BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Małgorzata, Quirini-Popławski Łukasz
Tytuł
Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina)
Number of Customers at the Krynica Resort (the Western Carpathian Mountains) and at the Truskawiec Resort (the Eastern Carpathian Mountains, Ukraine)
Źródło
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, z. 121, s. 39-58, bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Uzdrowiska, Lecznictwo uzdrowiskowe, Prywatyzacja uzdrowisk, Ruch turystyczny
Health resort, Health spa, Health resort privatisation, Tourist movement
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Karpaty, Ukraina, Krynica-Zdrój, Truskawiec
Ukraine
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie frekwencji kuracjuszy w dwóch ważnych karpackich uzdrowiskach: Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania frekwencji oraz zmiany polityczne i gospodarcze. Przedstawiono główne etapy rozwoju uzdrowisk oraz porównano rozwój po 1945 r. w systemie gospodarki socjalistycznej, a następnie wolnorynkowej.

The article delves into the issue of the number of customers at two key Carpathian resorts: Krynica in the Western Carpathians and Truskawiec in the Eastern Carpathians. The function of each center as a health resort has been shaped by almost 200 years of history (Fig. 1). The subject above is discussed with special attention being paid to factors that affect the number of customers as well as economic and political changes. Two distinct stages of resort development were identified based on customer data collected for both Krynica and Truskawiec. Both resorts developed under similar conditions and at similar rates until World War I with Krynica being somewhat more dynamic (Fig. 2). The two decades between the world wars saw dynamic growth at both resorts. There was one difference: Truskawiec was a private resort between 1911 and 1939. Krynica, on the other hand, was a state-owned facility. The paper presents an interesting comparison of the two resorts following World War II when both centers fell under socialist management, and more recently, reverted back to free market management after 1989. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M., 1974, U początków uzdrowiska w Krynicy, Wierchy, 42, 205-216.
 2. Barczewski W., 1905, Projekt regulacji zdrojowiska Krynicy W. Barczewskiego, Krynica.
 3. Bily J., 1936, Z historji Truskawca [w:] M. Kurzrok (red.), Jednodniówka Truskawiecka Drohobycz, 7-8.
 4. Buczek M., 2006, Funkcjonowanie uzdrowisk karpackich obwodu lwowskiego na przykładzie Truskawca, [w:] M. Harasimiuk (red.), Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów Lublin 12-14 czerwca 2006, Wyd. Akademickie, Lublin, 217-224.
 5. Burzyński Т., 2001, Kierunki aktywizacji gospodarczej Gminy Uzdrowiskowej Krynica poprzez rozwój produktu turystycznego, Gmina Uzdrowiskowa Krynica, Krynica.
 6. Chmielewski Т., 1986, Krynica, Sport i Turystyka, Warszawa.
 7. Chorabik Т., 1938, Ruch uzdrowisk owo-letnisk owy w województwie krakowskim, Komunikaty Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 6, 3-23.
 8. Chorabik Т., 1939, Sezon letni 1938 w ruchu uzdrowiskowo-letniskowym w województwie krakowskim, Komunikaty Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 15, 3-16.
 9. Чазов E. И., 1983, Курорmы Совеmская Знциклопедuя, Москва.
 10. Dobrzyński J., Kolago С., 1951, Krynica, Popularna Biblioteka Krajoznawcza, XVII.
 11. Duda Т., 1994, Miasto i mieszkańcy, [w:] F. Kiryk (red.), Krynica, Secesja, Kraków, 237-258.
 12. Holberg L., Filipow Z., 2006, Europejska perła Karpat wschodnich. Truskawiec Awers, Lwów.
 13. Jachniak D., 1966, Charakterystyka geograficzno-gospodarcza Krynicy jako zdrojowiska i miejscowości turystyczno-wypoczynkowej, praca magisterska napisana w Katedrze Geografii Ekonomicznej UJ, Kraków.
 14. Jackowski A., Warszyńska J., 1979, Funkcja uzdrowiskowa i turystyczna regionu muszyńskiego [w:] Sądecczyzna Południowo-wschodnia, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, II, 149-193.
 15. Jackowski A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy Habilitacyjne UJ, 53, 138.
 16. Kaczmarska E., 1994, Wartości historyczno-estetyczne architektury i urbanistyki Krynicy [w:] Kiryk F. (red.), Krynica. Secesja, Kraków, 343-385.
 17. Kawecka J., 1937, Badania nadfrekwencją kuracjuszy w uzdrowiskach wschodnio-karpackich, Prace Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 2, 3-42.
 18. Клопотовский O., 2006, Курорты, здравницы Западной Украины, Путеводитель. Трускавець, 60-66.
 19. Kmietowicz F., 1936, Z Podkarpacia zachodniego, Nakładem autora, Kraków.
 20. Kopff L., 1890, Zakład zdrojowo-kąpielowy w Krynicy, c.k. Zarząd Zdrojowy w Krynicy, Kraków.
 21. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 22. Kruszelinicki Ś., 1948, Krynica, Centrala Wydawnicza, Poznań.
 23. Krygowski W., 1974, Krynica, Muszyna, Piwniczna i okolice, Sport i Turystyka, Warszawa.
 24. Leszczycki S., 1938, Wytyczne gospodarki uzdrowiskowo letniskowej w Karpatach Komunikaty, Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 12, 3-21.
 25. Leszczycki S., 1939a, Uzdrowiska polskie, ich rozmieszczenie oraz rozwój w latach 1921-1938, Komunikaty Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 21, 3-15.
 26. Leszczycki S., 1939b, Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, Prace Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 5, 3-62.
 27. Мацюк O., 2000, Короткий нарис icmopiï Трускавця АВЕРС, Трускавець.
 28. Матяш I.Б., 2003, Трускавець - краезнавчий бiблioграфiчний покажчик. Apxiвнi ma бiблioграфiчнi джерела украïнськоï iсторичноï думки. Випуск 9, ДТАУ, Киïв.
 29. Матолич В., М., 2003, Мiнералънi води та курорти Львiвщини. Палiтра Друку, Львiв.
 30. Навчално-краезнавчий атлас Львiвськi областi, 1997, ДТАУ, Львiв.
 31. Nicieja S.S., 2008, Truskawiec - dzieje kresowego kurortu, Index, 9-10, 23-30.
 32. Orłowicz M., Lewicki A., Praschil Т., 1912, Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, Krajowy Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk, Lwów.
 33. Orłowicz M., 1914, Wschodnie Karpaty, Grafia, Lwów.
 34. Pelczar Z., 1909, Historia rozwoju Truskawca i ulepszenia lat ostatnich, Nakładem Autora, Drohobycz.
 35. Pelczar Z., 1927, Stulecie Truskawca 1827-1927, Przegląd Zdrojowo-kąpielowy, 6, 14.
 36. Полозун В., 2003, Трускавецъ-жемчужына Украïны, АВЕРС, Львiв.
 37. Pieńkowska Н. (red.), 1974, Materiały i sprawozdania konserwatorskie województwa krakowskiego, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Kraków.
 38. Praschil Т., 1909, Truskawiec w Galicyi, nakładem własnym, Drohobycz.
 39. Proszowski W., 1930, Sprawozdanie z pierwszego sezonu zimowego w Truskawcu odbytego w Truskawcu w czasie od 1/12 1929-28/2 1930 roku, Nakładem własnym, Drohobycz.
 40. Przywieczerski W. (red.), 1936, Uzdrowiska polskie, Związek Uzdrowisk Polskich, Warszawa.
 41. Quirini-Popławski L., 2007, Najważniejsze ośrodki ruchu turystycznego w Czarnohorze w dwudziestoleciu międzywojennym [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Polska przestrzeń turystyczna, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 117, Instytut Geografii UJ, Kraków, 113-123.
 42. Quirini-Popławski R., 1998, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Mani w Truskawcu [w:] J. K. Ostrowski (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, 6, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków, 191-203.
 43. Rieger Z., 1873, Truskawiec w roku 1872. Sprawozdanie lekarskie, Budweiser, Lwów.
 44. Rocznik statystyczny województwa nowosądeckiego, 1979, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu, 2.
 45. Rocznik statystyczny województwa nowosądeckiego, 1981, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu, 3.
 46. Rocznik statystyczny województwa nowosądeckiego, 1989, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu, 6.
 47. Rocznik statystyczny województwa nowosądeckiego, 1993, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Nowym Sączu, 7.
 48. Rocznik statystyczny ziemi krakowskiej, 1963, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, 1.
 49. Rocznik statystyczny ziemi krakowskiej, 1966, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, 2.
 50. Rocznik statystyczny ziemi krakowskiej, 1968, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie, 3.
 51. Rygliszyn A., 1977, Stan obecny i perspektywy rozwoju funkcji turystycznych w mieście i gminie Krynicy oraz gminach: Łabowa i Nawojowa, praca magisterska napisana w Zakładzie Geografii Regionalnej Instytutu Geografii UJ, Kraków.
 52. Санаmорно-курорmне лikування, орςанiзованuй вiдnoчuнoк та туризм у Львiвськiй o6nacmi, 2005, ДТАУ, Львiв.
 53. Статистичний щорiчник Львiвськiй областi. Районu та мicma Лъвгвсъкiй областi, 2004, Державний комiтет статистики Украïни, Львiв.
 54. Stawiarczyk S., 1966, Krynica w dwudziestoleciu PRL, Rocznik Sądecki, 7. 39-47.
 55. Telwak W., 2006, Truskavets [w:] W. Drobek, R. Nowacki (red.), Tourist and spa advantages of selected places, Politechnika Opolska, Opole, 185-200.
 56. Truskawiec-Zdrój, 1932, Unja, Lwów.
 57. Туризм в Укрïнi, 2004, ДТАУ, Львiв.
 58. Węcławowicz-Bilska Е., 1990, Historyczna założenia zdrojowisk w kształtowaniu współczesnych ośrodków balneologicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe i Monografie Politechniki Krakowskiej, 104.
 59. Węcławowicz-Bilska E., 2004, Historyczne założenia uzdrowisk karpackich a możliwość ich przyszłego rozwoju [w:] A.W. Wójcik (red.), Uzdrowiska górskie w Polsce, COTG PTTK, Kraków, 105-134.
 60. Węcławowicz-Bilska E., 2008, Uzdrowiska polskie, Politechnika Krakowska, Kraków.
 61. Wilgat Т., 1939, Rozmieszczenie przemysłu pensjonatowo-hotelowego w Polsce. Komunikaty Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 22, 3-14.
 62. Zieleniewski M., 1872, Pięć obrazów z dorocznego ruchu i postępu zdrojowiska w Krynicy od 1867 do 1871 roku, nakładem własnym, Kraków.
 63. Zieleniewski M., 1880, Ilustrowany opis c.k. zakładu zdrojowego w Krynicy, Nakład Czasu, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-3586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu