BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachniewska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koszty jakości jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego
Quality Costs as a Competitiveness Factor of a Hotel Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 178-200, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Koszty jakości, Usługi hotelowe, Struktura kosztów, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Quality costs, Hotel services, Cost structure, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badawczym opracowania jest stworzenie teoretycznego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego w oparciu o literaturę przedmiotu. Na współczesnym rynku (nie tylko hotelarskim) nabywcy poszukują pewnego koszyka wartości, w którym mieści się określona relacja cech produktu i jego kosztu (rozumianego szerzej niż sama tylko cena). Wartość ta, określana czasami mianem użyteczności (K.J. Lancaster, G. Becker) bądź wartości użytkowej (Ph. Kotler), pozwala nawiązać m.in. do koncepcji ostatecznego dobra konsumpcyjnego (G. Becker), na które składają się nie tylko nakłady dóbr konsumpcyjnych (usług) zakupionych przez klienta, ale także nakłady czasu poświeconego np. na dokonanie zakupu i konsumpcję oraz umiejętności i stan wiedzy samych konsumentów. Przyjmując punkt widzenia usługobiorców turystycznych, skuteczne konkurowanie na współczesnym rynku turystycznym można opisać jako maksymalizowanie wartości użytkowej. Logika rozważań zawartych w opracowaniu stała się podstawą opracowania modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego. Niewymierny charakter niektórych elementów modelu (np. pojęcia jakości, wartości użytkowej) skłonił do poszukiwania sposobów pomiaru efektywności systemu jakości. Stąd koncepcja kosztów jakości, które pośrednio (poprzez kształtowanie poziomu jakości kompleksowej) wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa hotelarskiego. (fragment artykułu)

The aim of the paper is to introduce a theoretical model of competitiveness of a hotel enterprise, the model that was elaborated upon the relevant literature. In modern markets (not only in the hotel market) the purchasers look for a certain value basket that contains a particular relation of the product features and its costs (understood more broadly than only through the product price). This value, sometimes referred to as utility or utility value, allows evoking among others the concept of the final consumer good that stands not only for expenses on consumer products (services) purchased by a customer, but also for the time spent on purchasing and consumption, as well as customers' skills and knowledge. Taking the tourism service takers' point of view, the author describes the successful competition in the modern tourism markets as the utility value maximization. The logic behind considerations presented in the paper has become a basis to elaborate a model of competitiveness for a hotel enterprise. The nature of some model elements that are difficult to assess (e.g. the notion of quality or the utility value) made the author look for methods to measure the efficiency of a quality system. The available research results allowed creation of a model explaining the influence of the complex quality (expressed by quality costs) onto the competitiveness of a hotel enterprise (the measure of which is the RPar ratio that expresses the level of return of a single hotel room). From the model assumptions point of view, the shortage of research available in the literature was that the service taker's satisfaction has only been linked to the quality level obtained, but not to the value for a customer (the aspect of costs borne by a service taker has been omitted). The review of the literature available allowed however identifying model areas confirmed in the existing research results as well as outlining further research fields. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z UE, w: Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2000.
 2. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebether i S-ka, Warszawa 1996.
 3. Belohlav J.A., Quality Strategy and Competitiveness, „California Management Review" 1993.
 4. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Wyd. Key Text, Warszawa 2000.
 5. Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Broniewska G., Koszty społeczne w rachunku kosztów jakości, „Problemy Jakości" 1998, nr 6.
 7. Ciechan-Kujawa M., Koszty jakości w polskich przedsiębiorstwach - struktura i wielkość, „Problemy Jakości" październik 2000.
 8. Crossy B., Quality is Free The Art. of Making Quality Certain, McGraw Hill, New York 1979.
 9. Deming W.E., Quality, Productivity and Competitive Position, Cambridge 1982.
 10. Dziedzic E., Polityka turystyczna UE - czy potrzebna i jaka?, w: Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa 2003.
 11. Feigenbaum A.V., Total Quality Control, McGraw Hill, Inc., New York 1991.
 12. Freeman H.L., How to Put Quality Costs to Work, 12th Metropolitan Section All Day Conference, September 1960.
 13. Garvin D.A., Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge, New York 1988.
 14. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1998.
 15. Haffer R., Systemy zarządzania, jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, UMK, Toruń 2002.
 16. Harrington J., Poor-Quality Cost, ASQC Quality Press, New York-Basel 1987.
 17. Hill Ch.W.L., Differentiation Versus Low Cos tor Differentiation and Low Cost: A Contingency and Competitiveness, California Management Review 1988, Vol. 13, No. 3.
 18. Juran J.M., Gryna P.M., Quality Control Handbook, 4th ed., McGrew-Hill, New York 1988.
 19. Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyd. WSHiP, Warszawa 2004.
 20. Kachniewska M., Koszty jakości a rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa turystycznego, w: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, PWN, Warszawa 2003.
 21. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard, CIM, Warszawa 2000.
 22. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 23. Kotler Ph., Marketing Management, Prentice Hall Inc., New Jersey 1994.
 24. Lisiecka K., Czakon W., Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 25. Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 26. Masser W., Quality Control Engineering, w: „Industrial Quality Control" May 1956.
 27. Masser W., The Quality Management and Quality Costs, „Industrial Quality Control" October 1957.
 28. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 29. Rosander A.C., The Quest for Quality in Services, ASQC Quality Press, Milwaukee, WI 1989.
 30. Rust R.T., Making Service Quality Financially Accountable, „Journal of Marketing" 1995, Vol. 59, April.
 31. Skalpe O., Sandvik K., The Economics of Quality In the Hotel Business, „Tourism Economics" 2002, Vol. 8, No 4.
 32. The World Competitiveness Report 1994, United Nations Publications, New York, Geneva 1994.
 33. Womack J., Jones D., Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 34. Zymonik Z., Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu