BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej, Stępień Sebastian
Tytuł
Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski
Changes in the Mechanism of the Common Agricultural Policy and the Polish Expectations
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 4, s. 431-454, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Zarządzanie ryzykiem, Interwencjonizm w rolnictwie
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Risk management, Interventionism in agriculture
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych kierunków zmian mechanizmów wparcia rolnictwa UE, uzgodnionych w ramach zakończonego w listopadzie 2008 r. średniookresowego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej UE , oraz ich ocena pod kątem stabilizacji rynków rolnych i dochodów rolniczych z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa. Ukazane są propozycje dotyczące idei jednolitej płatności bezpośredniej, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, zmian interwencji rynkowej oraz zarządzania ryzykiem. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy postulowane zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej uwzględniają wyzwania, przed jakimi stoi obecnie rynek rolny (rosnące ceny żywności, zmiany w środowisku naturalnym) i czy będą ewoluowały w kierunku większej stabilizacji sektora żywnościowego. Konkludują, że ze względu na specyfikę sektora rolnictwo unijne powinno być nadal wspierane finansowo i posiadać charakter wspólnotowy. Pozytywnie oceniają reorientację wsparcia z rynkowego w kierunku płatności bezpośrednich, jak i dążenie do oddzielenia dopłat od wielkości i struktury produkcji. Krokiem w dobrym kierunku jest wzmocnienie finansowania rozwoju obszarów wiejskich poprzez mechanizm modulacji płatności oraz działań związanych z ochroną środowiska naturalnego i przeciwdziałaniem ryzyku w produkcji rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to present the concepts of the EU agricultural basic support mechanisms directions' changes accepted within "Health Check" review and their evaluation in view of the EU agricultural markets stabilisation. The focus is on those aspects of medium-term review which in the authors' view are crucial to further EU agricultural development. It is concluded that the EU farming because of its specific character should still be supported and should not be fully subjected to market rules, while preserving its common character. The support reorientation from one market to single payments is assessed positively as a more efficient method of stabilising farm incomes. A step in the right direction is the strengthening the financing of rural areas via the modulation system, because II Pillar plays an important modernisation and pro-development role and meets social expectations. In view of new challenges it is necessary to implement efficient methods of risk management, such as: the new insurance against natural disasters and animals' diseases insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of the Health Check Proposals: the Reform of the Mechanisms for Direct Support, European Parliament, Directorate General Internal Policies of the Union, Brussels 2008.
 2. CAP Health Check Will Help Farmers Meet New Challenges (reference: IP/08/1749), European Commission, Brussels 2008.
 3. Chmielewska-Gill W., Wspólna Polityka Rolna po roku 2013, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA, Warszawa 2008.
 4. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Preparing for the "Health Check" of the CAP Reform, Commission of the European Communities, Brussels 2007.
 5. COPA and COGECA 's Reaction to the Commission Legislative Health Check Proposals, Committee of Professional Agricultural Organisations in the EU, General Confederation of Agricultural Co-operatives in the EU, Brussels 2008.
 6. Czyżewski A., Czyżewski B., Grzelak A., Matuszczak A., Poczta-Wajda A., Stępień S., Ekspertyza (opinia) w sprawie Sprawozdania specjalnego nr 8/2008 Trybunatu Obrachunkowego w Luksemburgu "Czy zasada współzależności jest skuteczna?", dla wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli, grudzień 2008 r.
 7. Czyżewski A., Kułyk P, Przegląd ważniejszych obszarów Wspólnej Polityki Rolnej UE; rekomendacje dla "Health Check" 2008, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 (maszynopis).
 8. Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., Globalne uwarunkowania rynków rolnych, ekspertyza dla UKIE w ramach Seminarium nt. przyszłości WPR po 2013 r., MRiRW, Warszawa, grudzień 2008.
 9. Czyżewski A., Stępień S., Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym - rekomendacje do dyskusji nad "Health Check", "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2008, nr 2.
 10. Czyżewski A., The Briefing Note in the Third Part of the Workshop "Market Regulation vs. Risk Management: How to Cope With the Instability on the Agricultural Markets?", wystąpienie na sesji Komisji Budżetu i Rolnictwa Parlamentu Europejskiego (COBU) 12 czerwca 2008 r., Bruksela 2008.
 11. Dehousse E, Timmerman R, The New Context of the Agricultural Debate in Europe, Academia Press for Egmont - The Royal Institute for International Relations, Gent 2008.
 12. Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, red. A. Czyżewski, M. Jerzak, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2006.
 13. EU Strategy for Biofuels. Impact Assessment, European Commission, Brussels 2006.
 14. Główne elementy stanowiska Rządu w odniesieniu do pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej w ramach Przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej "Health-Check" przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 17 czerwca 2008 r., MRiRW, Warszawa 2008.
 15. Hagemejer J., Michałek J., Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach rundy Doha (WTO) dla Polski, UKIE, Warszawa 2006.
 16. IEEP CAP Health Check Review: Overview of Key Outcomes, Institute for European Environmental Policy, London 2008.
 17. Introduction to Risk Management, Risk Management Agency, USDA, Washington 1997.
 18. Krzyżanowska Dv Przegląd WPR. Istota Health-Check, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008.
 19. Matuszczak A., Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. Czyżewski, Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 20. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwań oceny funkcjonowania WPR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 21. Przegląd funkcjonowania WPR w zakresie dopłat bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008.
 22. Rembisz W, Ubezpieczenie dochodów w rolnictwie, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2004, nr 5.
 23. Rezultaty przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa 2008.
 24. Rojewski K., Zarządzanie ryzykiem w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia i transakcje terminowe na przykładzie USA, w: Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej w Polsce, red. J. Handschke, K. Łyskawa, Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej, Warszawa 2008.
 25. Rynek zbóż - stan i perspektywy, Analizy Rynkowe IERiGŻ i ARR, Warszawa 2005, 2006.
 26. Sikorska A., Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 27. Stępień S., Dyskusja na temat propozycji Komisji Europejskiej przedstawionych w ramach "Healt Check", Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 (maszynopis).
 28. WPR - Nowoczesna polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2007.
 29. Wymogi wzajemnej zgodności (Cross-compliance) - czy uproszczenie i proponowane ukierunkowanie jest wystarczające?, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Płatności Bezpośrednich, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu