BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Waldemar
Tytuł
Zbrodnia i kara. Próba kwantyfikacji makroekonomicznych uwarunkowań przestępczości w Polsce
Crime and Punishment. An Attempt to Quantify Macroeconomic Determinants of Crime in Poland
Źródło
Ekonomista, 2009, nr 4, s. 479-515, tab., rys., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Modele ekonometryczne, Nierówności społeczne
Crime, Econometric models, Social inequality
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji i kwantyfikacji - na szczeblu makro - wpływu czynników warunkujących przestępczość w Polsce w latach 1970-2005, przy użyciu modelu ekonometrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem efektu odstraszania. Narrację tekstu zilustrowano odpowiednimi przykładami, biorąc za punkt odniesienia przestępczość w Polsce w okresie objętym analizą. Na etapie specyfikacji poszczególnych równań – wspartej odwołaniami do odpowiednich teorii przestępczości - celowo nie dokonano gradacji znaczenia poszczególnych czynników, potencjalnie wpływających na wariancję zmiennych objaśnianych, czego efektem było wykorzystanie metody regresji krokowej (stepwise regression) do szacunku parametrów strukturalnych. Objaśniono wariację następujących wskaźników przestępczości: (i) ogółem, (ii) z użyciem przemocy, (iii) przeciwko mieniu, (iv) pozostałych rodzajów przestępstw oraz (v) ogólnospołecznych kosztów przestępczości. W świetle przedstawionych rezultatów, przyczyn rosnącej przestępczości szukać należy przede wszystkim w pogarszających się wskaźnikach rozwoju społecznego – w tym przede wszystkim narastających nierównościach ekonomicznych – jak również w łagodniejszej polityce karnej wobec sprawców czynów karalnych. Zjawiskom tym nie jest w stanie przeciwdziałać wzrost gospodarczy, który wpływa na obniżenie skali przestępczości. (abstrakt oryginalny)

Identification and quantification - on a macro-level - of factors determining crime in Poland in the years 1970-2005 was carried out in the article, with an emphasis given to the deterrence effect. The narration is illustrated with appropriate examples, with Poland being a benchmark. At the stage of equations' specification - which was supported by referring to recognized theories of crime - no initial gradation was done with respect to relative significance of possible determinants of crime, the effect of which was implementation of stepwise regression. The following types of crime were subject to investigation: (i) total, (ii) violent crimes, (iii) property crimes, (iv) other crimes, and (v) total social costs of crime. In the light of the obtained results, the causes of the increasing crime should be associated in the first place with deteriorating social development -among which economic inequality plays the leading role - as well as with lenient penitentiary policies. This cannot be counterbalanced by economic growth solely, which reduces the scale of crime. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreoni J., Reasonable Doubt and the Optimal Magnitude of Fines: Should the Penalty Fit the Crime?, "RAND Journal of Economics" 1991, Autumn.
 2. Andrienko Y., Explaining Crime Growth in Russia during Transition: Economic and Criminometric Approach, Centre for Economic and Financial Research (CEFIR), Moscow, 2001, mimeo.
 3. Ayres L, Levitt S., Measuring Positive Externaliries from Unobservable Victim Precaution: An Empirical Analysis of Lojack, "Quarterly Journal of Economics" 1998, February.
 4. Becker G., An Economic Analysis of Fertility, w: Demographic and Economic Change in Developed Countries, red. A. Coale, Princeton 1960.
 5. Becker G., Crime and Punishment: An Economic Approach, "Journal of Political Economy" 1968, March.
 6. Bjoornskov Ch., The Multiple Facets of Social Capital, "European Journal of Political Economy" 2006.
 7. Bodman Ph., Maultby C., Crime, Punishment and Deterrence in Australia. A Further Empirical Investigation, "International Journal of Social Economics" 1997, vol. 24, nr 7/8/9.
 8. Brand S., Price R., The Economic and Social Costs of Crime, Home Office Research Study 217, Home Office, UK 2000.
 9. Buonanno P, Identifying the Effects of Education on Crime. Evidence from the Italian Regions, "Working Paper Series" 2003, nr 65.
 10. Buonanno P, Montolio D., Identifying the Socioeconomic Determinants of Crime across Spanish Provinces, "Working Papers in Economics" 2005, nr 138, Universitat de Barcelona.
 11. Cherry T.L., List J.A., Aggregation Bias in the Economic Model of Crime, Economics Letters 2002.
 12. Cohen M.A., Pain, Suffering, and Jury Awards: A Study of the Cost of Crime to Victims, "Law & Society Review" 1988, vol. 22, nr 3.
 13. Czabański J., Koszty przestępczości, w: Bezpieczne Państwo. Nowe trendy w polityce karnej, red. J. Czabański, Stowarzyszenie KATON, Kraków 2005.
 14. Ehrlich L, Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, "Journal of Political Economy" 1973, May-June.
 15. Eide E., Economics of Criminal Behavior: Survey and Bibliography, w: Encyclopedia of Law and Economics, red. B. Bouckaert, G. De Geest, Edward Elgar, Cheltemham 1997, No 8100.
 16. Fajnzylber R, Lederman D., Loayza N., What Causes Violent Crime, "European Economic Review" 2002, vol. 46.
 17. Field S., Trends in Crime Revisited, Home Office Research Study 195, The Research, Development and Statistics Directorate 1999.
 18. Florczak W., Macroeconomic Determinants of Life Expectancy in Poland. A Model of Population by Age and Gender, "Polish Population Review" 2008c (w druku).
 19. Florczak W., Macroeconomic Determinants of Wages Inequality in Poland, "Argumenta Oeconomica" 2008b, nr 2/(21).
 20. Florczak W., Welfe W., Modelling Various Aspects of Sustainability: The Case of Poland (theoretical outline), w: W. Welfe, P. Wdowiński, Modelling Economies in Transition, Łódź 2007.
 21. Florczak W., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 2008a, nr 3. Friedman R.B., Are Criminals Risk Preferrers? A Belated Comments, Tulane University, New Orleans 1984.
 22. Greene W.H., Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, Tulane University, New Orleans 1993 (mimeo).
 23. Hali R., Jones L, Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others?, "The Quarterly Journal of Economics" 1999, vol. 144/1.
 24. Harries R., Modelling and Predicting Recorded Property Crime Trends in England and Wales - a Retrospective, "International Journal of Forecasting" 2003, nr 19.
 25. Kumor P, Nierównomierność rozkładu płac, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 9.
 26. Levitt S.D., Why Do Increased Arrest Rates Appear to Reduce Crime: Deterrence, Incapacitation, or Measurement Error?, "NBER Working Paper Series" 5368, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1995.
 27. Markowska B., Sztaudynger J., Ekonomiczne determinanty przestępczości, Studia Prawno-Ekonomiczne 2003, t. LXVIII.
 28. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.H., Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.
 29. Mendes S.M., McDonald M.D., Putting Severity of Punishment Back in the Deterrence Package, "Policy Studies Journal" 2005, vol. 29.
 30. Miller T, Cohen M., Wiersema B., Victim Costs and Consequences, A final report resented to the National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, 1996.
 31. Mincer J., The Distribution of Labour Incomes: A Survey. With Special Reference to Human Capital Approach, "Journal of Economic Literature" 1970, VIII (1), March.
 32. Nagin D., Pogarski G., Integrating Celerity, Impulsivity, and Extralegal Sanction Threats into a Model of General Deterrence: Theory and Evidence, "Criminology" 2001, 39.
 33. Prat T.C., Assessing the Relative Effetiveness of Macro-level Predictors of Crime: A Meta-analysis, dysertacja doktorska, University of Cincinati 2001 (mimeo).
 34. Putnam R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton 1993.
 35. Raudenbush S.W, Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy, "Science" 1997, vol. 277 (5328).
 36. Reilly B., Witt R., Crime, Deterrence and Unemployment in England and Wales: An Empirical Analysis, "Bulletin of Economic Research" 1996, vol. 48 (2).
 37. Saridakis G., Violent Crime in the United States of America: A Time-series Analysis between 1960-2000, Department of Economics, University of Leicester 2004 (mimeo).
 38. Schneider J., Przyczyny przestępczości. Nowe aspekty międzynarodowej dyskusji o teoriach kryminologicznych, "Archiwum Kryminologii" 1997, t. XXIII-XXIV.
 39. Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 40. Siwiński W., Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, "Ekonomista" 2005, nr 6.
 41. Sztaudynger J., Ekonometryczne modele przestępczości, w: J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 42. Sztaudynger J., Próby ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 2003.
 43. Sztaudynger M., Ekonometryczna analiza przestępczości w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 12.
 44. Trumbull W, Estimating the Economic Model of Crime Using Aggregate and Individual Level Data, "Southern Economic Journal" 1989, October.
 45. Tulder ER, Van der Torre A., Modeling Crime and the Law Enforcement System, "International Review of Law and Economics" 1999, vol. 19.
 46. Tulder ER, Velthoven B.C.J., Econom(etr)ics of Crime and Litigation, "Statistica Neerlandica" 2003, vol. 57, nr 3.
 47. Viren M., Modeling Crime and Punishment, "Applied Economics" 2001, vol. 33.
 48. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2004.
 49. Witt R., Witte A., Crime, Prison, and Female Labor Supply, "Journal of Quantitative Criminology" 2000, vol. 16, nr 1.
 50. Wolpin K.I., An Economic Analysis of Crime and Punishment in England and Wales, 1894-1967, "Journal of Political Economy" 1978, vol. 86, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu