BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łącka Irena
Tytuł
Bariery rozwoju innowacji na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego
The Barriers of Innovation Development on Rural Areas of Western Pomerania
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 107-121, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Strategia innowacyjna, Obszary wiejskie, Procesy innowacyjne
Innovative character, Innovation strategy, Rural areas, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze Zachodnie
Abstrakt
Artykuł omawia przyczyny niskiej innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich regionu zachodniopomorskiego. Autorka wskazuje, ze procesy innowacyjne są złożone, sieciowe i wymagają współdziałania wielu elementów regionalnego systemu innowacji - przedsiębiorców, uniwersytetów, instytucji transferu technologii, instytucji wsparcia innowacji i przedsiębiorczości. W województwie zachodniopomorskim występuje wiele barier tego współdziałania, które należą do kilku grup ograniczeń. Wynikają z uwarunkowań specyfiki ekonomicznej regionu, czynników społecznych, ekonomicznych i systemowych. Jednoczesne działanie tych ograniczeń i barier powoduje niską aktywność innowacyjną w regionie, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Przyczynia się do marginalizacji społeczno-ekonomicznej tych obszarów i całego regionu.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the reasons of low innovativeness of economic subjects on rural areas in Western Pomeranian. The authoress shows, that the innovative processes are complex, network and they require co-operation of many elements of regional innovation system - entrepreneurs, universities, institutions of technology transfer, institutions of innovation and entrepreneurship support. In West Pomeranian Voivodship step out many barriers of this co-operation, which belong to several groups of restrictions. They follow on from conditions of: economic specific of region, social factors, economic and system. Simultaneous activity of these restrictions and barriers causes low innovativeness in region, especially on rural areas. It contributes to socio-economic marginalization of these areas and the whole region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batog В., 2008, Wyniki badań pilotażowych projektu MORIS, ZARR S. A., Szczecin, maszynopis.
 2. Brdulak H. (red.), Gołębiowski T., 2003, Rola innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 3. Czupryński P i in., 2006, Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 4. Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego, 2005, ZARR S.A., Szczecin
 5. Łącka I., 2005, Możliwości rozwoju systemu wsparcia działań innowacyjnych MSP w słabiej rozwiniętych obszarach Pomorza Zachodniego, w: Przedsiębiorczość po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego zasobu Skarbu Państwa, AR Szczecin, Szczecin.
 6. Łącka I., 2006, Identyfikacja i diagnoza instytucji związanych z tworzeniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych i informacji w zakresie zasobów i procesów innowacyjnych w województwie zachodniopomorskim. Raport końcowy z ekspertyzy opracowanej w ramach projektu "Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych", ZARR S.A., Szczecin, maszynopis.
 7. Łącka I., 2008, Badania nad innowacyjnością w Polsce w ujęciu makro-, mezo- i mikroekonomicznym, wystąpienie na konferencji: Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym, Toruń 16-18.04. 2008, w druku.
 8. Pawłowski J., 2005, Diagnoza potencjału innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, 5, 28-29.
 9. Podstawowe dane o bezrobociu. Statystyka, badania, analizy, maj 2008, WUP, Szczecin, http:// www.wup.pl/index.php.
 10. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, 2005, ZARR S.A., Szczecin.
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, 2006, Urząd Marszałkowski, Szczecin.
 12. Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych, 2008, ZARR S.A., Szczecin.
 13. Rogut R. 2005, Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w 2004 г., Zachodniopomorski Rynek Pracy, 1, 18-22.
 14. Spychalski G., 2005, Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IR-WiR PAN, Warszawa.
 15. Stawasz E., 2006, Tendencje i bariery rozwojowe MSP w Polsce, w: Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, pr. zb. pod red. G. Gromady, SOOIPPP, Łódź-Poznań-Warszawa-Wrocław.
 16. Struzycki M. (red.), 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu