BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyński Juliusz
Tytuł
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec wyzwań globalnych
Competitiveness of the Polish Economy Regarding Global Challenges.
Źródło
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, nr 86, 28 s., rys., tab., bibliogr. s.26-28
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Mierniki konkurencyjności, Konkurencyjność międzynarodowa, Globalizacja gospodarki, Światowe Forum Gospodarcze, Przegląd literatury
Economy competitiveness, Enterprise competitiveness, Measuring competitiveness, International competitiveness, Economic globalization, World Economic Forum, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono główne współczesne ujęcia konkurencyjności gospodarki kraju oraz oceny konkurencyjności gospodarki Polski na tle innych krajów UE i świata na podstawie raportów Komisji Europejskiej, OECD i Światowego Forum Gospodarczego.

Main contemporary presentations of the country's economy competitiveness and assessments of Polish economy competitiveness in relation to different EU and world countries on the basis of the European Commission, the OECD and of the World Economic Forum reports were presented. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J.W., W. Bieńkowski, Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstwa: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
 2. Boz E., Can Miracles Lead to Crises? The Role of Optimism in Emerging Market Crises, IMF Working Paper WP/07/223, September 2007.
 3. Canton E, Social returns to education: macro-evidence, "Industrial Policy and Economic Reforms Papers" No. 9, 27 August 2007, European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General.
 4. Commission of the European Communities, Commission staff working document. Accompanying document to the Communication from the Commission on the European Competitiveness Report 2008 [COM (2008) 774 final], Brussels, 28.11.2008, SEC(2008) 2853.
 5. Commission of the European Communities, Communication from the Commission on the European Competitiveness Report 2008 [SEC(2008)2853],Brussels, 28.11.2008, COM (2008) 774 final.
 6. Commission of the European Communities, Raising productivity growth: key messages from the European Competitiveness Report 2007, Commission staff working document. Accompanying document to the Communication from the Commission, Brussels, 31.10.2007, SEC (2007) 1444. {Com (2007) 666 final}.
 7. EBRD, Transition Report 2008. Growth in transition, London, November 2008.
 8. EU sectoral competitiveness indicators, A pocketbook prepared by the Enterprise and Industry Directorate-General Unit B2 Competitiveness and economic reforms, European Commission 2005.
 9. European Commission, Country Study: Growth and Competitiveness in the Polish Economy: The Road to Real Convergence, "European Economy", Occasional Papers No. 27, November 2006.
 10. European Commission, DG Enterprise and Industry, EU industrial structure. Challenges and opportunities, 2007.
 11. European Commission, EMU@10: successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union, "European Economy" No. 2, June 2008.
 12. European Commission, European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, PR-) INNO Europe Paper No. 6, February 2008; http://www.proinno-europe.eu.
 13. European Commission, Price and Cost Competitiveness, Third quarter 2008, ECFIN/C-3, 2008.
 14. European Commission, The EU Economy: 2005 Review. Rising International Economic Integration. Opportunities and Challenges, Brussels, 11 November 2005, ECFIN (2005) REP 55259-FN.
 15. Financial Development Report 2008(c) 2008 World Economic Forum, red. K. Steinberg. France, Greece, Italy, Portugal, and Spain - Competitiveness in the Southern Euro Area, IMF Country Report No. 08/145, April 2008.
 16. Freeman R., Human Resource Leapfrogging, "The Globalist", September 5, 2005.
 17. Freeman R., What Really Ails Europe (and America): The Doubling of the Global Workforce, "The Globalist", June 3, 2005.
 18. Global Competitiveness Report 2008-2009(c) 2008 World Economic Forum, red. Klaus Schwab, Michael E. Porter, Geneva, Switzerland 2008.
 19. Global Enabling Trade Report 2008(c)2008 World Economic Forum, red. R.Z. Lawrence, J. Blanke, M. Drzeniek Hanouz, J. Moavenzadeh.
 20. Global Gender Gap Report 2007(c) 2008 World Economic Forum.
 21. Global Information Technology Report 2007-2008(c) 2008 World Economic Forum.
 22. Global Trends 2025: A Transformed World, NIC 2008-003, Washington, DC, November 2008, www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.
 23. Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod red. naukową J. Kotyńskiego, PWE, Warszawa 2005.
 24. Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski. Praca zbiorowa pod red. naukową W. Małeckiego, VIZJA Press&IT, Warszawa 2007.
 25. Goldman Sachs, Dreaming with BRICs: The Path to 2050, "Global Economics Paper" No. 99 (2003).
 26. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. Antoni Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 27. Growth and Economic Policy: Are There Speed Limits to Real Convergence?, "European Economy", Economic Papers No. 294, December 2007.
 28. Herrmann S., A. Winkler, Real Convergence, Financial Markets, and the Current Account. Emerging Europe vs Emerging Asia, ECB, Occasional Paper No. 88, June 2008.
 29. Hunya G., International Competitiveness Impacts of FDI in CEECs, WIIW, "Research Reports" No. 268, August 2000.
 30. Zmiany konkurencyjności polskiej gospodarki po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, Opracowanie wykonane na zlecenie MRR, zespół pod kier. J. Kotyńskiego, IBRKK, Warszawa, czerwiec 2008.
 31. IMF, France, Greece, Italy, Portugal, and Spain - Competitiveness in the Southern Euro Area, IMF Country Report No. 08/145, April 2008.
 32. Jagiełło E.M., Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, wyd. Poltext, Warszawa 2008.
 33. Kotyński J., Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (w:) Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski. Praca zbiorowa pod red. naukową W. Małeckiego, VIZJA Press&IT, Warszawa 2007.
 34. Kotyński J., Integracja finansowa i realna konwergencja nowych krajów członkowskich z obszarem euro a deficyt obrotów bieżących, "Zarządzanie Ryzykiem" nr 27, 2008: Konferencja Akademii Finansów Ryzyko systemu finansowego, 20.10.2008.
 35. Kotyński J., Konkurencyjność gospodarki Polski w Unii Europejskiej i szanse jej podniesienia, (w:) Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002.
 36. Krugman P., Competitiveness: A dangerous obsession, "Foreign Affairs", No. 73(2), 1994, s. 28-44.
 37. Lisbon Review 2038. Measuring Europe's Progress in Reform(c) 2008 World Economic Forum.
 38. Lisbon Review 2008: Measuring Europe's Progress in Reform(c)2008 World Economic Forum, J. Blanke, T. Geiger.
 39. Marczewski K., A. Wysocka, Dostosowania strukturalne polskiej gospodarki i handlu zagranicznego do członkostwa w Unii Europejskiej: badanie za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych, (w:) Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. naukowa J. Kotyński), t. 1: Korzyści i koszty akcesji. Dostosowania strukturalne. Konkurencyjność, IKCHZ, Warszawa 2000, s. 96-19.
 40. Michałek J.J., K. Śledziewska-Kołodziejska, Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego oraz zmiany strukturalne Polski, [w:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. naukowa J. Kotyński), t. 1: Korzyści i koszty akcesji. Dostosowania strukturalne. Konkurencyjność, IKCHZ, Warszawa 2000, s. 140-199.
 41. Michałek J.J., W. Siwiński, M.W. Socha (red. naukowa), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, WN PWN, Warszawa 2007.
 42. Mihaljek D., M. Klau, Catching-up and inflation in transition economies: the Balassa-Samuelson effect revisited, BIS Working Papers No 270, December 2008.
 43. MRR, Ocena postępów Polski w zakresie spójności z Unią Europejską. Raport 2007, sierpień 2007.
 44. OECD Health Data 2008, June 2008.
 45. OECD, Economic Policy Reforms: Going for Growth, Paris 2008. OECD, Industrial Competitiveness, Paris 1996.
 46. OECD, The Competitiveness of Transition Economies, "OECD Proceedings", Paris 1998.
 47. Otwarty Świat: Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy 2008. Raport Ernst & Young.
 48. PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Europa w perspektywie roku 2050, Warszawa 2007.
 49. PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa, Warszawa 2008.
 50. Pluciński E.M., Świat, Europa, Polska. Teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2008.
 51. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 52. Price convergence in the enlarged internal market, "European Economy", Economic Papers, No. 292, November 2007.
 53. Ryzyko kryzysu finansowego Polsce. Identyfikacja i monitorowanie, pod red. naukową D.J. Błaszczuka, wyd. Poitext, Warszawa 2006.
 54. Soszyńska E., Różne podejścia do analizy procesów konwergencji gospodarczej, "Zarządzanie Ryzykiem" nr 28, 2008: Konferencja Akademii Finansów "Ryzyko systemu finansowego", 20.10.2008.
 55. Trabold H., Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft, DIW-Vierteljahresheft No. 2, 1995, Berlin, s. 169-183.
 56. Travel & Tourism Competitiveness Report 2008(c) 2008 World Economic Forum.
 57. Współczesne stosunki międzynarodowe. Praca zbiorowa, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8393
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu