BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Tytuł
Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie
Human Factor Issue in Agriculture
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 87-95, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe
Agriculture, People's education, Professional skills
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia nabiera jakość kapitału ludzkiego. Wyniki badań nad wpływem czynnika ludzkiego na efektywność gospodarstw rolniczych potwierdzają tezę, że zróżnicowanie efektywności nakładów kapitałowych pozwala wyjaśnić tylko około połowy uzyskanych efektów ekonomicznych, zaś druga połowa jest pochodną wpływu jakości czynnika ludzkiego. Jako miarę jakości tego czynnika przyjmuje się m. in. wykształcenie kierownika gospodarstwa, które uznawane jest za podstawowy czynnik efektywnościowy procesu produkcyjnego. Rolnictwo jest działem gospodarki o najmniej wykwalifikowanej sile roboczej, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykształcenia wiejskiej ludności rolniczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jakość zasobów ludzkich w rolnictwie zarówno w zakresie wykształcenia ogólnego, jak i rolniczego systematycznie ulega poprawie. Nadal jednak poziom wykształcenia ludności rolniczej jest niski.(abstrakt oryginalny)

Quality of human capital plays more and more important role in the contemporary economy, Results of research on influence of human factor on farms effectiveness confirm the thesis that diversification of capital inputs effectiveness explain only about a half of economic effects, whereas the rest is the derivative of human factor quality influence. As a measure of the factor, i.e. a farm manager education level may be assumed as a major effectiveness factor in a production process. Agriculture is characterised by the less qualified staff, though favourable changes in rural inhabitants education structure have appeared. The analysis shows that quality of human capital in agriculture has been improved regarding general education as well as agricultural education. However, the level of rural inhabitants' education remains low.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M. 2000:Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 227.
 2. Castle E.N., Becker M.H. 1971: Zasady podejmowania decyzji w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa, s. 19.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. GUS, Warszawa 2006, s. 311-316, 501.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008, s. 334-335.
 5. Czykier-Wierzba D. 2003: Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności zacofanych regionów Unii Europejskiej wobec procesu globalizacji i integracji. Wnioski dla Polski. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, s. 123-136.
 6. Elstrand E. 1970: Norvegian experience from extension work in farm management Zesz. Probi. Post. Nauk Roln.
 7. Górecki J. 1969: Kierownictwo w gospodarstwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria D, Monografìe, T. 129, s. 33.
 8. Górecki J. 2006: Rola kapitału społecznego w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji, (w:) Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, red. B. Grzybowska. Wyd. UWM, Olsztyn, s. 35-40.
 9. Kołodziejczyk D. 1999: Czynnik ludzki w rozwoju obszarów wiejskich. IERiGŻ. Warszawa, Studia i Monografie nr 89.
 10. Kołoszko-Chomentowska Z. 2008: Realizacja programu rent strukturalnych - przykład powiatu bielskiego. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiznesu, Warszawa - Poznań - Lublin, T. X, z. 2, s. 118-121.
 11. Kwiatkowski S. 2000: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa.
 12. Lityńska A. 1994: Polska szkoła historyczna w ekonomii. Wyd. Oddziału PAN, Kraków, s. 71.
 13. Manteuffel R. 1977: Wiejskie horyzonty. LSW, Warszawa.
 14. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: : http://prow.rolnicy.com/mlody-rolnik.
 15. Poniatowski J. 1985: Wykształcenie a zawód rolnika. LSW, Warszawa, s. 24.
 16. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. GUS, Warszawa, s. 31.
 17. Ricardo D. 1957: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa, s. 8-9.
 18. Sikorska-Wolak I. 2006: Renty strukturalne szansą na przyspieszenie wymiany pokoleń w rolnictwie polskim. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań, T. VIII, z. 4, s. 310-314.
 19. Stankiewicz W. 2000: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa, s. 108.
 20. Wawrzyniak В., Wojtasik B. 2004: Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3, s. 137-147.
 21. Wiatrak A.P. 2005: Kapitał ludzki w procesie zmian rolnictwa polskiego (w:) Problemy rolnictwa światowego, T. XIII, Mat. Konf. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 394-102.
 22. Wołoszyn J. 2002: Ekonomiczna i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 23. Wołoszyn J. 2004: Wiedza istotnym zasobem w rolnictwie. Probi. Roln. Światowego. Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa, T. XII, s. 124-133.
 24. Żabko-Potopowicz A. 1977: Pionierzy postępu w rolnictwie polskim. LSW, Warszawa, s. 249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu