonik, Wprowadzenie, w: A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, wyd.2., Nb 88, C.H.Beck, Warszawa 2007, s. 247-250.
 3. Gnela B., Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim, B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych - wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer Polska, 2007.
 4. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Kolman R., Kwalitologia, Placet, Warszawa 2009.
 6. Kotler Ph., Marketing- analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 85.
 7. Kremis J., Osoby fizyczne, Rozdział 5, E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, tom l, C.H. Beck, 2002.
 8. Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, 2 wydanie - suplement, C.H. Beck 2002.
 9. Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 10. Wiewiórska-Domagalska A., Europejskie prawo konsumenckie-rozwój, problemy, pytanie o przyszłość, w: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, E. Nowińska i P. Cebula (red.), Zakamycze 2005.
 11. Zymonik K., Gwarancja producencka (komercyjna), Problemy Jakości 2008, nr 2.
 12. Zymonik K., Ocena rozwiązań ustawy konsumenckiej w zakresie odpowiedzialności za jakość produktu, Problemy Jakości 2004, nr 10.
 13. Dyrektywa 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (L 144, 04/06/1997 P. 0019-0027).
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne (L 171/ 1999, s. 12).
 15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów od sprzedaży oraz wymiany (L 033 , 3/02/2009 P. 0010-0030).
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, póz.93 z późniejszymi zmianami).
 17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, póz. 884 z późniejszymi zmianami).
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, póz. 1176 z późniejszymi zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu