BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Adam A. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Effects of the Special Economic Zones Operating in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 111-141, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Przeciwdziałanie bezrobociu
Special economic zones, Subsidies granted to enteprises, Combat unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przyjmując, że większość stref utworzono w Polsce w regionach o trwałym, strukturalnym bezrobociu, przyciąganie inwestorów do enklaw prawno-organizacyjnych miało stać się główną siłą sprawczą ożywienia regionów. Z tego punktu widzenia wielkość zatrudnienia w strefach jest jedną z podstawowych, oprócz wielkości inwestycji, miarą sukcesu gospodarczego stref. (fragment artykułu)

The author portrays the effects of special economic zones operating in Poland. The aim of the analysis was to prove that despite the high fragmentation as well as many misplaced investments or locations with no socio-economic justification the special economic zones have contributed to the decrease in local unemployment. The author assumes that as the majority of zones had been created in regions plagued by structural unemployment, the attracting of investors was intended to be the main driving force to revitalise those regions. From this point of view, the number of jobs created may be treated as one of the main yardsticks (further to the investment scale) to measure the economic performance of special economic zones. The effects of special economic zones in Poland have been examined upon data from the Ministry of Economy, Ministry of Finance as well as the Office of Competition and Consumer Protection. The statistical analysis was based on detailed data on conditions relevant to permits required to run a business within special economic zones, and the scale at which the use was made of those permits, as well as the public assistance granted to particular entrepreneurs upon the Act on special economic zones. Those entrepreneurs who closed down economic activities within zones as of 2006, 31st of December have been eliminated from the data collection. The impact of special economic zones on the labour market was assessed upon data from the Main Statistical Office electronic database collected at the level of municipalities hosting the zones. To verify the conclusions made upon statistical data available, a survey was made among entrepreneurs operating in special economic zones. The survey included questionnaires sent by mail to 920 entrepreneurs between August and October, 2007. Twenty one percent of questionnaires had been filled in and returned. To conclude, the author states that the Poland's accession to the European Union increased the dynamics of the special economic zones development, and consequently intensified the creation of new jobs. In most cases, the special economic zones indirectly or directly added to the reduction of unemployment, and positively influenced the regional labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak A.A., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych po akcesji Polski do UE, „Wspólnoty Europejskie" IKC HZ, 2004, nr 4-5.
 2. Ambroziak A.A., Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w obliczu zmian warunków udzielania pomocy regionalnej, w: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 3. Ambroziak A.A., Instrumenty podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych - przykład pomocy publicznej wspierającej konkurencyjność polskich regionów, w: Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i materiały. Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, zeszyt nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 4. Ambroziak A.A., Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, w: Okresy przejściowe w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 5. Ambroziak A.A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (I), „Wspólnoty Europejskie" IKC HZ, 2003, nr 2.
 6. Ambroziak A.A., Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (II), „Wspólnoty Europejskie", IKC HZ, 2003, nr 3.
 7. Ambroziak A.A., Standardy udzielania pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie Europejskiej, w: Standardy Europejskie, red. Z. Czachór, Atla 2, Wrocław 2001.
 8. Ambroziak A.A., Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej wiatach 2007-2013, „Wspólnoty Europejskie" IKC HZ, 2006, nr 2.
 9. Ambroziak A.A., Wpływ nowych wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, „Wspólnoty Europejskie" IKCZ, 2006, Nr 3.
 10. Ambroziak A.A., Kaliszuk E., Warunki udzielania pomocy publicznej w Polsce, w: Polska w Unii Europejskiej, t. II, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
 11. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 12. Cieślukowski M., Ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych a bezrobocie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 13. Dziemianowicz W., Hausner J., Szlachta J., Restrukturyzacja ośrodków monokulturowych na przykładzie Mielca, „Polska Regionów" 2000, nr 23, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 14. Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, red. B. Domański, J. Gwosdza, ARP, Odział w Mielcu, Mielec 2005.
 15. Kaźmierski A., Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne, Egzamin Doradcy Podatkowego, z. 9, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 16. Modzelewska-Wąchał E., Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 17. Muńko A., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w świetle wspólnotowych reguł pomocy państwa, „Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 1(77).
 18. Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2003.
 19. Nicolaides P., Kekelekis M., Buyskes P., State Aid Policy in the European Community. A Guide for Practitioner, International Competition Law Series, Vol. 16, Kluwer Law International, European Institute of Public Administration, the Hague 2005.
 20. Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty, red. E. Kryńska, Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 21. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, red. A. Fornalczyk, UKIE, 1998.
 22. Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Agencja TNOIK I CKiDK, Toruń 2003.
 23. Stasiak M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a dopuszczalność i warunki udzielania pomocy regionalnej w prawie wspólnotowym, „Biuletyn Informacyjny - Wspólnoty Europejskie" IKC HZ, 2000, nr 1.
 24. Strefy uprzywilejowane w polskiej polityce gospodarczej, red. J. Brdulak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Rada Naukowa, Zeszyt Naukowy nr 6, Warszawa 2003.
 25. Understanding State Aid Policy in the European Community. Perspectives on Rules and Practice, ed. S. Bilal, P. Nicolaides, Kluwer Law International, European Institute of Public Administration, the Hague, London, Boston 1999.
 26. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, red. B. Fiedor, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 27. Wishlade F.G., Regional State Aid and Competition Policy in the European Union, Kluwer, European Monographs, the Hague, London, New York 2003.
 28. Akty prawne dotyczące ram funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych
 29. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994, nr 123 poz. 600.
 30. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2000, nr 117 poz. 1228.
 31. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, Dz.U. 2003, nr 188 poz. 1840.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu