BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna
Tytuł
Popyt na żywność w latach 2004-2007
Food demand in the years 2004-2007
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 3, s. 42-60
Słowa kluczowe
Żywność, Rynek żywności, Popyt
Food, Food market, Demand
Uwagi
summ.,Zamieszczono tabele przedstawiające wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, spożycie niektórych artykułów żywnościowych, przeciętne miesięczne spożycie żywności wysoko przetworzonej i przeciętne miesięczne wydatki na żywienie w zakładach gastronomicznych.
Abstrakt
Rynek żywnościowy jest szczególnym segmentem rynku, bardzo wrażliwym na wpływy różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych jak i przyrodniczych. W artykule przyjęto tezę, że czynnikiem wiodącym i porządkującym rynek powinien być popyt, którego rozwój związany jest ściśle z ogólną koniunkturą makroekonomiczną w gospodarce. Celem rozważań jest zobrazowanie zmian popytu na żywność implikowanych przez dynamiczny wzrost gospodarczy w latach 2004-2006. Koncentrując się na kilku podstawowych wyznacznikach tego rozwoju, takich jak: PKB, globalne osobiste dochody ludności, dochody gospodarstw domowych i ceny żywności, omówiono wpływ tych uwarunkowań na kształtowanie się wydatków oraz ilościowego spożycia żywności we wspomnianym okresie,jak również wskazano przewidywane kierunki rozwoju popytu na żywność w 2007 roku. (abstrakt oryginalny)

Food market is a specific market segment which is very sensitive to the influence of different factors, both economical and environmental ones. The article's thesis is that the factor leading and organizing the market should be the demand, the development of which is closely connected to the general macro-economic situation in the economy. The purpose of the dissertation is to show the changes in food demand entailed by the dynamic economic grow in the years 2004-2006. Focusing on some basic determinants of this grow, i.e. GDPJ global personal income of the population, household income and food prices, the author discussed the influence of this factors on the amount of expenditures and quantitative food consumption in the period mentioned, and indicated the directions of food demand expected in 2001. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu