BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław
Tytuł
Efektywność przedsiębiorstw rolnych a poziom kapitału obrotowego
The effectiveness of agricultural enterprises and the levels of working capital
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 1, s. 17-31, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Kapitał obrotowy, Efektywność, Efektywność przedsiębiorstwa
Agricultural enterprises, Working capital, Effectiveness, Enterprise effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę zależności między wartością kapitału obrotowego a efektywnością przedsiębiorstw rolniczych. Stwierdzono stosunkowo duże zróżnicowanie poziomu kapitału obrotowego. Zbyt wysoka wartość kapitału obrotowego jest jednak korzystniejsza niż wartość ujemna tego kapitału. W przedsiębiorstwach o najniższym kapitale obrotowym generowane były na ogół straty. Ponadto kosztochłonność aktywów i sprzedaży w tej grupie przedsiębiorstw byłaby najwyższa. Przedsiębiorstwa o najwyższym kapitale obrotowym charakteryzowały się najniższymi wskaźnikami kosztochłonności aktywów, ale kosztochłonność sprzedaży miały nieznacznie wyższą, niż te o przeciętnym kapitale obrotowym. Przyczyniało się to do niższej produktywności kosztów z działalności operacyjnej i najniższej produktywności aktywów. Zbyt wysoki kapitał obrotowy odzwierciedla zamrożenie środków finansowych, przez co przyczynia się do obniżenia rentowności przedsiębiorstwa. Dlatego też nie jest uzasadnione maksymalizowanie tego kapitału w przedsiębiorstwach rolniczych. Zasadniczą uwagę należy zwrócić na dopasowywanie wartości i struktury kapitału obrotowego do możliwości jego efektywnego wykorzystania. (abstrakt oryginalny)

The analysis of interrelations between value of working capital and effectiveness of agricultural enterprises has been presented in the article. Relatively great differentiation of the levels of working capital has resulted from the study. The author pointed out that too high value of the working capital is more advantageous for an enterprise then its negative value. The firms with the lowest level of working capital usually generated loses and showed the highest costs in relation to both assets absorption and sale. On the contrary, firms with the highest working capital level were characterized by the lowest ratios of costs absorption of assets, even though the costs absorption of sale was quite high in comparison with the firms with an average value of working capital. This contributed to lower productivity of costs related to operational activity as well as to the lowest productivity of assets. However, too high value of working capital reflects freezing of financial sources and contributes to deterioration of the efficiency of an enterprise. That is why maximizing of this capital in the agricultural enterprises is not sensible. The special attention should be paid to the adjusting of the level and structure of working capital to the ability of its effective use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry P.J., Ellinger P.N., Baker C.B., Hopkin J.A.: Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois 1995.
 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 2002.
 3. Carpentier C.: The valuation effects of long-term changes in capital structure International Journal of Managerial, Finance, Vol. 2, No. l, 2006.
 4. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2001.
 5. Franc J.: Dźwignia finansowa w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie rolniczym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 2000.
 6. Franc J.: Struktura kapitału a procesy rozwojowe przedsiębiorstw rolniczych Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003.
 7. Glancey K.: Determinants of growth and profitability in small entrepreneurial firms, Behaviour & Research, Vol. 4, No. l, 1998.
 8. Kallberg J., Parkinson K.: Corporate Liquidity. Management and Measurement. Irwin, Homewood, 1993.
 9. Krajewski M.: Znaczenie kapitału pracującego w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa /w:/ Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Zeszyt) Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 10. Kulawik J.: Kapitał w rolnictwie. Studia i Monografie, Wydawnictwo IERiGŻ Warszawa 1995.
 11. Lee W.F., Boehlje M.D., Nelson A.G., Murray W.G.: Agricultural finance. Iowa State University Press/Ames, Iowa, 1988.
 12. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 1997.
 13. Wasilewski M.: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, z. l, 2005.
 14. Wasilewski M.: Efektywność i sprawność gospodarowania w przedsiębiorstwach rolniczych w zależności od strategii zarządzania kapitałem pracującym /w:/ Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 15. Wawryszuk A.: Przedmiot zarządzania kapitałem obrotowym netto w świetle maksymalizacji wartości dla właścicieli /w:/ Zarządzanie finansami - teoria i praktyka. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1109. Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2006.
 16. Wędzki D.: Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej. Rachunkowość nr 2, 1999.
 17. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu