BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łozowski Mieczysław
Tytuł
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych
Obligatory Insurance of Agricultural Buildings
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2008, R. 7, nr 4, s. 123-135, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczenia rolnicze
Agriculture, Compulsory insurance, Agriculture insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój ubezpieczeń wiejskich postępował wraz z rozwojem całego systemu ubezpieczeń w Polsce. Już w 1807 roku wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia. W 1990 г., po zniesieniu części obowiązkowych ubezpieczeń nastąpił upadek ubezpieczeń rolnych. Co prawda, w niewielkim stopniu dotyczyło to ubezpieczeń budynków na wsi, oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zmiana zasad, które w tym okresie nastąpiły polegała głównie na tym, że w okresie przed 1990 r. ubezpieczenia budynków, obejmujące głównie szkody powstałe wskutek ognia, powodzi, huraganu i innych klęsk żywiołowych, miały charakter ustawowy, co prowadziło w konsekwencji do tego, ze wszystkie budynki za wyjątkiem szklarni, tunelów foliowych szklarni oraz budynków przemysłowych usługowych i rzemieślniczych w gospodarstwach indywidualnych były ubezpieczone w pełnym zakresie ryzyk. Analiza przebiegu tego ubezpieczenia w okresie lat 1997-2007, wskazuje, że ubezpieczenie budynków rolniczych należy uznać, jako względnie dobrze prosperujące, a zwiększenie stopnia powszechności funkcjonowania tego ubezpieczenia jest możliwe poprzez wzrost świadomości ubezpieczeniowej oraz wzmocnienie kontroli zawierania ubezpieczenia.(abstrakt oryginalny)

The development of country insurances proceeded together with development of whole system of insurances in Poland. In 1807 the obligatory insurance of buildings from fire was introduced. In 1990 after the part of obligatory insurances was annul fall of agricultural insurances was observed. In small degree it concerned the insurances of buildings in the country and insurance of the farmers' civil responsibility from damages done to the third persons. The change of principles which happened in this period relayed mainly on the fact that in period before 1990 r. insurance of buildings, covering mainly the claims caused by fire, flood, the hurricane and different impulsive defeats, had the legal character. This led in consequence to the situation I which all buildings except glasshouses the foil glasshouse tunnels, and the industrial, service and craft buildings in individual farms were insured in full range of risks. Analysis of course of this insurance in years 1997-2007, shows, that the insurance of agricultural buildings should be seen as relatively well prospering. Enlargement of more general functioning this insurance is possible across growth of insurance consciousness and the strengthener the control of taking out the insurance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Informacja o systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.mrr.gov.pl.
  2. Monkiewicz J,. 2001 :. Podstawy ubezpieczeń t. II - produkty. Poltext, Warszawa.
  3. Podkorzyński L., 1958: Powstanie i rozwój ubezpieczeń na ziemiach polskich w latach 1803-1914 [w:] Czerwiński L. (red.): 150 lat ubezpieczeń w Polsce, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa.
  4. Raporty roczne Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
  5. Rojewski K., 2002:. Stan ubezpieczeń rolnych w Polsce na przykładzie PZU SA oraz perspektywy ich rozwoju, [w] Ubezpieczenia gospodarcze, Wieś i rolnictwo, Wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Stroiński E., 1989: Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodarstwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa.
  7. Ustawa (1) z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.).
  8. Ustawa (2) z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu