BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajer Malwina (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Polityka Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedsiębiorczości kobiet
The European Union Policy for the Development in Rural Areas including the Women's Entrepreneurship
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2009, nr 24, s. 201-220, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój wsi, Aktywność zawodowa kobiet, Rozwój przedsiębiorczości, Praca kobiet
Rural development, Rural development, Female economic activity, Entrepreneurship development, Female labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Promowanie ekonomicznej dywersyfikacji obszarów wiejskich i poprawa jakości życia jest jednym z obszarów tematycznych nowej polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich. W okresie 2007-2013 w ramach tego obszaru tematycznego (tzw. oś 3) podejmowane będą działania w celu różnicowania gospodarki wiejskiej (przechodzenie do działalności nierolniczej; pomoc w zakładaniu i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz promocja postaw przedsiębiorczych; zachęcanie do prowadzenia działalności turystycznej), poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (zapewnienie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej; zachowywanie i ochrona dziedzictwa obszarów wiejskich), a także szkolenia (szkolenia informacyjne dla podmiotów działających w obszarach objętych osią 3; szkolenia związane z przygotowaniem i wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju). (fragment artykułu)

The policy of Development in Rural Areas is one of the priorities of the European Communities. The support to the large-scale, and intensive agriculture has significantly burdened the EU budget and added to production surpluses, but has not liquidated the income differences between countryside and town population. This is why at present the diversification of rural areas and their sustainable development are promoted. The EU policy for rural areas aims at making the countryside not only a place where the food is produced, but in particular a place to live and work. Promoting of economic diversification in rural areas and improvement in quality of living in the countryside is one of the key topics of the new European Union policy for rural areas. Within the policy framework in the period between 2007-2013 activities will be undertaken to promote entrepreneurial attitudes and setting up of the micro service enterprises, the improvement in quality of living in rural areas (services for countryside businesses and population; protection of the heritage of rural areas), as well as trainings connected with preparation and implementation of local development strategies. The support to women's entrepreneurship in rural areas has a significant place within this policy. Companies run by women are usually smaller and generate lower turnover, are managed in less formal way, and grow at a lower pace. This is why they are often not treated with due attention by bank advisors and officials with the effect of more difficult access to capital. The women's entrepreneurship in rural areas - their activities in services, processing, agrotourism, and craftsmanship is a key factor to preserving rural areas. It should be however based on knowledge and market understanding, but not solely on intuition. Therefore, it is necessary to equip businesswomen in the countryside with the adequate support that includes among others training, access to information, setting up of cooperation networks, and facilitations in capital access. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bock B.B. (2004), Fitting in and Multi-tasking: Dutch Farm Women's Strategies in Rural Entrepreneurship, „Sociologia Ruralis" Vol. 44, No. 3, s. 245-260.
 2. Copus A., Hall C, Barnes A., Dalton G., Cook P., Weingarten P., Baum S., Stange H., Lindner Gh., Hill A., Eden G., McQuaid R., Grieg M., Johansson M. (2006), Study on Employment in Rural Areas, European Commission, Directorate General for Agriculture.
 3. Dąbrowski J. (2000), Potencjalne skutki integracji z Unią Europejską dla wybranych sektorów polskiego rolnictwa, „Problemy Integracji Rolnictwa" nr l, s. 7-17.
 4. Długokęcka M., Kurek I.M., Sawicka J. (2003), Przedsiębiorczość kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 2(1), s. 55-65.
 5. Duczkowska-Małysz K. (2003), Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet wiejskich w Unii Europejskiej, w: K. Duczkowska-Małysz, P. Raźniewski, Z. Brodziński, W. Knieć, Kobieta wiejska w Unii Europejskiej, Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Przysiek.
 6. Duczkowska-Małysz K. (1993), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, red. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 13-24.
 7. Duczkowska-Małysz K. (1998), Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, w: Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 8. Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M. (1993), Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze gminy, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, red. K. Duczkowska-Małysz, IRWiR PAN, Warszawa, s. 61-74.
 9. Duczkowska-Piasecka M. (1993) Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze gminy i rola banków w rozwoju przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, red. K. Duczkowska-Małysz, M. Kłodziński, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 7-12.
 10. European business. Fact and figures (2007), Eurostat.
 11. Fedyszak-Radziejowska B. (1997), Szanse i bariery rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości wiejskiej, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 265-287.
 12. Gutkowska K., Żelazna K. (1998), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości kobiet, w: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet (t. I), red. J. Sawicka, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s. 98-114.
 13. Gutkowska K. (2004), Kobiety wiejskie w procesie transformacji polskiej gospodarki, „Wieś i Rolnictwo" nr l, s. 80-99.
 14. Hankę K. (2008), Strategie kobiet wiejskich w poszukiwaniu pracy, w: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, red. J. Krzyszkowski, MIPS, Warszawa, s. 83-95.
 15. Helms H.H., Guffey C.J., (1997), The role of women in Europe, „European Business Review", Vol. 97, No. 2, s. 80-84.
 16. Kaleta A. (2004), Dywersyfikacja źródeł dochodów jako wyzwanie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich Europy, „Wieś i Rolnictwo" nr 2, s. 98-107.
 17. Kawecka-Wyrzykowska E. (2007), Wspólna polityka rolna, w: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Góry woda, Integracja Europejska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Klodziński M. (1997), Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, w: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 41-67.
 19. Kłodziński M., Okuniewski J. (1999), Problemy przedsiębiorczości na wsi w krajach Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo" nr 4, s. 5-27.
 20. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2002), Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju, w: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-40.
 21. Levent T.B., Masurel E., Nijkamp P. (2003), Diversity in entrepreneurship: ethnic and female roles in urban economic life, „International Journal of Social Economic" Vol. 30, No. 11, s. 1131-1161.
 22. Lewczuk J. (2004), Polityka regionalna w procesie wielofunkcyjnego rozwoju transgranicznych obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
 23. Lisowska E. (2001), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 24. Michalska-Żyła A. (2008), Gotowość kobiet wiejskich do podjęcia pracy - uwarunkowania i perspektywy, w: Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, red. J. Krzyszkowski, MIPS, Warszawa, s. 63-81.
 25. Minniti M., Arenius P., Langowitz N., (2005), Global Entrepreneurship Monitor: 2004 Report on Women and Entrepreneurship, Babson College & London Business School.
 26. Psyk-Piotrowska E. (2003), Aktywizacja i przedsiębiorczość na obszarach popegeerowskich, w: Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych, red. M. Kłodziński, W. Dzun, IRWiR PAN, Warszawa, s. 73-82.
 27. Raźniewski P., Brodziński Z. (2003), Konsekwencje integracji europejskiej dla kobiet wiejskich, w: K. Ducz-kowska-Małysz, P. Raźniewski, Z. Brodziński, W. Knieć, Kobieta wiejska w Unii Europejskiej, RCDR-RiOW w Przysieku, Przysiek, s. 20-33.
 28. Rowiński J., Guba W. (2004), Wspólna polityka rolna, w: Unia Europejska, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa, s. 143-181.
 29. Rubery J., (2002), Gender mainstreaming and gender equality in the EU: the impact of the EU employment strategy, „Industrial Relations Journal" 33;5, s. 500-522.
 30. Sawicka J. (1995), Aktywność zawodowa i bezrobocie wśród kobiet wiejskich, w: Kobieta wiejska w Polsce, red. J. Sawicka, Jardan, Warszawa, s. 49-67.
 31. Stathopoulou S., Psaltopoulos D., Skuras D. (2004), Rural entrepreneurship in Europe. A research framework and agenda, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" Vol. 10, No. 6, s. 404-425.
 32. Strużycki, M. (2004), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa, s. 19-56.
 33. Szymańska J. (2004), Rola kobiet w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 60-68.
 34. Tryfan B. (1995), Kobieta wiejska i rodzina wobec zmian systemowych, w: Kobieta wiejska w Polsce, red. J. Sawicka, Jardan, Warszawa, s. 7-35.
 35. Warren-Smith L, Jackson C. (2004), Women creating wealth through rural enterprise, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" Vol. 10, No. 6, s. 369-383.
 36. Zawojska A. (1998), Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w krajach Unii Europejskiej, w: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości. Społeczno-kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet (t. I), red. J. Sawicka, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, s. 151-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu