BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina
Tytuł
Aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy - potrzeba czy konieczność?
Educational activity of job-seekers - need or necessity?
Źródło
Polityka Społeczna, 2009, nr 5-6, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Kwalifikacje zawodowe, Rynek pracy, Szkolenie bezrobotnych, Badania ankietowe
Unemployment, Professional skills, Labour market, Unemployed training, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z przyczyn występowania nierównowagi na polskim rynku pracy są niedopasowania struktury kwalifikacyjno - zawodowej popytu na pracę, reprezentowanego przez pracodawców oraz podaży pracy, czyli osób poszukujących pracy. Konsekwencją tego zjawiska jest konieczność systematycznego promowania wśród tej kategorii zasobów pracy idei kształcenia ustawicznego, ponieważ - jak wynika z badań - aktywność edukacyjna bezrobotnych jest bardzo ograniczona. Celem artykułu w związku z powyższym jest synteza uwarunkowań aktywności edukacyjnej bezrobotnych, której można dokonać na podstawie dotychczasowych badań tej populacji, przeprowadzonych przez pracowników IPiSS.(abstrakt oryginalny)

One reason of appearing the instability on the polish labour market is mismatch between qualification - occupational structure of labour demand, represented by employers, and labour supply understood as job - seekers. Consequence of this occurrence is necessity of systematical promoting the continual learning idea among this group of labour assets, because - as it comes from the researches - educational activity of unemployed is very limited. The aim of this elaboration, in connection with the above, is the synthesis of the conditions of the unemployed's educational activity, which can be made based on previous researches of this population, delved already by the IPiSS workers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sobocka-Szczapa H., red. (2006), Czas na pracę - praca na czas. Wyniki analiz i badań w województwie podkarpackim, Warszawa: IPiSS.
  2. Sobocka-Szczapa H., red. (2007), Bezrobotni z grup zwiększonego ryzyka. Studium przypadku województwa mazowieckiego, Raport cząstkowy z badań, Warszawa: IPiSS- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
  3. Raport (2009), Badanie obecnie stosowanych metod, narzędzi i procedur w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy na podstawie badań przeprowadzonych wśród urzędów pracy, osób uprawnionych do szkoleń, na które skierowania wydają urzędy pracy oraz tymi, które z takich szkoleń korzystały, a także pracodawców, ostateczna wersja III raportu cząstkowego, Wnioski z badań ankietowych, wersja elektroniczna, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu