BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Engelgardt Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Wartość godziwa w rachunkowości
Fair Value in Accounting
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2008, nr 7, s. 81-93, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wartość godziwa, Wycena w rachunkowości, Sprawozdanie finansowe
Fair value, Valuation in accounting, Financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w kontekście procesów globalizacyjnych oraz przemian zachodzących na rynku kapitałowym. Rozwój rynku kapitałowego i rosnące potrzeby informacyjne właścicieli kapitału (inwestorów) stawiają nowe wyzwania przed rachunkowością. Dostosowanie sprawozdań finansowych do potrzeb inwestorów wymaga zbliżenia wyników pomiaru wartości elementów aktywów i pasywów do ich wartości rynkowej. Metodą wyceny, która na to wyzwanie odpowiada, jest wycena według wartości godziwej. (oryginalne streszczenie)

The main objective of this article is to characterize the accounting development at the turn of the century. The changes in the accounting cover both accounting theory and practice. The reason for the changes is the globalization process and the capital market's development related to it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cebrowska T., Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr specjalny 4 (60).
 2. Ijiri Y., The Foundations of Accounting Research. The Accounting Review 1972, Suplement do Vol. XLVII.
 3. Jaruga A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa standaryzacja i harmonizacja. W: Jaruga A. A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa C.H. Beck, 2002. ISBN 83-7247-007-3.
 4. Jarugowa A., Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: Jarugowa A., Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE, 1991. ISBN 83-208-0791-3.
 5. Hendriksen E. A., van Breda M. R, Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13623-5.
 6. Liberska B. (red.), Globalizacja - mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE, 2002. ISBN 83-208-1378-6.
 7. Mattessich R., Forschungsprogramme und Paradigmen im Rechnungswesen unter Betonung der Agency-Informationanalyse. W: Information und Wirtschaftlichkeit. Hannover: Sonderdruck, 1985.
 8. Micherda B., Kapitały w centrum uwagi rachunkowości. Problemy Rachunkowości, kwiecień - czerwiec 2005, nr 2 (21).
 9. Misińska D., Wycena zdarzeń gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2002, nr specjalny 8 (64).
 10. MSSF 3, Połączenia jednostek gospodarczych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r.
 11. Schweitzer M., Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 6 (62).
 12. Sobańska L, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: C.H. Beck, 2003. ISBN 83-7247-731-0.
 13. Surdykowska S. T., Niektóre aspekty wprowadzenia wartości godziwej do polskiego systemu rachunkowości rozważane w międzynarodowym kontekście. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001, nr 4 (60).
 14. Surdykowska S. T., Rachunkowość międzynarodowa. Kraków: Zakamycze, 1999. ISBN 83-88114-17-4.
 15. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. ISBN 83-86543--51-5.
 16. Roberts C, Weatman P., Gordon P., International Financial Accounting. A Comparative Approach. London: Pitman, 1998.
 17. Turyna J., Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. Problemy Rachunkowości 2005, nr 2 (21).
 18. Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku zysków i strat. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. ISBN 83-89355-55-8.
 19. Wójtowicz R, Metodologiczne aspekty badań naukowych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 2000, nr l (57).
 20. Wójtowicz R, O metodzie konstrukcji ogólnej teorii rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2002, nr specjalny 8 (64).
 21. AKTY PRAWNE
 22. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu