BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara
Tytuł
Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Managing Innovations as the Source of the SME Entrepreneurship in Poland.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2009, nr 564, 313 s., rys., tab., bibliogr. s.303-313
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorczości, Zarządzanie innowacyjne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Skłonność do innowacji, Przegląd literatury, Zarządzanie innowacjami
Small business, Entrepreneurship, Enterprise management, Entrepreneurship development, Innovative management, Enterprise innovation, Tendency to innovation, Literature review, Innovation management
Abstrakt
Zaprezentowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jego cechy, funkcje i znaczenie w gospodarce rynkowej oraz w regionie. Omówiono przedsiębiorczość, jej uwarunkowania i źródła. Przedstawiono skłonności małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorczości w zarządzaniu (na podstawie wyników badań ankietowych w małych i średnich przedsiębiorstwach zrealizowanych w 2000 i 2003 roku). Omówiono także zagadnienia innowacji i zarządzania innowacjami w rozwoju przedsiębiorczości. Dokonano oceny skuteczności zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz oceny przedsiębiorczości jako sposobu zarządzania i jej uwarunkowań (na podstawie badań MSP województwa mazowieckiego zrealizowanych w 2004 r.). Zanalizowano także przedsiębiorczość jako funkcję i jej uwarunkowania przez pryzmat innowacyjności MSP w latach 2003-2005.

SME sector, its features, functions and meaning in the market economy and in the region were presented. Entrepreneurship, its conditioning and sources were discussed. The likeness of using entrepreneurship in managing of SME was shown (on results of the questionnaire survey in the SME sector carried out in the years 2000 and 2003). Also, problems of the innovations and managing innovations in the development of entrepreneurship were discussed. The evaluation of the innovation management effectiveness in SME and the assessment of the entrepreneurship as the managing way and its conditioning (on the basis of SME research of Mazovian voivodeship carried out in 2004). Also, entrepreneurship as function and its conditioning were analysed seen as a part SME innovation in years 2003 - 2005. (AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
 3. Antoszkiewicz J., Metody skutecznego zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1996.
 4. Aronson E., Człowiek istota społeczna, WN PWN, Warszawa 1999.
 5. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2005, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 6. Banasiak-Leszczyńska B., Dużemu dano, małemu zabrano, "Poradnik Handlowca" 2003, nr 7/125.
 7. Barnett G., Innovation the Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953.
 8. Bartkowiak G., Nowodworska Z., Psychologia pracy i kierowania, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1987.
 9. Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, "Studia Socjologiczne" 1993, nr 2.
 10. Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk R, Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E., Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny, PARR Warszawa 2001.
 11. Bednarczyk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja europejska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 12. ßegg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, 1.1, PWE, Warszawa 1993.
 13. Beksiak T., Ekonomia, WN PWN, Warszawa 2000.
 14. Beksiak J., Społeczeństwo gospodarujące, PWE, Warszawa 1972.
 15. Berger B., Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 16. Bielski M., Efektywność organizacji - pojęcie wielowymiarowe, "Prakseologia" 1986, nr 1-2.
 17. Bielski M., Organizacje, wyd. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 18. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 19. Bittel L.R., Krótki kurs zarządzania, WN PWN, Warszawa 1998.
 20. Blau P., Schoenterr R., The Structure of Organizations, Basic Books, New York 1971.
 21. Bloom H., Calowi R., Wool P. de, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 22. Bojewska B., Cele przedsiębiorczości w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań, w: Gospodarka, przedsiębiorstwo i konsument a wyzwania europejskie, red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2004.
 23. Bojewska B., Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik rozwoju polskiej gospodarki po wejściu do Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej - strategie rozwoju, perspektywy i problemy, red. J. Nowakowski, A. Skowronek-Mielczarek, SGH, Warszawa 2005.
 24. Bojewska B., Szanse i bariery innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: W stronę teorii i praktyki zarządzania, red. J. Ostaszewski, M. Zaleska, SGH, Warszawa 2006.
 25. Bojewska B., Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, SGH, Warszawa 2005.
 26. Bojewska B., Dąbrowska A., Sektor MSP w Polsce, w: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, PWE, Warszawa 2005.
 27. Bojewska B., Strużycki M., Funkcje przedsiębiorczości w zarządzaniu firmą, w: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 28. Bono E. de, Myślenie równoległe, Prima, Warszawa 1998.
 29. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 30. Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej, SGH, Warszawa 2005.
 31. Buckingham M., Coffman C, First, Break All the Rules: What the World's Greatest Managers Do Differently, Simon&Schuster, London 1999.
 32. Carr D.K., Hard K.J., Trahant J., Zarządzanie procesem zmian, WN PWN, Warszawa 1998.
 33. Chrościcki Z., Zarządzanie firmą, C.H. Beck, Warszawa 1999.
 34. Creating an entrepreneurial Europe. The activities of the European Union for small and medium-sized enterprises (SMEs), Commission of the European Communities, Brussels 2001. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993.
 35. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2000.
 36. Dobrodziej B., Procesy decyzyjne w zarządzaniu, w: Podstawy organizacji i zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 37. Dolęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, SGH, Warszawa 2002.
 38. Drucker RE, The Daily Drucker: 366 Days of Insight and Motivation for Getting the Right Things Done, Butterworth-Heineman, Oxford 2004.
 39. Drucker RE, Managing for the Future, Butterworth-Heinemann, Oxford 1992.
 40. Drucker RE, Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 41. Drucker RE, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 42. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Kraków 1994.
 43. Drucker RE, Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa 1976.
 44. Dunst K.H., Portfolio Management, Springer, Berlin 1979.
 45. Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 46. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 47. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2007.
 48. Egli J.A., Kluczowe umiejętności w kierowaniu ludźmi, "Zarządzanie na Świecie" 1996, nr 6.
 49. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, wyd. 3, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 50. Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981.
 51. Filipczuk J., Kajdas S., Mocne i słabe strony firmy, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 2.
 52. Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 53. Ford CM., Creative Action in Organizations - Ivory Tower Visions and Real World Voices, red. D.A. Gidia, Sage Publications, London 1995.
 54. Fournier Ch., Techniki zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Poltext, Warszawa 1993.
 55. Fryzeł B., Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2004.
 56. Garbarski L., Kłosiewicz U, Nowacki R., Olejniczuk-Merta A., Słomińska B., Strużycki M., Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difm, Warszawa 1999.
 57. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 58. Gleister K., The Enterpreneur, Heinemann Educational, Oxford 1989.
 59. Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie zarządzania, Key Text, Warszawa 2000.
 60. Golińska-Pieszyńska M., Parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 1.
 61. Gomółka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 62. Gończak-Kucharczyk E., Herbst K, Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, PARP, FISE, Warszawa 2001.
 63. Gorynia M., Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badań, "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001.
 64. Gościński J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 65. Greiner L., Evolution and revolution as organizations, "Harvard Business Review" 1972.
 66. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1996; wyd. 2, Warszawa 2005.
 67. Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1997.
 68. Grudzewski W.M., Hejduk L, Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej, red. M. Haffer, Materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania, Toruń 1998.
 69. Gruszecki T, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994; wyd. 2, Warszawa 1996.
 70. Haffer M., Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1998.
 71. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Cambridge, Massachusetts 1996.
 72. Hamel G., Prahalad CK., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 73. Harsej P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Englewood Cliffs, New York 1982.
 74. Hejduk I., Jak startować w biznesie. Propozycja dla małych firm, red. W.M. Grudzewski, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1992.
 75. Herman A., Szablewska A., Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 76. Hisrich R.D., Peters M.R, Marketing a New Product. It's Planning, Development, and Control, Benjamin, Menlo Park, California 1978.
 77. Hollander S., The Sources of Increased Afficiency, The M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts 1965.
 78. Holt K., Product Innovation. A workbook for management in industry, Newnes-Butterworths, London 1977.
 79. Hudson A.S., Manager's Guide to Making Change, McGraw-Hill, London 1966.
 80. Innovate for a Competitive Europe. A New Action Plan for Innowation, European Commission, 2.04.2004.
 81. Innovation policy: updating the Unison approach in the context of the Lisbon Strategy, COM(2003) 112 final, Brussels, 11.03.2003.
 82. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 83. Innowacyjność 2006, stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 84. Investing in Research: an Action Plan for Europe, COM(2003) 226 final/2, Brussels, 4.06.2003.
 85. Jak małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystały z pomocy publicznej w 2003 roku, PARP, "Innowacje" 2004, nr 20.
 86. Janasz W, Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 87. Jankowska A., Kierzkowski T., Knopik R., Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji - fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, PARP, Warszawa 2004.
 88. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WSPiZ, Warszawa 1998.
 89. Jasiński A.H., Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku, VII Kongres Ekonomistów Polskich 2001, z. 7.
 90. "Kapitał dla przedsiębiorczych" - Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13.08.2002 r., zmieniony 7.09.2004 r. (www.mg.gov.pl/gospodarka).
 91. Karpińska-Mizielińska W, Smuga T, Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw w: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej, UMK, Toruń 1993.
 92. Kasperkiewicz W, Systemy funkcjonowania gospodarki a innowacje, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1989.
 93. Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IWCRZZ, Warszawa 1980.
 94. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 95. Kent CA., Rola przedsiębiorcy w gospodarce, w: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Gdańsk 1991.
 96. Kerzner H., Project Management, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1984.
 97. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.
 98. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 roku do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 99. Kieżun W, Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1998.
 100. Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją. Zarządzanie nie musi być trudne, WN PWN, Warszawa 2001.
 101. Klimczak B., Przedsiębiorczość a cele i kryteria wyboru w przedsiębiorstwach socjalistycznych, w: Teoretyczne i praktyczne problemy przedsiębiorczości, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1986.
 102. Kohn L., Schooler C, Praca a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
 103. Kosowska M., Transformacja pod specjalnym nadzorem, "Personel" 2000, nr 7 (76).
 104. Koszty i korzyści integracji z Unią Europejską dla polskich przedsiębiorstw, w: Polskie przedsiębiorstwa a Jednolity Rynek Unii Europejskiej. Korzyści i koszty, Komitet Integracji Europejskiej, Biblioteka Europejska, Warszawa, listopad 1997, z. 14.
 105. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, wyd. 4, Wrocław 1969; wyd. 7, Wrocław 1982.
 106. Kotier Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 107. Kowalewski S., Przełożony, podwładny, PWE, Warszawa 1979.
 108. Kowalska K., Mniszak Z., Warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 1999.
 109. Kozik M., Menedżer z zasadami, "Charaktery", kwiecień 2002.
 110. Krajewski K., Śliwa J., Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
 111. Krzyżanowski L., Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 112. Kubielas S., Mechanizm postępu technicznego w systemie ekonomiczno-finansowym przemysłu, IF, Warszawa 1980.
 113. Kuc B.R., Zarządzanie doskonałe, Oskar - Master of Biznes, Warszawa 1999.
 114. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 115. Kwiatkowski S., Procesy innowacyjne, "Przegląd Organizacji" 1988, nr 6.
 116. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, WN PWN, Warszawa 2000.
 117. Kwiatkowski S., Wasilewski L., Rola innowacji w rozwoju polskiej przedsiębiorczości (w sektorze prywatnym i państwowym), Konferencja "Raport o zarządzaniu", WSPiZ, Warszawa 1998.
 118. Lancaster G., Massingham L., Marketing Management, wyd. 3, McGraw-Hill, London 2001.
 119. Lange O., Ekonomia polityczna, 1.1, PWE, Warszawa 1967.
 120. Langrish J., Wealth from knowledge, Macmillan, Edinburgh 1972.
 121. Latoszek E., Integracja europejska. Mechanizmy i wyzwania, KiW, Warszawa 2007.
 122. Leavitt H.J., The yesterday, today and tomorrow of organizations, "European Business" 1971.
 123. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firm, Mimex, Wrocław 1993.
 124. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005.
 125. Łuczak M., Przedsiębiorczość w zarządzaniu, WSE, Warszawa 2003.
 126. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2005.
 127. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynnik, modele, strategia, diagnoza, PWE, Warszawa-Kraków 1998.
 128. Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970.
 129. Majewska K., Owczarek S., Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności firmy. Analiza przypadku, w: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 130. Malinowski B., Szkice z teorii kultury, KiW, Warszawa 1958.
 131. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2004.
 132. Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji Polski z Unią Europejską, red. M. Fic, P. Kużdowicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003.
 133. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle strategii lizbońskiej, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2008.
 134. Mały słownik cybernetyczny, PWN, Warszawa 1973.
 135. Mantura W, Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, "Organizacja i Zarządzanie", Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001.
 136. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 137. Marshall A., Zasady ekonomiki, t. II, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928.
 138. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, KiW, Warszawa 1986.
 139. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 140. Mazurkiewicz A., SzczerekM., Zadania nauki w rozwoju przemysłu w warunkach transformacji, "Organizacja i Kierowanie" 1997, nr 1.
 141. McGowan P., Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: Praktyka kierowania, red. D. Stewart, PWE, Warszawa 1994.
 142. McGrath R.G., MacMillan I.C., Discovery driven planning, "Harvard Business Review", July-August 1995.
 143. Między państwem a rynkiem, red. M. Okólski, WN PWN, Warszawa 1994.
 144. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, WN PWN, Warszawa 1993.
 145. Mocler R.J., The Management Control Process, Prentice-Hall, 1984.
 146. Moszczyński J., Międzynarodowe standardy metodologiczne statystyk z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, Zakład Poligraficzny Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa 1993.
 147. Moszkowicz K., Moszkowicz M., Innowacyjność gospodarki w procesie transformacji ustrojowej, w: Procesy innowacyjne, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 148. Mroczek E., Alternatywne strategie działania dla MSP, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 7-8.
 149. Mroczek E., Intuicja i strategia w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 4.
 150. Mroczek E., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 151. Myers S., Marquis D., Successful Industrial Innovation, NSF, Washington 1969.
 152. Nahotko S., Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 153. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 154. Narski Z., Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu, Suspens, Toruń 2000.
 155. Nogalski B., Rybicki T., Gacek-Bielec T., Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka, TNOiK,
 156. Bydgoszcz 1996. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, PWE, Warszawa 2000.
 157. Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 158. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 159. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 160. Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską, red. J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, WN PWN, Warszawa 2003.
 161. Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2001.
 162. Oliver G., Marketing Today, Prentice-Hall, New York 1990.
 163. Osęka M., Wipijewski J., Innowacyjność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1985.
 164. Ouchi WG., Theory Z, Addison-Wesley Publishing, 1981.
 165. Pabian A., Czynniki sukcesu przedsiębiorstwa na rynku-struktura systemu, "Organizacja i Kierowanie" 1994, nr 4.
 166. Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 167. Parvi A., Innowacje - podstawy ujęcia modelowego i kwantyfikacja efektów w warunkach gospodarki rynkowej, WSP, Opole 1993.
 168. Pawłowicz L., Jak nie Lizbońska, to co? "Gazeta Bankowa" 2005, nr 5.
 169. Penc J., Decyzje w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1995.
 170. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 171. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 172. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2000.
 173. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1998.
 174. Penc J., Strategie zarządzania, cz. I, wyd. 3, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 175. Penc J., Strategie zarządzania, cz. II, wyd. 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 176. Perlaki I., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 1983.
 177. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, wyd. 2, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 178. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003.
 179. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1997.
 180. Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 181. Pietraszewski M., Szansa dla przedsiębiorczych, eMPi2, Poznań 2002.
 182. Pietrzkiewicz T., Problemy prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego, WN PWN, Warszawa 1970.
 183. Planowanie strategiczne, red. A. Klasik, PWE, Warszawa 1993.
 184. Płowieć U, Lizbońska Strategia Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PTE, Warszawa 2003.
 185. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. 2, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 186. Podstawy zarządzania, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2008.
 187. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 1997.
 188. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 189. Popławski W, Szanse małych przedsiębiorstw w przemysłach wysokiej technologii, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 4.
 190. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 191. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 192. Postęp techniczny w rozwoju gospodarczym, w: Postęp techniczny w produkcji materialnej, red. J. Listkiewicz, SGPiS, Warszawa 1988.
 193. Prahalad C.K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, w: Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 194. Praktyka kierowania, red. D.M. Stewart, PWE, Warszawa 1996.
 195. Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy RM, Raport 26, Warszawa 2006.
 196. Przedsiębiorco! Skorzystaj!, red. A. Forin, W. Powałka, A. Soczówka, PARP, Warszawa 2004.
 197. Przedsiębiorczość i rozwój firmy, red. J. Targalski, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 198. Przedsiębiorczość w Polsce 2003, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2003.
 199. Przedsiębiorczość w Polsce 2004, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 200. Przedsiębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 201. Psychologiczny model efektywności pracy, red. X. Gliszczyńska, WN PWN, Warszawa 1991.
 202. Pszczołowski T, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 203. Rachman DJ., Mescon H.M., Business Today, Random House, New York 1987.
 204. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Poltext, Warszawa 1987.
 205. Radło M.J., Strategia lizbońska. Konkluzje dla Polski, ISP, Warszawa 2002.
 206. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 207. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
 208. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, PARP, Warszawa 2003.
 209. Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2003-2004, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 210. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007.
 211. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
 212. Ratajczak Z., Człowiek w sytuacji innowacyjnej, WN PWN, Warszawa 1980.
 213. Reddin J.W, Managerial Effectiveness, McGraw-Hill, New York 1970.
 214. Ringland G., Scenario Planning: Managing for the Future, Wiley, Chichester 2006.
 215. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 216. Robbins S.P, DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 217. Romanowska M., Diagnoza do scenariusza przyszłości, "Businessman Magazine" 1994, nr 4.
 218. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, PWE, Warszawa 1996.
 219. Ross J., Thinking from Within: A Hands on Strategy Practice, Palgrave Macmillan, London 2006.
 220. Rothwell R., Zegveld W, Innovation and the Small and Medium Sized Firm: Their Role in Employment and Economic Change, Pinter Publisher, London 1982.
 221. Rubenstein A.H., Factors Influencing Innovation Success at the Project Level, "Research Management", May 1976.
 222. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 223. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, WN PWN, Warszawa 1996.
 224. Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Warszawa 1960.
 225. Schon A., Champion for Radical New Inventions, "Harvard Business Review" 1961, no. 2.
 226. Schumpeter J.A., Kapitalizm, socjalizm i demokracja, WN PWN, Warszawa 1995.
 227. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, WN PWN, Warszawa 1960.
 228. Sikora J., Socjologia twórczości technicznej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1993.
 229. Simon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, WN PWN, Warszawa 1999.
 230. Siuta B., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90., Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 631, Kraków 2003.
 231. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 232. Skowronek-Mielczarek A., Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2002.
 233. Springer W, Łączenie przedsiębiorstw a regulacja antymonopolowa, Municipium, Warszawa 1993.
 234. Spruch W, Strategia postępu technicznego. Wstęp do teorii, PWN, Warszawa 1973.
 235. Stan sektora MSP w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002, PARP, Warszawa 2004.
 236. Stan sektora MSP w 2004 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2004, PARP, Warszawa 2006.
 237. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 238. Stein G.R., Pinchot G., Building an Intelligent Organization, "Association Management", November 1995.
 239. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
 240. Stevenson H.H., Roberts M.J., Grousbeck H.I., New Business Ventures and the Entrepreneur, Irwin, 1994.
 241. Stoner J.A.E, Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, wyd. 2, PWE, Warszawa 1997.
 242. Stoner J.A.E, Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 243. Strelau J., Psychologia, jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 244. Strelau J., Psychologia ogólna, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 245. Strużycki M., Doskonalenie procesów zarządzania przedsiębiorstwem. Wątek transformacyjny, "Handel Wewnętrzny" 1997, nr 2.
 246. Strużycki M., Gospodarka regionalna a małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Samorząd terytorialny a rozwój gospodarczy regionów w Polsce, IRWiK, Warszawa 2003.
 247. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 248. Szomburg J., Polska wobec wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003.
 249. Sztucki T, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 250. Szymański K., Humanizacyjne aspekty innowacji, "Humanizacja Pracy" 1980, nr 1.
 251. Teoria organizacji i zarządzania, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa 1981.
 252. Timmons J., New venture creation. Entrepreneurship for the 21st century, Irwin, Chicago 1994.
 253. Tokarski S., Kierowanie ludźmi, BWSH, Koszalin 1998.
 254. Tokarski S., Kompetencje kierownika a poziom efektywności organizacji, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001.
 255. Tokarski S., Drozdowski G., Rola menedżera a wymagania kompetencyjne otoczenia w warunkach zmian, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001.
 256. Tyszka T, Psychologia zachowań ekonomicznych, WN PWN, Warszawa 1997.
 257. U progu Unii Europejskiej. Szanse dla polskich przedsiębiorstw, red. M.K. Nowakowski, IFGN, Warszawa 1998.
 258. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, DzU 1999, nr 101, poz. 1178 ze zm.
 259. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
 260. Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, WSZiP, Warszawa 1996.
 261. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1984; wyd. 3, Warszawa 1996.
 262. Weeb A., Managing Innovative Projects, Chapman and Hall, London 1994.
 263. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, WN PWN, Warszawa 2000.
 264. Wilczyński W, Równowaga gospodarcza a efektywność planowania i zarządzania, "Ekonomista" 1980, nr 5-6.
 265. Witek-Crabb A., Mali i średni w europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju, "Magazyn Odpowiedzialnego Biznesu" 2002, nr 4.
 266. Wrzosek W, Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek" 1999, nr 7.
 267. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII2005 r., GUS, Warszawa 2006.
 268. Załęczny L.A., Drobna przedsiębiorczość. Organizacyjne aspekty zakładania małych i średnich firm. Poradnik metodyczny, Kolonia, Wrocław 2003.
 269. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002.
 270. Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, wyd. 2, Difin, Warszawa 2004.
 271. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
 272. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, wyd. 5, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 273. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd. 3, WN PWN, Warszawa 1996.
 274. Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 275. Zieleniewski J., Przedsiębiorstwo w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, PWE, Warszawa 1967.
 276. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, program rządowy przyjęty przez RM w dniu 11.07.2000, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu