BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nargiełło Joanna
Tytuł
Ewaluacja programów operacyjnych wspierających inwestycje w rolnictwie - praktyka polska a doświadczenia krajów UE-15
Evaluation of operational programmes supporting investments in agriculture - polish practice and the EU-15 experience
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 2, s. 69-84, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ewaluacja, Ocena projektu, Programy rozwoju rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie
Evaluation, Project evaluation, Agriculture development programs, Investments in agriculture
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie ewaluacji programów operacyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dotychczasowe doświadczenie Polski w tej dziedzinie jest jeszcze niewystarczające. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że polskie rolnictwo wymaga znaczących nakładów na restrukturyzację oraz to, że od jakości ewaluacji zależy stopień wykorzystania środków z budżetu UE, na znaczeniu zyskuje korzystanie z doświadczeń krajów UE-15 w zakresie dokonywania takich ocen. Zgodnie z zaleceniami unijnymi, każdy kraj członkowski powinien przeprowadzić przynajmniej trzy oceny: ex-ante (przed okresem programowania), mid-term (w trakcie wdrażania ) i ex-post (po okresie programowania). Procedura ewaluacji powinna przebiegać według takich samych reguł. Dlatego też Komisja Europejska opracowała dokument (tzw. working papers), który zawiera wskazówki dla ewaluatorów. Kraje UE-15 podczas poprzednich okresów programowania zdobyły już znaczne doświadczenie w zakresie ewaluacji. Stanowią one zatem cenne źródło wiedzy dla nowych krajów członkowskich, co umożliwia uniknięcie wielu podstawowych błędów. W artykule opisano najbardziej powszechne problemy, z którymi zetknęli się ewaluatorzy z krajów UE-15 przy przeprowadzaniu ewaluacji w ostatnim okresie programowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the significance of conducting the evaluation of operational programmes financed out of the EU's resources. Polish experience in this field has been insufficient so far. Due to this reason it is essential to benefit from the knowledge gained by other EU Member States, especially taking into account the fact that the quality of evaluation depends on the level of utilisation of financial resources and that Polish agricultural sector requires considerable capital expenditures for restructuring. According to the EU recommendations, each Member State should conduct at least three evaluations: ex-ante (before the programming period), mid-term (during implementation) and ex-post (after the programming period). The procedure for conducting evaluation should be coherent in each country; therefore, the European Commission introduced such documents as working papers, which include specific guidelines that should be followed. The EU-15 countries have already gained the necessary experience in the field of evaluation and can provide an invaluable source of knowledge for the new members. Taking advantage from this opportunity should not be neglected in order to avoid duplication of common mistakes. This article discusses the most popular problems which appeared in previous and current programming periods and which were faced by the evaluators from the EU-15. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ewaluacja programów wydatków Unii Europejskiej: Przewodnik. Ewaluacja w połowie okresu i ex-post, Dyrekcja Generalna ds. budżetu Komisji Europejskiej, 1997 (www.rcie.lodz.pl/info/dokumenty/04_fundusze/wiecej/00_ocena_ex_post.doc).
 2. Ewaluacja w PARP. Wytyczne do systematycznej oceny programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004 (www.parp.gov.pl/EwaluacjawPARPFINAL.doc).
 3. Informacja na temat planowanych badań ewaluacyjnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 4. Opracowanie własne na podstawie dyskusji podczas konferencji: European Workshop on the Evaluation of Farm Investment Support, Braunschweig, 2006.
 5. Plan Oceny Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGiP, 2004 (www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 6. Rowiński J.: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich a rozwój regionów wiejskich. Materiały niepublikowane, 2006.
 7. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
 9. Wieliczko B.: Ewaluacja wspólnotowych programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr l, 2005.
 10. www.arimr.gov.pl
 11. www.funduszestrukturalne.gov.pl
 12. Wilkin J.: Sami swoi? Polscy rolnicy w Unii Europejskiej /w:/ „Polska wieś 2006, raport o stanie wsi” (red. J. Wilkin, I. Nurzyńska). Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2006.
 13. http://ec.europa.eu/europeaid/evalution/intro_pages/introduction.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu