BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Stanisław
Tytuł
Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
European Union funds in agricultural and rural development
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 3, s. 3-23
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Fundusze unijne, Finansowanie rolnictwa, Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich
Development potential, EU funds, Agricultural finance, Rural development, Rural development
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy i wstępnej oceny roli poszczególnych źródeł finansowania rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE. Analiza w zakresie zmian źródeł finansowania obejmuje lata 2000-2007, natomiast w zakresie wpływu na polskie rolnictwo okres 2003-2006, a więc okres funkcjonowania programów przedakcesyjnych, w tym głównie programu SAPARD oraz trzy lata akcesji, ze stopniowym wzrostem skali finansowania unijnego. W tym czasie środki przeznaczane na rozwój polskiego rolnictwa, agrobiznesu i obszarów wiejskich zostały zwielokrotnione. Zmienił się budżet „rolny” oraz struktura źródeł pochodzenia funduszy. W drugiej części dokonano wstępnej analizy (po trzech latach członkostwa Polski w UE) wpływu funduszy unijnych na czynniki produkcji w rolnictwie (kapitał, ziemia, praca), a tym samym na kształtowanie jego potencjału rozwojowego. Zwrócono także uwagę na powszechność poszczególnych programów unijnych i zainteresowanie nimi różnych grup beneficjentów. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the analysis and preliminary assessment of the role of particular financing sources of Polish agricultural and rural development after Polish accession to the EU. The analysis concerning the changes in financing sources covers the years 2000-2007, whereas the one concerning the influence on Polish agriculture - the years 2003-2006, i.e. the period of implementation of pre-accession programmes, in particular including the programme SAPARD, and three years of accession with gradual increase in EU financing. At that time, the means allotted to the development of Polish agriculture, agro-business and rural areas were multiplied. The "agricultural" budget and the structure of fund sources changed. The second part deals with preliminary analysis (after three years of Polish membership in the EU) of the influence of EU funds on production factors in agriculture (capital, land, labour), and at the same time on shaping of its development potential. The attention was also paid to the universality of particular EU programmes and the interest in them of different beneficiary groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu