BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborowski Łukasz
Tytuł
Podział terytorialny Rzeczypospolitej - spojrzenie krytyczne
Territorial Division of the Republic of Poland - a Critical View
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 263-275, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Podział administracyjny, Sieć osadnicza, Województwo
Administrative division, Settlement network, Voivodship
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena podziału Rzeczypospolitej Polskiej na województwa na podstawie kryteriów wielkości i odosobnienia. Przedstawiono przebieg granic województw oraz sieć osadniczą Polski. Zaprezentowano również porównanie wielkości województw.

The aim of this paper is the evaluation of the present division of Poland into the administrative provinces (voivodeships) established in 1999. Although some voivodeships bear historical names, the current divisions are based mainly on functional criteria. However, the present territorial system is different from any administrative division project presented before. For that very fact, it is worth examining whether some simple criteria have been fulfilled. Namely, the choice of cities designated as voivodeship capitals, the adjustment of provincial borders to reflect settlement structure, and the size differences among the voivodeships were taken into consideration. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Süddeutschland, Jena.
 2. Fiedorowicz K., 1992, Głos w dyskusji, [w:] Regionalizacja w Polsce w świetle doświadczeń zachodnioeuropejskich, Biuletyn KPZK PAN, 160.
 3. Hryniewicz J., 1995, Kierunki rozwoju samorządności i demokracji lokalnej a reformy terytorialnego podziału kraju, [w:] Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 4. Jałowiecki В., 1997, Opinia, [w:] Reforma administracji publicznej "Państwo sprawne, przyjazne i bezpieczne". Wybór opinii i ekspertyz, II, Urząd Rady Ministrów, Warszawa.
 5. Kołodziejski J., 1984, głos w dyskusji, [w:] Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, Biuletyn KPZK PAN, 126.
 6. Kołodziejski J., Stasiak A., 1986, Koncepcja podziału dwustopniowego - wariant podstawowy, [w:] Podział administracyjny kraju, Biuletyn KPZK PAN, 128.
 7. Kowalczyk A., 2000, Reforma podziału terytorialnego Polski w 1999 roku - krytyczna analiza mechanizmu jej wprowadzania, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny, VIII, 1.
 8. Liszewski S., 1991, Podział administracyjny kraju. Założenia i kryteria, [w:] Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156.
 9. Miszczuk A., 2003, Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wyd. UMCS, Lublin.
 10. Nelicki A., 2001, Kształtowanie się struktur administracji powiatowej i wojewódzkiej, [w:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, Warszawa.
 11. Piotrowski D., 2004, Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struktur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów.
 12. Piskozub A., 1987, Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa.
 13. Stasiak A., 1994, Wstępna koncepcja głównych węzłów osadniczych Polski, [w:] Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, Biuletyn KPZK PAN, 167.
 14. Stawicki H., Pająk J., 1993, Ziemia Sandomierska - przykład regionu historycznego -propozycje i próby przekształceń, [w:] Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej organizacji przestrzennej państwa, Seminarium Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN, Kielce.
 15. Szczepkowski J., 1991, Projekt podziału administracyjnego Polski, [w:] J. Kołodziejski (red.), Koncepcje regionalnej organizacji kraju, Biuletyn KPZK PAN, 156.
 16. Tarkowski M., 2003, Poziom i dynamika wewnątrzwojewódzkich zróżnicowań rozwoju w układzie centra -peryferie w Polsce w latach 1994-2002, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, VIII, 2.
 17. Wendt J., 2000, Terytorializacja władzy barierą rozwoju regionalnego, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, V.
 18. Wendt J., 2001, Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Wróbel A., 1984, głos w dyskusji, [w:] Podział administracyjny kraju. Poglądy i opinie, Biuletyn KPZK PAN, 126.
 20. Wróbel A. i in., 1986, Wnioski w sprawie przyszłego podziału administracyjnego Polski, [w:] Podział administracyjny kraju, Biuletyn KPZK PAN, 128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu