BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowski Ryszard
Tytuł
Ogólne warunki zawierania umów ubezpieczeniowych
General Conditions of Containing Underwriting Contracts
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 65-75, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Ubezpieczenia, Umowa ubezpieczeniowa
Legal regulations, Insurances, Insurance contract
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia zasady kształtowania umów ubezpieczeniowych, jako podstawowego narzędzia ochrony przed skutkami wypadków losowych. Przedstawiono pojęcie ubezpieczenia i jego konstrukcję. Odniesiono się do przypadków obowiązkowego objęcia ubezpieczeniem działalności osobistej, zawodowej i gospodarczej. Przedstawiono formy, zakres i dokumentacje umowy ubezpieczeniowej. Wykazano, iż treść umowy ubezpieczeniowej kształtowana jest przede wszystkim w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analizie podano treści umów ubezpieczeniowych, ze szczególnym uwzględnienie klauzul niedozwolonych. W tym zakresie wykorzystano akty prawne Unii Europejskiej, polskie akty prawne oraz orzecznictwo europejskie i krajowe. W artykule pominięto kwestie niedozwolonych praktyk rynkowych i innych form ograniczania konkurencji oraz ograniczania praw konsumenckich.(abstrakt oryginalny)

The Article is showing the principle of shaping underwriting contracts, as the basic tool of the protection against effects of an accidents. Comprehending insurance and his structure were described. They referred to cases of compulsory providing with insuring personal, professional and economic activity. Forms, a scope and documentation of the underwriting contract were described. They showed that contents of the underwriting contract were being shaped above all in general conditions of insurance. Contents of underwriting contracts were given to analysis, with particular taking into consideration prohibited clauses. In this respect legal documents of the European Union, Polish legal documents and a European and domestic case law were used. In the article issues of unlawful practice of market and other forms of curbing the competition and limiting consumer laws were omitted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieliński A., 2000. Wybrane aspekty procesowe środków służących do utrwalania pisma, Radca Prawny 2000/3/116-t.l
 2. Capik M., Capik M., 2004. Co innego powiadomienie, co innego wezwanie, Rzeczpospolita 2004/1/19-t.2
 3. Czachórski W., Brzozowski A., Safian M., Skowrońska-Bocian E. 2002. Zobowiązania, Zarys wykładu. LexisNexis Warszawa 2002, s.513.
 4. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ("Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych"), Dz. U. UE. L. 05.149.22.
 5. Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, Dz. U. UE. L. 98.166.51, z późn. zm.
 6. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, Dz. U. UE. L. 93.95.29.
 7. Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, Dz. U. UE. L. 84.250.17, z późn. zm.
 8. Fuchs D., 2005a: Znaczenie nowelizacji art. 822 k.c. dla ubezpieczeń zbiorowych, Rejent 2005/4/19-t.2.
 9. Fuchs D., 2005b: Znaczenie nowelizacji art. 822 k.c. dla ubezpieczeń zbiorowych, Rejent 2005/4/19 -t.4.
 10. Gadomska A., 2006. Glosa do uchwały SN z dnia 5 sierpnia 2005 г., III CZP 40/2004, GSP-Prz. Orz. 2006/1/7.
 11. Kosmus В., Kuczyński G., 2000. Kilka mitów z zakresu teorii umów, Gdańskie Studia Prawnicze 2000/7/309.
 12. Kucharski В., 2004. Glosa do wyroku SN z dnia 08.08.2004 г., V CK 169/02 OSP 2004/10/121.
 13. Łatka K., 2006. Rażące niedbalstwo doradcy podatkowego - regres ubezpieczyciela, Dor.Podat. 2006/6/36-t.l
 14. Mokrysz-Olszyńska A., 2000. Zakres ochrony przed "wprowadzeniem w błąd konsumenta" w prawie Wspólnoty Europejskiej, KPP 2000/2/401 - t.l.
 15. Muszalski W., 1987. Ubezpieczenia społeczne poradnik, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 16. Nowakowski L" 2006. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu adwokata - wybrane problemy, Palestra 2006/1-2/26 -1.5.
 17. Orlicki M" Glosa do wyroku SN z dnia 10.04.2000 r" V CKN 13/2000, OSP 2000/12/187.
 18. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22.07.2005,, III CZP 49/05, LEX nr 171747.
 19. Postanowienie Sądu Najwyższego, 04.10.2001,1 CZ 116/01, LEX nr 52578.
 20. Postanowienie Sądu Najwyższego, 19.11.2001,1 PZ 85/01, OSNP 2003/20/493.
 21. Postanowienie Sądu Najwyższego, 20.05.2002,1 PKN 502/01, OSNP-wkł. 2002/17/4.
 22. Postawienie Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2003, V CZ 127/03 OSNC 2005/1/12.
 23. Pyrzyńska A., 2006. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 г., III CZP 42/04, OSP 2006/1/1-t.l.
 24. Radwański Z., 1986. Prawo zobowiązań, PWN Warszawa 1986.
 25. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego- zasada prawna z dnia 25.04.2003, III CZP 8/03, OSNC 2004/1/1.
 26. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 г., nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowego, Tj. Dz.U z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. nr 124., poz. 1152.
 29. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. nr 124 poz. 1151, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 г., Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (Dz. U. Nr 4 poz. 28, z późn. zm.).
 32. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.03.1996,1 ACr 62/96, OSA 1997/1/4.
 33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I ACr 37/96, z dnia 28.02.1996, OSA 1996/9/43.
 34. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, I ACa 1199/03, z dnia 30.12.2003, OSA 2005/5/22.
 35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 06.06.2002,1 ACa 1383/01, Wokanda 2003/9/36.
 36. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.02.2004, II CK 399/02, LEX nr 163981.
 37. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.10.2003, V CK 277/02, OSNC 2004/11/184.
 38. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2002, V CKN 1603/00 Lex nr 75350.
 39. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2005,1 CK 832/04, Prawo bankowe 2006/3/8.
 40. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.05.2005, V CK 655/04, lex nr 152449.
 41. Wyrok Sądu Najwyższego, I CK 744/04, z dnia 25.05.2005, LEX nr 152451.
 42. Wyrok Sądu Najwyższego, I CKN 974/00, z dnia 15.05.2001, LEX nr 52458.
 43. Wyrok Sądu Najwyższego, IV CKN 1858/00, z dnia 18.03.2003, LEX nr 78897.
 44. Wyrok Sądu Najwyższego, V CK 35/03, z dnia 10.12.2003, M.Prawn. 2006/3/149.
 45. Wyrok Sądu Najwyższego, V CK 412/02, z dnia 23.10.2003, M.Prawn. 2006/3/149.
 46. Wyrok Sądu Najwyższego, V CKN 247/00, z dnia 31.05.2001, LEX nr 52407.
 47. Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 29.03.2006, IV CK 411/05, Lex nr 179733.
 48. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 07.05.2002 w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji, C-478/99, Lex nr 111980.
 49. Zieliński T., 1994. Ubezpieczenia społeczne pracowników, Zarys systemu prawnego - część ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 50. Zoll F., 1998. Natura prawna wzorców umownych, Państwo i Prawo 1998/5/46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu