BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmieliński Paweł, Karwat-Woźniak Bożena
Tytuł
Zmiany zasobów pracy w rolnictwie indywidualnym w latach 2000-2005
Changes in labour resources in individual farming in the years 2000-2005
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007, nr 3, s. 61-80, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Indywidualne gospodarstwa rolne, Zatrudnienie w rolnictwie, Zasoby pracy, Aktywność zawodowa ludności, Siła robocza
Agriculture, Individual arable farms, Employment in agricultural sector, Labour resources, Activity rate of population, Labour force
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w liczebności oraz cechach społeczno-demograficznych ludności związanej z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a także ukazanie specyfiki i złożoności problematyki zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym, jak również rozpoznanie zmian stosunków w obrębie siły roboczej w rolnictwie chłopskim i oddziaływania zatrudnienia najemnego w gospodarstwach rodzinnych na wiejski rynek pracy. Lata 2000-2005 były okresem ograniczania nakładów pracy własnej rodzin rolniczych, chociaż stosunki w obrębie siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych wciąż mają wybitnie rodzinny charakter. Ogólnie można stwierdzić niewielkie oddziaływanie możliwości zatrudnienia w gospodarstwach rolnych na łagodzenie nierównowagi na wiejskim rynku pracy, gdyż w 2005 roku rolnictwo indywidualne stwarzało możliwości pracy stałej dla 30 tys. osób oraz sezonowej i dorywczej dla grupy około 470 tys. osób. W tym czasie rozmiar bezrobocia jawnego w rodzinach rolniczych w Polsce można określić na 369 tys. a skalę bezrobocia ukrytego na około 500 tys. osób. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present the changes in the number and social and demographic features of the population connected with farming, as well as to show the specificity and complexity of employment issues in individual farming, and the discussion of changes in relations within the scope of labour force in peasant farming and the influence of hired labour in family farm on the rural labour market. The years 2000-2005 were the period in which farming families limited their own labour effort, although the relations within the scope of labour force in individual farms still have remarkably family nature. In general, one can observe small influence of employment possibilities in farms on easing imbalance on the rural labour market as in 2005 individual farming created permanent job possibilities for 30 thous people and seasonal and temporary jobs for the group of app. 470 thous people. At that time, the open unemployment rate in Polish farming families may be determined at 369 thous, and the hidden unemployment rate at app. 500 thous people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku. GUS, Warszawa 2005.
  2. Frenkiel L: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 /w:/ Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich (pod red. A. Rosnera). IRWiR PAN Warszawa 2005.
  3. Gall M.D., Gall J.P. i Borg, W.R.: Educational research: An introduction. Allyn & Bacon, Boston 2003.
  4. Kaleta A.: Wielozawodowość na obszarach wiejskich - perspektywa globalizacji /w:/ Polska wieś 2025 (red. J. Wilkin). Fundusz Współpracy Warszawa 2005.
  5. Szemberg A.: Przemiany agrarne i ludność w indywidualnym rolnictwie /w:/ Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w 1997 roku. IBRiGŻ Warszawa 1998.
  6. Wiatrak A.P.: Czynniki różnicujące wydajność pracy w rolnictwie. IRWIR PAN Warszawa 1980.
  7. Zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym. Praca zbiorowa pod kierunkiem U. Sztanderskiej. GUS Warszawa 2003.
  8. Zegar J. St: Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem. Studia i Monografie, z. 133. IERiGŻ-PIB Warszawa 2006.
  9. Ziętara W.: Wydajność pracy w rolnictwie i różnych typach gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERIA, t. V, z. 1. Warszawa 2003.
  10. Zwoliński Ł.: Mobilność przestrzenna i społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w latach 2000-2005. IERiGŻ-PIB Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu